Samospráva

Ekonomicko-majetkové oddelenie

vedúci oddelenia: Ing. Miroslav Srnka
I. poschodie, č. dverí 205
tel.: 052/4315 224
mobil: 0911 126 096
e-mail: miroslav.srnka@staralubovna.sk; eo@staralubovna.sk

Obsahová náplň činnosti ekonomického oddelenia MsÚ
 
Vedúci oddelenia : Ing. Miroslav Srnka
 

 

 • kontroluje činnosť referátu daní a poplatkov,
 • kontroluje činnosť referátu správy majetku mesta,
 • zodpovedá za spracovanie návrhu a kontrolu plnenia programového rozpočtu mesta,
 • zostavuje návrh programového rozpočtu a definitívny programový rozpočet mesta, tento vyhodnocuje a predkladá návrhy opatrení na zlepšenie hospodárenia,
 • zabezpečuje dodržiavanie hospodárskej, finančnej a rozpočtovej disciplíny pri plnení programového rozpočtu po stránke účtovnej a formálnej s vyčíslením údajov podľa rozpočtovej klasifikácie a účtovnej osnovy,
 • pripravuje podklady na schválenie úverov pre orgány mesta,
 • kontroluje správnosť čerpania a splátok poskytnutých úverov,
 • predkladá návrh na záverečný účet mesta a návrh na rozdelenie prebytku,
 • kontroluje koordináciu spracovania výkazov za mesto a organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zabezpečovania ekonomickej a majetkovej agendy MsÚ.

 

Referát rozpočtu - Mgr. Marta Sovičová, I. poschodie, č. dverí: 204, tel: 4315248 e-mail: marta.sovicova@staralubovna.sk; rozpocet@staralubovna.sk

 

 • zabezpečuje dodržiavanie hospodárskej, finančnej a rozpočtovej disciplíny pri plnení programového rozpočtu po stránke účtovnej a formálnej s vyčíslením údajov podľa rozpočtovej klasifikácie a účtovnej osnovy a pripravuje podklady pre jeho zostavenie,
 • zabezpečuje bezhotovostný platobný styk s peňažnými ústavmi,
 • zaúčtováva stav a pohyb na účte cudzích prostriedkov,
 • sleduje čerpanie finančných prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu,
 • zabezpečuje vyúčtovanie účelových prostriedkov zo štátnych rozpočtu,
 • sleduje čerpanie a splátky poskytnutých úverov,
 • vedie účtovníctvo v súlade so zákonom a účtovnou osnovou,
 • v súlade s VZN mesta o poskytovaní dotácií kontroluje ich vyúčtovanie,
 • likviduje cestovné účty,
 • zabezpečuje vo vzťahu s MF SR spracovanie údajov v rámci RIS-SAM a plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zabezpečovania ekonomickej agendy MsÚ .

EO - referát školstva - Mgr. Anna Lukáčová, I. poschodie, č. dverí: 203, tel.: 4315252 e-mail: anna.lukacova@staralubovna.sk; skolstvo@staralubovna.sk

 

 • zabezpečuje všetky úlohy v oblasti rozpočtu vo vzťahu k školám a školským zariadeniam ➢ zabezpečuje rozpis rozpočtu vo vzťahu k školám a školským zariadeniam,
 • zabezpečuje spracovanie výkazov v oblasti školstva,
 • zabezpečuje spracovanie zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za zriaďovateľa v oblasti školstva,
 • zabezpečuje spracovanie súhrnnej správy o hospodárení v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • zabezpečuje spracovanie komplexných rozborov hospodárenia za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • rozpisuje normatívne finančné prostriedky po EDUZBERE pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • rozpisuje finančné prostriedky školám za mimoriadne výsledky žiakov v zmysle Zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov-rozpisuje úpravu rozpočtu po dohodovacom konaní pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • organizuje pracovnej porady s ekonomickými pracovníčkami škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zabezpečovania ekonomickej agendy vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam.

 

učtáreň

Jarmila Karaffová, I. poschodie, č. dverí: 224, tel.: 4315268 e-mail: jarmila.karaffova@staralubovna.sk,

Helena Eštočinová, I. poschodie, č. dverí: 225, tel.: 4315268 e-mail: helena.estocinova@staralubovna.sk

Helena Girgošková, I. poschodie, č. dverí: 225, , tel.: 4315267 e-mail: helena.girgoskova@staralubovna.sk

 

pokladňa   - Mária Pružinská, prízemie, č. dverí: 107, tel.:4315242 e-mail: pokladna@staralubovna.sk

 

