Majetková komisia

volebné obdobie 2018 -2022

a) predseda: JUDr. Rastislav Stašák
b) členovia - poslanci: MUDr. Peter Bizovský, MPH, Mgr. Filip Lampart
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: PhDr. Ľuboš Tomko, Ing. Aleš Solár, Mgr. Mária Fabianová, Ing. Ján Kunák, JUDr. Katarína Železníková, Mgr. Štefan Žid

Náplň práce komisie:

  • majetková komisia je poradným a odporúčacím orgánom mestského zastupiteľstva v oblasti nakladania s majetkom Mesta
  • prerokováva žiadosti o prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta iným subjektom
  • prerokováva žiadosti o kúpu nehnuteľného a hnuteľného majetku do vlastníctva Mesta
  • prerokováva žiadosti o prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku iným subjektom
  • prerokováva návrhy na zverenie majetku Mesta rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácií
  • prerokováva návrhy a žiadosti o zriadenie vecného bremena k nehnuteľnému majetku Mesta
  • vyhodnocuje najvýhodnejšie ponuky predložené v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže
  • kontroluje dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
  • podáva návrhy na úpravu Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
  • môže kontrolovať stav objektov vo vlastníctve Mesta a dávať podnety na ich opravy a rekonštrukcie

Zasadnutia komisie:

DÁTUM ZÁPISNICA
11.02.2019 zápisnica
20.02.2019 zápisnica
18.03.2019 zápisnica
01.04.2019 zápisnica
15.04.2019 zápisnica
10.05.2019 zápisnica
10.06.2019 zápisnica
22.07.2019 zápisnica
19.08.2019 zápisnica
17.09.2019 zápisnica
21.10.2019 zápisnica
11.11.2019 zápisnica
10.12.2019 zápisnica
13.01.2020 zápisnica
03.02.2020 zápisnica
10.02.2020 zápisnica

K stiahnutiu