Kontakt

200701221949290.posta

Mestský úrad Stará Ľubovňa
Obchodná 1,
064 01  Stará Ľubovňa
Slovensko

Identifikačné údaje:

IČO: 00330167

DIČ: 2020698812

Bankové spojenie: VÚB 12225-602/0200

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602

200701221947030.telefon_02

predvoľba (Poprad): 052 /
podateľna a spojovateľka: 43 15 111 
primátor: 43 15 236
prednosta: 43 15 225

alebo: voľte 43 15 + číslo klapky

 

200701222020060.email

primátor: primator@staralubovna.sk
prednosta: prednosta@staralubovna.sk
Hlavný kontrolór: kontrolor@staralubovna.sk
Sekretariát primátora a prednostu: sekretariat@staralubovna.sk, mesto@staralubovna.sk , msu@staralubovna.sk
 


Ekonomické oddelenie: eo@staralubovna.sk
   - Referát daní a poplatkov: anna.hudakova@staralubovna.sknatalia.lichvarova@staralubovna.sk, lucia.valkucakova@staralubovna.sk

Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia: vystavba@staralubovna.sk
   - Referát životného prostredia: zp@staralubovna.sk
   - Štátny fond rozvoja bývania: sfrb@staralubovna.sk

Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok: stavebny-urad@staralubovna.sk

Oddelenie školstva, kultúry, športu a mládeže: kultura@staralubovna.sk
 - Školský úrad: skolstvo@staralubovna.sk 

Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky: maria.rassova@staralubovna.sk

Právny referát: peter.lompart@staralubovna.sk, katarina.zeleznikova@staralubovna.sk

Referát správy majetku mesta: smm@staralubovna.sk

Referát IT: spravca@staralubovna.sk

Mestská polícia

tel:159
tel.: 052/ 43 227 66
tel.: 052/ 43 152 38
mobil: 0903 624 835

msp@staralubovna.sk

Nastavenia cookies