 • vedenie evidenciu došlých a vyšlých faktúr,
 • účtovanie faktúr,
 • zabezpečovanie bezhotovostného platobného styku s peňažnými ústavmi,
 • účtovanie pokladne, ostatných bežných účtov, dotačných účtov, účtov účelových fondov a úverových účtov,
 • zaúčtovávanie stavu a pohybu na účte cudzích prostriedkov,
 • sledovanie čerpanie finančných prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu,
 • zabezpečuje vyúčtovanie účelových prostriedkov zo štátnych rozpočtu,
 • pripravuje podklady na schválenie úverov pre orgány mesta,
 • sleduje čerpanie a splátky poskytnutých úverov,
 • vedie účtovníctvo v súlade so zákonom a účtovnou osnovou,
 • zabezpečuje podklady pre finančné vysporiadanie a navrhuje spôsob vysporiadania prípadného schodku hospodárenia,
 • pripravuje podklady pre návrh záverečného účtu mesta a návrh na rozdelenie prebytku,
 • pripravuje podklady pre poskytnutie účelových dotácií z rozpočtu mesta pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov v súlade s VZN mesta o poskytovaní týchto a kontroluje ich vyúčtovanie,
 • sleduje finančné investície a vklady mesta do spoločností,
 • odsúhlasuje výsledky inventarizácie majetku mesta,
 • koordinuje spracovanie výkazov za mesto a organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto,
 • sleduje čerpanie rozpočtu jednotlivých škôl a školských zariadení,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o účtovníctve v oblasti individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
 • zabezpečuje pokladničnú službu MsÚ,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zabezpečovania ekonomickej agendy MsÚ .
 
Referát daní a poplatkov
Mgr. Anna Hudáková, I. poschodie, č. dverí: 214, tel.: 4315261, e-mail: anna.hudakova@staralubovna.sk,
Mgr. Natália Lichvárová, I. poschodie, č. dverí: 213, tel.: 4315218, e-mail:  natalia.lichvarova@staralubovna.sk
Ing. Lucia Valkučáková, I. poschodie, č. dverí: 213, tel.: 4315218, e-mail: lucia.valkucakova@staralubovna.sk
 
 • vykonáva, účtuje a vyrubuje miestne dane a poplatok za zber, prepravu a likvidáciu komunálnych odpadov a vyhotovuje jednotlivé platobné výmery podľa platnej právnej úpravy,
 • aktívne vyhľadáva nových daňovníkov a poplatníkov, spresňuje ich, vybavuje všetku písomnú agendu v oblasti daní a miestnych poplatkov, sleduje úhrady daní a poplatkov,
 • vykonáva previerky správnosti podkladov a údajov v predkladaných daňových priznaniach a hláseniach pre výrub daní a poplatkov,
 • u dani a poplatkov vyhotovuje a typuje účtovné doklady pre automatizované spracovanie zostáv,
 • spresňuje evidenciu vlastníkov psov v spolupráci s mestskou políciou,
 • spolupracuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, potvrdzuje doklady pre príspevok na bývanie,
 • zabezpečuje a vykonáva penalizáciu oneskorených platieb u daní a vyúčtováva zvýšené sadzby za oneskorené platby daní a poplatkov,
 • operatívne likviduje nedoplatky na daniach a poplatkov, prísne a nekompromisne, a to exekučným príkazom na účty v peňažnom ústave a inými dostupnými formami exekučného konania,
 • operatívne likviduje vyúčtované penále a zvýšené sadzby dostupnými formami exekučného konania,
 • vypracúva návrhy na záložné právo k hnuteľným a nehnuteľným veciam a pohľadávkam daňových dlžníkov,
 • spracováva podklady pre odklad a splátky nedoplatkov na daniach a iných splátok na poplatkoch a vypočítava diskontné sadzby, kontroluje dodržanie splátok,
 • spolupracuje so súdnym exekútorom a orgánmi činnými v trestnom konaní,
 • príprava návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkov,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo spracovania daní a poplatkov.
 
Referát práce a miezd – Ing. Vladimír Dudáš, I. poschodie, č. dverí: 206 tel.:4315216 e-mail: vladimir.dudas@staralubovna.sk mzdy@staralubovna.sk
 
 
 • zabezpečuje mzdovú agendu pre zamestnancov mesta,
 • zabezpečuje mzdovú agendu poslancov MsZ a členov komisií MsZ,
 • vykonáva všetky činnosti súvisiace s uzatváraním a ukončovaním pracovného pomeru v mzdovej oblasti,
 • komplexne spracúva mzdovú agendu v súlade s príslušnými predpismi,
 • vypracúva podklady pre programový rozpočet na mzdovom úseku,
 • spracúva štatistické výkazy a hlásenia týkajúce sa mzdovej oblasti,
 • zabezpečuje plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a úradu práce vrátane vedenia príslušnej agendy,
 • spracúva platové výmery zamestnancov,
 • vedie a spracúva evidenčné listy zamestnancov,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo spracovania mzdovej agendy.

Partneri

Partnerské mestá