Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

Vedúca oddelenia: Ing. Anna Hrebíková
I. poschodie, č. kancelárie: 222,
tel.: 052/43 15 249, mobil: 0903 498 700,
e-mail: anna.hrebikova@staralubovna.sk

 • Vydáva záväzné stanoviská k pripravovaným investičným zámerom v meste v zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie
 • Výkon štátneho stavebného dohľadu

Referent dopravy - Ing. Michal Žid, I. poschodie, č. kancelárie: 221,

t. č.: 052/43 15 222 , mobil: 0903 498 701, e-mail: michal.zid@staralubovna.sk

 • Vydáva stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia ako špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií.
 • Vydáva vyjadrenia k stavbám pozemných komunikácií, mostov, oporných múrov k územnému a stavebnému konaniu pre všeobecný stavebný úrad.
 • Vydáva rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.
 • Vydáva rozhodnutia na povolenie prekopávok miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
 • Vydáva určenie použitia dopravného značenia o doplnení, zmene dopravného značenia na miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách.
 • Vydáva dopravnú licenciu dopravcovi v rámci prevádzkovania mestskej dopravy.
 • Výkon štátneho stavebného dohľadu.

Referent životného prostredia a civilnej ochrany - Ing. Miroslav Pristáš, I. poschodie, č. kancelárie: 223,

t. č.: 052/43 15 266 , mobil: 0949 448 940, e-mail: miroslav.pristas@staralubovna.sk, zp@staralubovna.sk

 • Vydáva stanoviská k umiestňovaniu a užívaniu stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ukladá opatrenia na nápravu.
 • Odsúhlasuje prideľovanie smetných nádob pre občanov mesta a zabezpečuje prideľovanie VOK na odvoz DSO/drobný stavebný odpad/ pre občanov mesta.
 • Monitoruje „čierne skládky" a zabezpečuje ich odstránenie, vrátane vyhľadávania ich pôvodcu v súčinnosti s mestskou políciou.
 • Na úseku ochrany prírody a krajiny zabezpečovať celoročnú starostlivosť o mestskú zeleň a vydáva povolenia na výrub stromov a krovín v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a určuje primeranú náhradnú výsadbu resp. finančnú náhradu.
 • Ukladá poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta.
 • Zabezpečuje vypracovanie povodňových plánov mesta Stará Ľubovňa a agendu v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
 • Zabezpečuje v pôsobnosti mesta agendu na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
 • Zabezpečuje činnosti mesta v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov, /EIA/ na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
 • Vydáva vyjadrenia v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách k výstavbe rodinných domov.

Referent stavebného poriadku - Ing. Jana Smreková, I. poschodie, č. kancelárie: 209,

t. č.: 052/43 15 212 , mobil: 0911 624 835, e-mail: jana.smrekova@staralubovna.sk

 • Vydáva oznámenia k ohláseným drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam.
 • Vydáva rozhodnutia o umiestnení reklamných, propagačných a informačných zariadení, kontroluje podmienky rozhodnutia a sleduje umiestnenie nepovolených zariadení a ukladá opatrenia na nápravu.
 • Výkon štátneho stavebného dohľadu.

Referent investičnej činnosti - Ing. Jozef Majerníček, č. kancelárie: 219,

t. č.: 052/43 15 227, mobil: 0905 849 454, e-mail: jozef.majernicek@staralubovna.sk

Referent podnikateľskej činnosti - Ivana Pilátová, I. poschodie, č. kancelárie: 217,

t. č.: 052/43 15 247, e-mail: ivana.pilatova@staralubovna.sk

 • Vydáva stanoviská k umiestneniu prevádzkarne a k prevádzkovej dobe.
 • Vydáva stanoviská k umiestneniu neštátnych zdravotníckych zariadení.
 • Vydáva stanoviská k zmene prevádzkovej doby prevádzkarní.
 • Vydáva prechodné uzatvorenie prevádzkarní.
 • Vydáva stanoviská k verejným zbierkam na verejných priestranstvách mesta.
 • Vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.
 • Vyrubuje a kontroluje úhradu dane za užívanie verejného priestranstva v súlade s VZN č. 41.
 • Vydáva stanoviská k umiestneniu a prevádzkovej dobe stávkových kancelárií.
 • Vydáva stanoviská k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier na území mesta.
Nastavenia cookies