Samospráva

Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

Vedúci oddelenia: Ing. Aleš Solár (poverený riadením oddelenia)

II. poschodie, č. dverí 302,
tel.: 052/4315 225
mobil: +421 949 693 097
e-mail: prednosta@staralubovna.sk

 • koordinuje prácu celého oddelenia, zodpovedá za plnenie úloh oddelenia,
 • zostavuje návrh rozvojového programu mesta, jeho vyhodnocovanie a zabezpečuje realizáciu rozvojového plánu mesta,
 • koordinuje realizáciu investícií v náväznosti na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, štátnych a neštátnych zdrojov, resp. fondov riadených PSK,
 • koordinuje zabezpečovanie územnoplánovacej dokumentácie, obstaranie, prerokovanie a schválenie územného plánu mesta, územného plánu zón, zmeny a doplnky ÚPN,
 • koordinuje zabezpečovanie investičnej a inžinierskej činnosti a verejného obstarávania,
 • koordinuje úlohy vyplývajúce zo zabezpečovania agendy MsÚ na úseku územného plánovania, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, životného prostredia a rozvoja bývania,
 • pripravuje materiály a podklady na rokovanie komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia, rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • koordinuje vypracovanie projektov pre získavanie finančných zdrojov z fondov Európskej únie, štátnych a neštátnych zdrojov,
 • koordinuje prípravu vízie dlhodobého vývoja a rozvoja mesta v súlade s rozvojom nášho regiónu,
 • koordinuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v súlade so stratégiou udržateľného rozvoja.

Referát investičných činností a dopravy

Ing. Michal Žid
I. poschodie, č. dverí 221,
tel.: 052/4315 222
mobil: +421 903 498 701
e-mail: michal.zid@staralubovna.sk

 • vydáva stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia ako špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií,
 • vydáva vyjadrenia k stavbám pozemných komunikácií, mostov, oporných múrov k územnému a stavebnému konaniu pre všeobecný stavebný úrad,
 • na pridelených akciách rozvojového programu mesta zabezpečuje kompletnú inžiniersku činnosť,
 • vykonáva technický dozor objednávateľa a koordináciu prác zhotoviteľa počas realizácie,
 • preberá vykonané práce, kontroluje a odsúhlasuje splátkové listy, faktúry,
 • zabezpečuje úlohy na úseku dopravy a pozemných komunikácií,
 • vykonáva štátny dozor nad miestnymi a účelovými komunikáciami,
 • vydáva rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií,
 • vydáva rozhodnutia na povolenie prekopávok miestnych komunikácií a verejných priestranstiev,
 • vydáva určenie použitia dopravného značenia o doplnení, zmene dopravného značenia na miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách,
 • zvoláva a pripravuje zasadnutia dopravnej komisie a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z uznesení dopravnej komisie,
 • vydáva dopravnú licenciu dopravcovi v rámci prevádzkovania mestskej dopravy.

Investičná činnosť

Ing. Jana Smreková
I. poschodie, č. dverí 209,
tel.: 052/4315 212
e-mail: jana.smrekova@staralubovna.sk

 • vydáva oznámenia k ohláseným drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,
 • na pridelených akciách rozvojového programu mesta zabezpečuje kompletnú inžiniersku činnosť,
 • zabezpečuje projektovú a rozpočtovú dokumentáciu,
 • pripravuje podklady, vyjadrenia a zabezpečuje vydanie stavebného, resp. iného povolenia,
 • pripravuje a vyhodnocuje verejné obstarávanie,
 • vykonáva technický dozor objednávateľa a koordináciu prác zhotoviteľa počas realizácie,
 • preberá vykonané práce, kontroluje a odsúhlasuje splátkové listy, faktúry,
 • zabezpečuje podklady a vydanie užívacieho povolenia,
 • realizovanú stavbu odovzdáva užívateľovi a zaradzuje do základných prostriedkov,
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení reklamných, propagačných a informačných zariadení, kontroluje podmienky rozhodnutia a sleduje umiestnenie nepovolených zariadení a ukladá opatrenia na nápravu.

Referát územného rozvoja a investičných činnosti

Ing. Anna Hrebíková
I. poschodie, č. dverí 222,
tel.: 052/4315 249
mobil: +421 903 498 700
e-mail: anna.hrebikova@staralubovna.sk

 • zabezpečuje v rámci územnoplánovacej dokumentácie obstaranie, prerokovanie a schválenie územného plánu mesta, územného plánu zón, zmeny a doplnky ÚPN, predkladá podnety na zabezpečenie zmien a doplnkov, sleduje a zabezpečuje aktualizáciu územného plánu mesta,
 • podáva informácie k umiestňovaniu stavieb podľa územnoplánovacej dokumentácie na území mesta,
 • vydáva záväzné stanoviská k pripravovaným investičným zámerom v meste v zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
 • oboznamuje sa s projektovou dokumentáciou fyzických a právnických osôb na území mesta a vydáva stanoviská a vyjadrenia,
 • na pridelených akciách rozvojového programu mesta zabezpečuje kompletnú inžiniersku činnosť,
 • zabezpečuje projektovú a rozpočtovú dokumentáciu,
 • vykonáva činnosť technického dozoru na akciách rozvojového programu mesta,
 • preberá vykonané práce, kontroluje a odsúhlasuje splátkové listy, faktúry,
 • vykonáva kontrolu faktúr, zaraďuje stavebné celky do nehmotného investičného majetku.

