Samospráva

Referát správy majetku mesta

Mgr. Štefan Žid

Vedúci referátu správy majetku mesta
II. poschodie, č. dverí 308,

Kontakt: 052/4315 215, mobil: 0911 624 834,
e-mail: smm@staralubovna.sk, stefan.zid@staralubovna.sk

 • zodpovedá za spracovanie návrhu a kontrolu plnenia programového rozpočtu vo zverenej časti rozpočtových kapitol,
 • organizuje vedenie dokumentácií súvisiacich so správou a evidenciou nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta zvereného do správy MsÚ,
 • vykonáva kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ako aj s majetkom štátu, prípadne iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený a použitie pozemkov pri stavebných aktivitách PO a FO,
 • zabezpečuje účelné a efektívne využívanie majetku mesta podľa "Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Ľubovňa" v súlade so schváleným rozpočtom mesta a obehom účtovných dokladov a zabezpečuje správu budov,
 • nakladá s majetkom mesta, štátu, právnických a fyzických osôb podľa "Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Stará Ľubovňa" v súlade so schváleným uznesením mestského zastupiteľstva mesta Stará Ľubovňa,
 • zabezpečuje správu a údržbu mestského majetku,
 • organizuje a riadi prácu pri príprave zmlúv o nájme pozemkov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom Mesta Stará Ľubovňa a takisto vyhotovuje podklady na ich zrušenie,
 • zabezpečuje vzťah a spoluprácu s Katastrálnym úradom Stará Ľubovňa pri zabezpečení listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, grafických a písomných identifikácií pozemkov a zápisov geometrických plánov súvisiacich s činnosťou referátu správy majetku mesta,
 • organizuje a rieši agendu súvisiacu so správou majetku mesta pri katastrálnych konaniach, protokolárnych prevodoch majetku do vlastníctva mesta, zverovaní majetku mesta do správy mestských organizácií založených alebo zriadených mestom a zápis zmien do katastra nehnuteľností,
 • organizuje práce spojené s realizáciou majetkovoprávneho usporiadania dotknutého územia v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva mesta Stará Ľubovňa,
 • zabezpečuje obchodné vzťahy súvisiace s nákupom elektrickej energie, tepla, plynu a vody spojene s ročným zúčtovaním odobraných služieb na úseku prenájmu nebytových priestorov a plní ďalšie úlohy v oblasti riadenia referátu správy majetku mesta,
 • organizuje prácu pracovníkov úradu v robotníckych profesiách.

 

Ing. Valéria Ciráková

Referent majetkovoprávnych a zmluvných vzťahov
II. poschodie, č. dverí 306
Kontakt: 052/4315 233
,
e-mail: valeria.cirakova@staralubovna.sk

 • vybavuje časť administratívnej agendy a korešpondenciu pridelenú vedúcim referátu správy majetku mesta súvisiacu s nakladaním s nehnuteľným majetkom zvereným do správy referátu majetku mesta,
 • vedie časť evidencie došlej a odoslanej pošty referátu správy majetku mesta,
 • pripravuje materiály na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje tvorbu a vedenie evidencie nehnuteľného majetku mesta podľa platných predpisov o účtovníctve a inventarizácii § 7, ods. d, zákona č. 138/1991 Zb.,
 • vypracováva kúpno-predajné zmluvy na kúpu a predaj nehnuteľností, zmluvy o zriadení vecného bremena, zámenné zmluvy, zmluvy o nájme pozemkov a vedie evidenciu dokumentácie súvisiacej s nehnuteľným majetkom,
 • na základe vykonaných zápisov zmien v evidencii správy katastra, vypracúva 1 x mesačne protokoly o zaradení, vyradení a zmene druhu pozemkov, ktoré v jednom vyhotovení odovzdáva na zaúčtovanie prírastkov a úbytkov ekonomickému oddeleniu a v jednom vyhotovení na evidenciu majetku mesta,
 • pripravuje podklady k realizovaniu priameho predaja a verejných súťaží na akcie zabezpečované oddelením správy majetku mesta v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí, jeho noviel a dodatkov,
 • zabezpečuje vedenie evidencie, vyhľadávanie a iné činnosti u nehnuteľného majetku, u ktorého sú splnené predpoklady na prevod v zmysle zákona,
 • vypracováva návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe príslušných dokladov,
 • plní ďalšie úlohy na úseku správy majetku mesta v zmysle pracovnej náplne.

 

Mgr. Emília Mačugová

Referent správy majetku mesta
II. poschodie, č. dverí 314
Kontakt: 052/4315 231
,
e-mail: emilia.macugova@staralubovna.sk

 • vybavuje časť administratívnej agendy a korešpondenciu pridelenú vedúcim referátu správy majetku mesta súvisiacu s nakladaním s nehnuteľným majetkom zvereným do správy referátu majetku mesta,
 • vedie časť evidencie došlej a odoslanej pošty referátu správy majetku mesta,
 • vedie evidenciu o nebytových priestoroch mesta,
 • vedie evidenciu došlých faktúr na účely realizácie ročných zúčtovaní o spotrebe elektrickej energie, vody, tepla a plynu v objektoch využívaných na prenájom nebytových priestorov,
 • pripravuje administratívnu agendu na archiváciu podľa príslušných predpisov,
 • plní ďalšie úlohy na úseku správy majetku mesta v zmysle pracovnej náplne.

