Oddelenie správy majetku mesta

Vedúci oddelenia: Mgr. Štefan Žid
II. poschodie, č. kancelárie: 308,

tel.: 052/43 15 215, mobil: 0911 624 834,
e-mail: 
smm@staralubovna.skstefan.zid@staralubovna.sk

 

Referent majetkovo-právnej agendy a zmluvných vzťahov - Ing. Valéria VilčinskáII. poschodie, č. kancelárie: 306,

t. č.: 052/43 15 233 , e-mail: valeria.vilcinska@staralubovna.sk

  • Vyhľadávanie nehnuteľného majetku, u ktorého sú predpoklady na prevod do vlastníctva Mesta Stará Ľubovňa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
  • Súhlas na vstup a použitie pozemkov z dôvodu uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve Mesta.
  • Pripravuje podklady a koncepty na uzatvorenie kúpnopredajných zmlúv na kúpu a predaj nehnuteľností, zámenné zmluvy pozemkov, zmlúv o zriadení vecných bremien, zmlúv o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv, zmlúv o uzatvorení budúcich zmlúv na zriadenie vecných bremien.
  • Vypracováva návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe príslušných dokladov.

Referent evidencie majetku a nájomných vzťahov - Tatiana Židovská, II. poschodie, č. kancelárie: 315,

t. č.: 052/43 15 265 , e-mail: tatiana.zidovska@staralubovna.sk

  • Prenájom nebytových priestorov na Nám.gen.Štefánika č. 6

Referent nájomných vzťahov - Mgr. Monika Hetešová, II. poschodie, č. kancelárie: 315,

t. č.: 052/43 15 265 , e-mail: monika.hetesova@staralubovna.sk

  • Prenájom nebytových priestorov - OD Družba, Dom kultúry, Nám. sv. Mikuláša a iné nebytové priestory vo vlastníctve Mesta

Referent správy budova - Vladimír Bača - mobil: 0917 128 422

  • Nahlasovanie porúch v nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta

Koordinátor aktivačných pracovníkov - Peter Husár - mobil: 0910 483 102

Nastavenia cookies