Samospráva

PRM 2015-2020

31.5.2016

Vyhodnotenie za rok 2015

Vyhodnotenie plnenia PHaSR za rok 2015.


12.2.2016

PRM 2015-2020 schválený

Uznesením č. 231 z 10.12.2015 bola schválená aktualizácia PHaSR vrátane zmeny názvu dokumentu "Program rozvoja mesta Stará Ľubovňa na obdobie 2015-2020"


9.11.2015

PHaSR sa mení na Program rozvoja mesta (PRM)

Na základe legislatívnej zmeny dochádza k aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento dokument sa v zmysle toho zmení na Program rozvoja mesta, navrhuje sa na obdobie 2015-2020. Nový návrh Programu rozvoja mesta je priložený a v tomto znení bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu na decembrové rokovanie. Mesto Stará Ľubovňa vyzýva všetkých sociálno-ekonomických partnerov na priebežné pripomienkovanie, podávanie návrhov na zmeny, doplnenie, opravy a pod., v zmysle ktorých sa v prípade potreby opätovne vykoná aktualizácia PRM.


30.6.2015

PHaSR VÚC PSK - zverejnenie na posudzovanie

Prešovský samosprávny kraj doručil 26.6.2015 Mestu Stará Ľubovňa oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020" na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z.


6.7.2012

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa 2013-2020

Vážení občania, nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa na obdobie rokov 2013-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 15.11.2012, číslo uznesenia 412. Schválený Program je však naďalej "živým" dokumentom, takže prípadné pripomienky a doplnenia môžete posielať na priloženom dotazníku na stefanova@staralubovna.sk. Koncom každého roka sa v rámci prípravy Akčného plánu - Rozvojového plánu mesta na bežný rok Vaše pripomienky a doplnenia vyhodnotia a v prípade potreby bude Mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na aktualizáciu Programu.

Partneri

Partnerské mestá