Majetková komisia

volebné obdobie 2022 - 2026

a) predseda: JUDr. Rastislav Stašák
b) členovia - poslanci: MUDr. Peter Bizovský, MPH, Mgr. Filip Lampart, PhD., Ján Nemergut
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb:  JUDr. Judita Dubjelová, Ing. Anna Hrebíková, Ing. Štefan Murcko, Ing. Aleš Solár, PhDr. Ľuboš Tomko, JUDr. Katarína Železníková, Mgr. Štefan Žid

Náplň práce komisie:

  • je poradným a odporúčacím orgánom mestského zastupiteľstva v oblasti nakladania s majetkom Mesta;
  • prerokováva žiadosti o prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta iným subjektom;
  • prerokováva žiadosti o kúpu nehnuteľného a hnuteľného majetku do vlastníctva Mesta;
  • prerokováva žiadosti o prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku iným subjektom;
  • prerokováva návrhy na zverenie majetku Mesta rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácií;
  • prerokováva návrhy a žiadosti o zriadenie vecného bremena k nehnuteľnému majetku Mesta;
  • vyhodnocuje najvýhodnejšie ponuky predložené v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže;
  • kontroluje dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom Mesta;
  • podáva návrhy na úpravu Zásad hospodárenia s majetkom Mesta;
  • môže kontrolovať stav objektov vo vlastníctve Mesta a dávať podnety na ich opravy a rekonštrukcie. 

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2022 - 2026:

ROK 2022/23    ROK 2024       ROK 2025       ROK 2026   
02.12.2022 17.01.2024    
05.12.2022 13.03.2024    
23.01.2023 29.04.2024    
08.02.2023      
21.03.2023      
17.05.2023      
12.06.2023      
14.08.2023      
11.10.2023      
22.11.2023      
06.12.2023      
       

 

K stiahnutiu

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2018 - 2022:

ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022
zápisnica-11-02 zápisnica-13-01 zápisnica-19-01 zápisnica-24-01
zápisnica-20-02 zápisnica-03-02 zápisnica-11-03 zápisnica-21-03
zápisnica-18-03 zápisnica-10-02 zápisnica-12-04 zápisnica-17-05
zápisnica-01-04 zápisnica-07-04 zápisnica-17-05 zápisnica-07-06
zápisnica-15-04 zápisnica-25-05 zápisnica-28-06 zápisnica-15-08
zápisnica-10-05 zápisnica-06-07 zápisnica-10-08 zápisnica-21-09
zápisnica-10-06 zápisnica-05-08 zápisnica-11-10  
zápisnica-22-07 zápisnica-28-09 zápisnica-23-11  
zápisnica-19-08 zápisnica-18-11    
zápisnica-17-09      
zápisnica-21-10      
zápisnica-11-11      
zápisnica-10-12      

 

Nastavenia cookies