Majetková komisia

volebné obdobie 2018 -2022

a) predseda: JUDr. Rastislav Stašák
b) členovia - poslanci: MUDr. Peter Bizovský, MPH, Mgr. Filip Lampart
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: PhDr. Ľuboš Tomko, Ing. Aleš Solár, Mgr. Mária Fabianová, Ing. Anna Hrebíková, JUDr. Katarína Železníková, Mgr. Štefan Žid

Náplň práce komisie:

  • majetková komisia je poradným a odporúčacím orgánom mestského zastupiteľstva v oblasti nakladania s majetkom Mesta
  • prerokováva žiadosti o prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta iným subjektom
  • prerokováva žiadosti o kúpu nehnuteľného a hnuteľného majetku do vlastníctva Mesta
  • prerokováva žiadosti o prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku iným subjektom
  • prerokováva návrhy na zverenie majetku Mesta rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácií
  • prerokováva návrhy a žiadosti o zriadenie vecného bremena k nehnuteľnému majetku Mesta
  • vyhodnocuje najvýhodnejšie ponuky predložené v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže
  • kontroluje dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
  • podáva návrhy na úpravu Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
  • môže kontrolovať stav objektov vo vlastníctve Mesta a dávať podnety na ich opravy a rekonštrukcie

Zasadnutia komisie:

DÁTUMZÁPISNICADÁTUMZÁPISNICA
11.02.2019zápisnica  
20.02.2019zápisnica  
18.03.2019zápisnica  
01.04.2019zápisnica  
15.04.2019zápisnica  
10.05.2019zápisnica  
10.06.2019zápisnica  
22.07.2019zápisnica  
19.08.2019zápisnica  
17.09.2019zápisnica  
21.10.2019zápisnica  
11.11.2019zápisnica  
10.12.2019zápisnica  
13.01.2020zápisnica  
03.02.2020zápisnica  
10.02.2020zápisnica  
07.04.2020zápisnica  
25.05.2020zápisnica  
06.07.2020zápisnica  
05.08.2020zápisnica  
28.09.2020zápisnica  
18.11.2020zápisnica  

K stiahnutiu