O meste kultúry

UZOL kultúry

UZOL kultúry

je založený na vnímaní kultúry ako tvorivej energie spájajúcej ekologicky a spoločensky zodpovedný postoj obyvateľov k mestu a okolitému svetu.


Cieľom je podpora kultúrnej identity a zapojenie všetkých vekových skupín do kultúrneho, spoločenského a ekonomického diania.

Poskytuje priestor umelcom, ktorí prinášajú inováciu, spájajú lokálne s medzinárodným, historické s moderným, podporujú ekonomický zisk a rozvíjajú vlastnú tvorbu.

Činnosti budú prebiehať v štyroch dramaturgických líniách:

URBAN CLASH aktivizuje spoluprácu, sieťovanie, konfrontáciu umelcov v oblasti vizuálneho umenia. Ponúka podnety na skrášlenie mesta.

ZOOM približuje zvuky, farby, pohyb, ktoré vytvárajú tvorivý ošiaľ vo všetkých druhoch umenia.

Línia OKOM prináša prezentáciu regionálnych dejín s presahom na svetové, informácie a stretnutia (o kom) o histórii, tradičnej ľudovej kultúre s umelcami a odborníkmi.

LABORATÓRIUM hľadá inovatívne spoločenské, kultúrne a ekonomické postupy, ktorými prepojí ekológiu a umenie.

Vzdelávaním, tvorivými dielňami, zapojením komunít, sieťovaním kultúrnych inštitúcií, vyškolením nových ľudí sa dosiahne udržateľnosť projektu. Prijímaním a aplikáciou nového sa posúvame ďalej. Vytvárame podmienky na vzbudenie záujmu naprieč vekovým spektrom, aby bola kultúra pre všetkých. Zanechaním odkazu budúcim generáciám sa snažíme, aby po nás niečo ostalo. 

Realizované aktivity, výstupy, zozbierané artefakty budú inšpiráciou pre obyvateľov mesta, ako aj samotných umelcov. 

Zámerom projektu je vytvoriť kultúrny UZOL – prepojenie rôznych druhov kultúry a umenia, rôznych aktérov kultúrneho diania v meste, regióne i mimo neho, rôznych časových období (história, súčasnosť a budúcnosť). 

Stará Ľubovňa ako Mesto kultúry 2021 má byť kombináciou historických daností a skúseností so súčasnou akčnou generáciou kultúrno-spoločenských dejateľov mesta a regiónu, s využitím moderných technických a marketingovo-komunikačných nástrojov a prepojením na národný i medzinárodný kultúrny kontext.

Má ambíciu poskytnúť vyvážený priestor všetkým vekovým kategóriám percipientov a druhom umenia. Zapojením aktérov do procesu prípravy, realizácie a hodnotenia aktivít podporiť, vzdelávať, naučiť, zdieľať a odovzdať poznatky vo vnímaní kultúry ako tvorivej energie spájajúcej ekologicky a spoločensky zodpovedný postoj obyvateľov k svojmu mestu a okolitému svetu.

Cieľom projektu je podpora kultúrnej identity a trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na podujatiach v meste a regióne, prezentácia a „vtiahnutie“ obyvateľov mesta do kultúrneho, spoločenského a ekonomického diania, kde sa môžu priamo a „naživo“ vzdelávať, spolurozhodovať, prezentovať, podporovať, prepájať, zažiť a tvoriť s odbornou garanciou renomovaných umelcov. 

Podpora nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku, vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj a realizáciu miestnych umelcov, kultúrnych aktivistov a organizátorov kultúry, rozšírenie ponuky o chýbajúce žánre kultúry, o nové formy realizácie a organizácie kultúrneho diania aktivizáciou miestnych umelcov alebo importom profesionálnej slovenskej a európskej kultúry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavenia cookies