Oddelenie školstva, kultúry, športu a mládeže

Vedúca oddelenia: PaedDr. Eva Kollárová
II. poschodie, č. kancelárie: 307,
tel.: 052/43 15 214, mobil: 0911 277 495,
e-mail: eva.kollarova@staralubovna.sk

 

Školský úrad - PaedDr. Štefan Joštiak, II. poschodie, č. kancelárie: 311,

t. č.: 052/43 15 243 , mobil: 0917 980 326, e-mail: stefan.jostiak@staralubovna.sk, skoltvo@staralubovna.sk

  • Koordinuje činnosť škôl a školských zariadení na území mesta.
  • Kordinuje výkon štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení.

Referent kultúry a športu - Mgr. Monika Dušeková, prízemie, č. kancelárie: 103,

t. č.: 052/43 15 234, e-mail: monika.dusekova@staralubovna.sk

  • Zabezpečuje fungovanie Zboru pre občianske záležitosti Človek človeku.
  • Organizuje občianske obrady: privítanie detí do života, sobáše, odobierky pred cirkevným sobášom, životné jubileá, výročie sobášov, občianske pohreby, pomaturitné stretnutia a iné.

Referent kultúry a športu - Mgr. Jakub Ondrej, Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, I. poschodie,

t. č.: 052/43 218 93, mobil: 0903 899 263, e-mail: jakub.ondrej@staralubovna.sk

  • V súčinnosti s vedúcou oddelenia zabezpečuje kultúrne programy a vystúpenia, vytvára podmienky na účinkovanie umelcov, dozerá na priebeh podujatí.

Referent správy kultúrnych zariadení - Maroš Matoľák, Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, I. poschodie,

t. č.: 052/43 218 93, mobil: 0904 345 686, e-mail: maros.matolak@staralubovna.sk

  • Spravuje Dom kultúry v Starej Ľubovni.
  • Zabezpečuje technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí.

Referent správy kultúrnych zariadení - Vladimír Šipoš, Galéria Provinčný dom, Nám. sv. Mikuláša 12, I. poschodie,

t. č.: 052/77 816 08, e-mail: vladimir.sipos@staralubovna.sk

  • Spravuje Galériu Provinčný dom na Nám.sv.Mikuláša č. 12.
  • Organizuje výstavy a vernisáže v Galérii Provinčný dom.