Ekonomické oddelenie

Vedúci oddelenia: Ing. Miroslav Srnka
I. poschodie, č. kancelárie: 205
tel.: 052/43 15 224, mobil: 0911 126 096
e-mail: miroslav.srnka@staralubovna.skeo@staralubovna.sk

 

Referent rozpočtu - Mgr. Marta SovičováI. poschodie, č. kancelárie: 204,

tel: 052/43 15 248, e-mail: marta.sovicova@staralubovna.skrozpocet@staralubovna.sk

Referent rozpočtu školstva - Mgr. Anna LukáčováI. poschodie, č. kancelárie203,

tel.: 052/43 15 252, e-mail: anna.lukacova@staralubovna.skskolstvo@staralubovna.sk

Referent učtárne a pokladne - Jarmila Karaffová, I. poschodie, č. kancelárie: 224,

tel.: 052/43 15 268, e-mail: jarmila.karaffova@staralubovna.sk,

Referent učtárne a pokladne - Helena Eštočinová, I. poschodie, č. kancelárie: 225,

tel.: 052/43 15 226, e-mail: helena.estocinova@staralubovna.sk

Referent učtárne a pokladne - Helena Girgošková, I. poschodie, č. kancelárie: 225,

tel.: 052/43 15 226, e-mail: helena.girgoskova@staralubovna.sk

Referent učtárne a pokladne - Mgr. Iveta Redajováprízemie, č. kancelárie: 107,

tel.: 052/43 15 242, e-mail: pokladna@staralubovna.skiveta.redajova@staralubovna.sk

Referent práce a miezd – Ing. Vladimír Dudáš, I. poschodie, č. kancelárie: 206,

tel.: 052/43 15 216, e-mail: vladimir.dudas@staralubovna.sk, mzdy@staralubovna.sk

  • Prijímanie podaných žiadostí v oblasti poskytovaných dotácií Mestom Stará Ľubovňa

Referent daní a poplatkov - Mgr. Anna Hudáková, I. poschodie, č. kancelárie: 214,

tel.: 052/43 15 261, e-mail: anna.hudakova@staralubovna.sk

  • Daň z nehnuteľnosti - daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov

Referent daní a poplatkov - Mgr. Natália Lichvárová, I. poschodie,č. kancelárie: 213,

tel.: 052/43 15 218, e-mail:  natalia.lichvarova@staralubovna.sk

  • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Referent daní a poplatkov - Ing. Lucia Valkučáková, I. poschodie, č. kancelárie: 213,

tel.: 052/43 15 218, e-mail:  lucia.valkucakova@staralubovna.sk

  • Daň za psa
  • Daň za užívanie verejného priestranstva
  • Daň za ubytovanie
  • Daň za predajné automaty
  • Daň za nevýherné hracie prístroje

Nastavenia cookies