 

p. Tatiana Židovská

Referent evidencie spravovaného majetku, pozemkov a nájomných vzťahov
II. poschodie č. dverí 315
Kontakt: 052/4315 265, e-mail:
tatiana.zidovska@staralubovna.sk

 • vedie majetok mesta a zodpovedá za správnosť evidovania dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku, pozemkov, stroje prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, drobný dlhodobý hmotný majetok a majetku prevzatého do osobného užívania a osobnej zodpovednosti pracovníkmi MsÚ - osobná karta,
 • zaznamenáva pohyb nehnuteľného a hnuteľného majetku /nadobúdanie, úbytok/, pozemkov a ostatného majetku na základe predložených dokladov - protokolov na zaradenie, vyradenie a prevodky. Vykonáva záznam zmeny v príslušnej evidencii na základe interných dokladov oddelení a dokladov mestských organizácií,
 • spracováva návrhy na zmeny /nájom, odovzdanie do správy, odňatie, prevody/ majetku organizáciám zriadených a založených mestom. Vedie evidenciu majetku včítane pozemkov vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa, ktorý je dočasne prenajatý do užívania mestským organizáciám, fyzickým osobám, taktiež prenajatý a vypožičaný hnuteľný majetok spoločenským organizáciám a iným subjektom,
 • podľa obstarávacích dokladov pripravuje protokoly o prevode majetku mesta do správy mestským organizáciám a vedie samostatné evidencie o tomto majetku,
 • vypracováva delimitačné protokoly na nehnuteľný a hnuteľný majetok mesta, protokoly o zaradení na nehnuteľný a hnuteľný majetok mesta, vyhotovené na základe ukončených investícií mesta, alebo na základe iných dokladov o nadobudnutí majetku,
 • vypracováva odpisové plány na hnuteľný, nehnuteľný a nehmotný majetok spracováva mesačné odpisy majetku, ktoré predkladá na finančné oddelenie,
 • vypracováva nájomné zmluvy a dodatky v súvislosti s rozšírením alebo znížením predmetu činnosti na nebytové priestory v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Stará Ľubovňa, ktoré sú spravované oddelením správy majetku mesta,
 • kontroluje plnenie podmienok vyplývajúcich z uzatvorených nájomných zmlúv a pripravuje podklady na vymáhanie pohľadávok súvisiacich s uzatvorením nájomných zmlúv,
 • zabezpečuje fakturáciu ostatných služieb jednotlivým nájomníkom podľa doložených podkladov kontroluje plnenie úhrad a vyhotovuje faktúry za realizované služby jednotlivými oddeleniami MsÚ, podľa doložených dokladov,
 • plní ďalšie úlohy na úseku správy majetku mesta v zmysle pracovnej náplne.

 

p. Anna Luteránová

Referent nájomných vzťahov
II. poschodie, č. dverí 315
Kontakt: 052/43152 265, e-mail: anna.luteranova@staralubovna.sk

 • vybavuje časť administratívnej agendy a korešpondenciu pridelenú vedúcim oddelenia správy majetku mesta súvisiacu s prenájmom nebytových priestorov a zverených do správy oddelenia správy majetku mesta,
 • vedie časť evidencie došlej a odoslanej pošty súvisiacej s prenájmom nebytových priestorov zverených do správy oddelenia správy majetku mesta,
 • vybavuje jednoduchú právnu agendu a písomnosti s občanmi,
 • vedie evidenciu o nebytových priestoroch mesta, pripravuje podklady pre výberové alebo ponukové konanie na nebytové priestory mesta,
 • vypracováva nájomné zmluvy a dodatky v súvislosti s rozšírením alebo znížením predmetu činnosti na nebytové priestory v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Stará Ľubovňa, ktoré sú spravované oddelením správy majetku mesta,
 • kontroluje plnenie podmienok vyplývajúcich z uzatvorených nájomných zmlúv a pripravuje podklady na vymáhanie pohľadávok súvisiacich s uzatvorením nájomných zmlúv,
 • prostredníctvom údržby zabezpečuje vykonanie odpisov stavu meradiel elektrickej energie, vody, tepla a plynu v objektoch využívaných na prenájom nebytových priestorov a vedie ich evidenciu na účely realizácie ročných zúčtovaní v súlade s platnou pracovnou náplňou údržby,
 • kontroluje plnenie podmienok vyplývajúcich z uzatvorených nájomných zmlúv a pripravuje podklady na vymáhanie pohľadávok súvisiacich s uzatvorením nájomných zmlúv,
 • zabezpečuje fakturáciu ostatných služieb jednotlivým nájomníkom podľa doložených podkladov kontroluje plnenie úhrad a vyhotovuje faktúry za realizované služby jednotlivými oddeleniami MsÚ, podľa doložených dokladov,
 • pripravuje potrebné prehľady k tvorbe ročného rozpočtu mesta Stará Ľubovňa v oblasti príjmu za nájom a ostatných dodávaných služieb podľa platných nájomných zmlúv a plní ostatné úlohy na úseku správy majetku mesta v zmysle pracovnej náplne.

Partneri

Partnerské mestá