Samospráva

Oddelenie školstva, kultúry, športu a mládeže

vedúca oddelenia: PaedDr. Eva Kollárová,
II. poschodie, č. dverí 307
Kontakt:
tel. 052/4315 214
mobil: 0911 277 495
e-mail: kultura@staralubovna.sk, eva.kollarova@staralubovna.sk
 

Riadi a koordinuje prácu:

ŠKOLSKÉHO ÚRADU

REFERÁTU KULTÚRY A ŠPORTU


KULTÚRNYCH ZARIADENÍ:

Dom kultúry
Nám. gen. Štefánika 5
Tel.: 052/43 218 93

Galéria Provinčný dom
Námestie sv. Mikuláša 12
Tel.: 052/77 816 08
VÝSTAVY
STÁLE EXPOZÍCIE
Pamätná izba Jána Melkoviča
Pamätná izba Terézie Vansovej

Klub dôchodcov
Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5
Tel.: 052/43 210 69
Pravidelná činnosť: 13.00 h - 15.00 h
Vedúca klubu: Mária Struková

ZBORU PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI
Človek človeku pri MsÚ
Tel.: 052/43 152 34

Zabezpečuje vedenie KRONIKY MESTA.
Spolupracuje s kultúrnymi a športovými inštitúciami a organizáciami, s IC a seniorskými organizáciami v rámci mesta.

 

ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zodp. pracovník: PaedDr. Štefan Joštiak

Kontakt:
tel.: 052/4315 243
mobil: 0917 980 326
e-mail: skolstvo@staralubovna.sk, stefan.jostiak@staralubovna.sk

 • Koordinuje činnosť škôl a školských zariadení na území mesta,
 • koordinuje výkon štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení,
 • podieľa sa na príprave koncepcie rozvoja športu na území mesta,
 • zabezpečuje fungovanie mestskej školskej rady,
 • organizuje Ľubovnianske športové hry a olympiádu žiakov družobných škôl,
 • vedie agendu komisie športu a mládeže a zodpovedá za jej fungovanie.

 

REFERÁT KULTÚRY A ŠPORTU

Zodp. pracovníčka: Mgr. Monika Dušeková

PRÍZEMIE, č. dverí 103
Kontakt: tel.: 052/4315 234, e-mail: dusekova@staralubovna.sk

 • Zabezpečuje fungovanie Zboru pre občianske záležitosti Človek človeku,
 • organizuje občianske obrady: privítanie detí do života, sobáše, odobierky pred cirkevným sobášom, životné jubileá, výročie sobášov, občianske pohreby, pomaturitné stretnutia a iné,
 • vedie agendu dotácií z rozpočtu Mesta na šport, kultúru a sociálne veci,
 • zabezpečuje Uličku remesiel v rámci Ľubovnianskeho jarmoku,
 • vedie agendu komisie kultúry a vzdelávania,
 • Zabezpečuje hlásenie informácií v mestskom rozhlase.

Zodp. pracovník: Mgr. Jakub Ondrej

DOM KULTÚRY, Námestie gen. Štefánika 5
Kontakt: tel.: 052/43 218 93
, e-mail: jakub.ondrej@staralubovna.sk

 • V súčinnosti s vedúcou oddelenia zabezpečuje kultúrne programy a vystúpenia, vytvára podmienky na účinkovanie umelcov, dozerá na priebeh podujatí,
 • eviduje záujemcov o využívanie priestorov KD,
 • vedie presnú evidenciu o kultúrno-výchovných organizáciách a záujmových združeniach pôsobiacich v KD, koordinuje ich činnosť, vypracováva harmonogram ich činností,
 • zostavuje kalendár kultúrneho leta /1. jún - september, Ľubovniansky jarmok/,
 • v rámci Ľubovnianskeho jarmoku v súčinnosti s vedúcou oddelenia vyberá a zabezpečuje kultúrny program,
 • zabezpečuje tombolu v rámci Ľubovnianskeho jarmoku - propagáciu, predaj lístkov, zabezpečenie sponzorov, žrebovanie, odovzdanie cien výhercom,
 • pripravuje podklady pre Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na príslušný kalendárny rok.

Zodp. pracovník: Maroš Matoľák

DOM KULTÚRY, Námestie gen. Štefánika 5
Kontakt: tel.: 052/43 218 93

 • Spravuje Dom kultúry a Galériu Provinčný dom v Starej Ľubovni,
 • zabezpečuje technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí,
 • podieľa sa na výbere kultúrnych programov a na tvorbe Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na príslušný kalendárny rok.

 

Publikované: 4.11.2010 | Aktualizácia: 7.11.2018

Partneri

Partnerské mestá