Valéria Vilčinská Ing.

 • Referent majetkovo-právnej agendy a zmluvných vzťahov
  Poschodie: 2, Číslo dverí: 306
  • Vyhľadávanie nehnuteľného majetku, u ktorého sú predpoklady na prevod do vlastníctva Mesta Stará Ľubovňa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
  • Súhlas na vstup a použitie pozemkov z dôvodu uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve Mesta.
  • Pripravuje podklady a koncepty na uzatvorenie kúpnopredajných zmlúv na kúpu a predaj nehnuteľností, zámenné zmluvy pozemkov, zmlúv o zriadení vecných bremien, zmlúv o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv, zmlúv o uzatvorení budúcich zmlúv na zriadenie vecných bremien.
  • Vypracováva návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe príslušných dokladov.
Nastavenia cookies