Oddelenie sociálnych veci a bytovej politiky

Vedúca oddelenia: Mgr. Mária Raššová
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 231,

tel.: 052/43 15 253, mobil: 0911 277 493,
e-mail:
maria.rassova@staralubovna.sk

 • Práca s rodinami detí umiestnených v sociálnych zariadeniach.
 • Preventívna práca s rodinami s výskytom nedostatočnej starostlivosti o maloleté deti.
 • Participácia pri výkone výchovných opatrení.
 • Zastupovanie detí a nesvojprávnych osôb na súdnych pojednávaniach.
 • Evidencia zanedbávania povinnej školskej dochádzky.
 • Priestupkové konania vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky.
 • Kontrola starostlivosti o nesvojprávne osoby.
 • Navrhuje poskytnutie vecnej pomoci - jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

 

Referent inštitútu osobitného príjemcu - Mgr. Bibiána Kundľová, Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie: 230,

t. č.: 052/43 15 253, e-mail: bibiana.kundlova@staralubovna.sk

 • Predkladá návrhy na zaradenie do systému Osobitného príjemcu a navrhuje ukončenie uplatňovania inštitútu OP.
 • Riadi účelné hospodárenie s príjmami rodín, v ktorých sa systém OP uplatňuje.
 • Koordinácia platieb spojených s bývaním (ul. Továrenská 14, Podsadek, SNP).
 • Zabezpečuje asistenciu pri nákupoch, kontrolu zakúpeného tovaru a pod.

Referent bytovej politiky a dotácií poskytovaných štátom - Mária Motýľová, Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie: 230,

t. č.: 052/43 15 253, e-mail: maria.motylova@staralubovna.sk

 • Evidencia nájomných bytov a žiadostí o pridelenie mestských nájomných bytov.
 • Agenda dotácií pre žiakov na stravu a školské potreby.

Referent sociálnych služieb - Mgr. Zuzana Holíková, Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie: 232,

t. č.: 052/43 15 251, e-mail: zuzana.holikova@staralubovna.sk

 • Vykonáva sociálnu posudkovú činnosť, ktorej výstupom je aj sociálny posudok.
 • Vydáva rozhodnutia: rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu služby vydané Mestom Stará Ľubovňa.
 • Kooordinuje opatrovateľskú službu.
 • Kooordinuje stravovanie dôchodcov mesta Stará Ľubovňa. s príspevkom mesta).
 • Základné sociálne poradenstvo.

Referent sociálnych služieb - Mgr. Silvia Šulcová,

Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnch služieb, Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie: 232,

t. č.: 052/43 15 251, mobil: 0903 463 230, e-mail: silvia.sulcova@staralubovna.sk

 • Zabezpečuje výkon sociálnych činnosti pre obce zapojené do sociálnej uradovne.
 • Vykonáva sociálnu posudkovú činnosť, ktorej výstupom je aj sociálny posudok.
 • Vydáva rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Základné sociálne poradenstvo.
 • Koordinuje výkon opatrovateľskej služby

Terénna sociálna práca

Zodp. pracovníci: Mgr. Mária Stanislavová, Mgr. Monika Kolcunová, Alena Plavčanová, Monika Dicová, Ivan Mižigár, Mgr. Martina Fiľáková

Nám. gen. Štefánika 6

mobil: 0902 136 539, 0902 136 536, e-mail: tsp.staralubovna@gmail.com

 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo, navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia sociálneho problému, distribuuje klienta k príslušným odborníkom a inštitúciám.
 • Mapuje lokalitu, samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti. 

 

Komunitné centrum

Odborný garant: Mgr. Alena Krajgerová

Mgr. Mária Pompová, Lukáš Pompa

Tovarenská 1, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 0904 285 209, email: komunitne.centrum@staralubovna.sk

 • Organizačne zabezpečuje voľný čas detí a jeho efektívne trávenie, rozvíjanie zručností a schopností detí, znižuje riziká sociálneho vylúčenia.
 • Participuje na príprave rómskych detí v predškolskom veku, realizuje preventívne aktivity, komunitné a rehabilitačné aktivity.
 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo.
Nastavenia cookies