Referát životného prostredia a civilnej ochrany

Ing. Miroslav Pristáš
I. poschodie, č. dverí 223,
tel.: 052/4315 266
mobil: +421 949 448 940
e-mail: zp@staralubovna.sk; miroslav.pristas@staralubovna.sk

 • zabezpečuje plnenie VZN č. 34 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a ukladá poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta,
 • zabezpečuje plnenie VZN č. 33 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území mesta a finančne odsúhlasuje všetky prevedené práce, súvisiace so zberom, prepravou a zneškodňovaním odpadov, vznikajúcich na území mesta,
 • vydáva stanoviská k umiestňovaniu a užívaniu stavieb malých zhdrojov znečisťovania ovzdušia a kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ukladá opatrenia na nápravu,
 • odsúhlasuje prideľovanie smetných nádob pre občanov mesta a zabezpečuje prideľovanie VOK na odvoz DSO/drobný stavebný odpad/ pre občanov mesta,
 • monitoruje „čierne skládky" a zabezpečuje ich odstránenie, vrátane vyhľadávania ich pôvodcu v súčinnosti s mestskou políciou,
 • dáva vyjadrenia k programom odpadového hospodárstva v zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a podieľa sa na tvorbe Programu odpadového hospodárstva,
  - zabezpečuje činnosť mesta na úseku vodného hospodárstva v rámci zákona o vodách a vykonáva všetky činnosti v zmysle § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v prenesenom výkone štátnej správy na úseku vodného hospodárstva zverenej obci,
 • na úseku ochrany prírody a krajiny zabezpečovať celoročnú starostlivosť o mestskú zeleň a vydáva povolenia na výrub stromov a krovín v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a určuje primeranú náhradnú výsadbu resp. finančnú náhradu,
 • zabezpečuje činnosti mesta v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a vydáva písomné stanoviská pre zisťovacie a iné konania v rámci posúdenia zámerov a stavieb na životné prostredie pre potreby Ministerstva životného prostredia,
 • rieši problematiku chovu psov a hospodárskych zvierat v zastavanej časti mesta v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta, v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva a Regionálnou veterinárnou správou,
 • spolupracuje so Štátnym zdravotným ústavom ohľadom problematiky ochrany zdravia obyvateľov mesta /detské ihriská - pieskoviská/,
 • zabezpečuje vypracovanie povodňových plánov mesta Stará Ľubovňa a agendu v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a zabezpečuje v pôsobnosti mesta agendu na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Referát podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu

Ivana Pilátová
I. poschodie, č. dverí 217,
tel.: 052/4315 247
e-mail: ivana.pilatova@staralubovna.sk

 • zabezpečuje plnenie VZN č. 22 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase na území mesta,
 • vedie centrálnu evidenciu podnikateľských subjektov na území mesta,
 • vedie centrálnu evidenciu zrušených prevádzkarní na území mesta,
 • vydáva stanoviská k umiestneniu prevádzkarne a k prevádzkovej dobe,
 • vydáva stanoviská k umiestneniu neštátnych zdravotníckych zariadení,
 • vydáva stanoviská k zmene prevádzkovej doby prevádzkarní,
 • vydáva prechodné uzatvorenie prevádzkarní,
 • vydáva stanoviská k verejným zbierkam na verejných priestranstvách mesta,
 • vedie centrálnu evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR),
 • vydáva osvedčenia o zápise do evidencie SHR a osvedčenia o zrušení zápisu v evidencii SHR,
 • vydáva potvrdenia o vedení v evidencii SHR v zmysle zákona č. 105/90 Zb. a č. 219/91 Zb.,
 • zabezpečuje plnenie VZN č. 17 - Trhový poriadok v spoluprácu s RÚVZ v Starej Ľubovni a RVaPS v Starej Ľubovni,
 • vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
 • vyrubuje a kontroluje úhradu dane za užívanie verejného priestranstva v súlade s VZN č. 41,
 • organizuje príležitostný trh - Vianočné trhy,
 • zabezpečuje plnenie VZN č. 60 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta,
 • vydáva stanoviská k umiestneniu a prevádzkovej dobe stávkových kancelárií,
 • vydáva stanoviská k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier na území mesta.

 

Partneri

Partnerské mestá