Hlavný kontrolór mesta

Ing. Ján Šidlovský

 

Ing. Ján Šidlovský
hlavný kontrolór mesta

telef.: 052/4315245
mobil: 0911 623 721
email: kontrolor@staralubovna.sk

 

Postavenie hlavného kontrolóra

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ust. § 18

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.16a) (§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,

b) starostu,

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d) iného zamestnanca obce,

e) podľa osobitného zákona.10b)

§ 18d Rozsah kontrolnej činnosti

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií,16e) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f) (Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

§ 18e Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon.16a) Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

§ 18f Úlohy hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Ak sa v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov alebo osobitnom predpise používa slovo "obec", rozumie sa tým aj mesto, ak z uvedeného zákona alebo z osobitného predpisu nevyplýva, že ich ustanovenia sa vzťahujú len na obec alebo len na mesto.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti


Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon tiež upravuje povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy.
Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním.


Podľa ust. § 2 písm. a) zákona o ochrane oznamovateľov oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá sa v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie dozvedela o protispoločenskej činnosti a v dobrej viere urobí oznámenie o tejto protispoločenskej činnosti orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi. Zákon priznáva ochranu aj blízkej osobe oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

Zodpovednou osobou, ktorá je povinná prijať a preveriť podnet v zmysle §10 ods. uvedeného zákona je hlavný kontrolór Mesta Stará Ľubovňa.
Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k právnickým osobám založených alebo zriadených Mestom Stará Ľubovňa.

Podnet možno podať' písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

Podnety môže oznamovateľ podávať na adresu:

Hlavný kontrolór mesta Stará Ľubovňa 
Mestský úrad Stará Ľubovňa 
Obchodná 1 
064 01 Stará Ľubovňa 
alebo na e-mail: kontrolor@staralubovna.sk


Závažnou protispoločenskou činnosťou sa podľa ust. § 2 písm. d) zákona o ochrane oznamovateľa rozumie:
1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (napr. použitie finančných prostriedkov z EÚ na iný ako dohodnutý účel), trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (napr. dojednanie výhodnejších podmienky na úkor ostatných súťažiacich), trestné činy verejných činiteľov (starosta v rámci výkonu funkcie prekročí svoju právomoc), trestné činy korupcie (napr. prijatie úplatku),
2. trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky (napr. sprenevera),
3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,
4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30.000,- Eur (napr. porušenie povinností pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).


Ochrana oznamovateľa
V prípade, že niektorý zo zamestnancov orgánu verejnej moci podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánom činným v trestnom konaní alebo príslušnému správnemu orgánu, môže požiadať o poskytnutie ochrany. Ak príslušný orgán zistí, že oznamovateľ podal kvalifikované oznámenie, poskytne mu ochranu a túto skutočnosť oznámi oznamovateľovi, orgánu verejnej moci ako jeho zamestnávateľovi a Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad"). Doručením tohto oznámenia zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.
Zákona o ochrane oznamovateľov upravuje spôsob ochrany chráneného oznamovateľa. Priznanie statusu chráneného oznamovateľa má na zamedziť postihu tohto zamestnanca, a zároveň motivovať ostatných zamestnancov k oznamovaniu skutočností o protispoločenskej činnosti, keďže ide o podania vo verejnom záujme. Chránený oznamovateľ má právo na to, aby akýkoľvek zásah zo strany orgánu verejnej moci ako jeho zamestnávateľa do jeho práv a povinností zamestnanca vykonaný bez jeho súhlasu, podliehal predchádzajúcemu schváleniu úradom. Úrad umožní chránenému oznamovateľovi vyjadriť sa v primeranej lehote k navrhovanému pracovnoprávnemu úkonu. Úrad udelí súhlas s navrhovaným pracovnoprávnym úkonom zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi, ak zamestnávateľ preukáže, že tento pracovnoprávny úkon nemá žiadnu príčinnú súvislosť s oznámením zamestnanca. Právny úkon bez predchádzajúceho súhlasu úradu je neplatný.


Odmena pre oznamovateľa
Ak oznamovateľ urobil kvalifikované oznámenie, môže mu úrad na základe jeho žiadosti poskytnúť odmenu až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy. Ide o nenárokovateľnú odmenu, ktorá nemá byť len motivačným faktorom na podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti, ale svojim mechanizmom priznávania má vyjadriť aj naplnenie verejného záujmu.
Spôsob podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Mesta Stará Ľubovňa upravuje vnútorný predpis: Smernica, ktorou sa upravujú podrobnosti podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 1/2015, účinnosť od 1.6.2015, zmeny a doplnky od 1.10.2019

K stiahnutiu

Nastavenia cookies