Samospráva

Oddelenie sociálnych veci a bytovej politiky

Sociálno právna ochrana, starostlivosť o rodinu a dieťa


Vedúci oddelenia: Mgr. Mária Raššová
Kontakty:
tel. 4315 253
mobil: 0911 277 493
e-mail: maria.rassova@staralubovna.sk
Adresa: Nám. Sv. Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, č. dv. 230 (I. poschodie)

 • Zodpovedá za spracovanie návrhu a kontrolu plnenia rozpočtu v zverenej časti rozpočtových kapitol mesta,
 • samostatne a iniciatívne pripravuje a rieši nové koncepcie pre rozvoj sociálnych služieb,
 • zabezpečuje plnenie a dodržiavanie legislatívy v oblasti sociálnych služieb podľa platných právnych noriem, uznesení mestskej rady a MsZ,
 • koordinuje činnosť Komunitného centra v Podsadku a plnenie zmluvných podmienok projektu - NPTSP,
 • dohliada na činnosť opatrovateľskej služby,
 • práca s rodinami detí umiestnených v sociálnych zariadeniach,
 • preventívna práca s rodinami s výskytom nedostatočnej starostlivosti o maloleté deti,
 • participácia pri výkone výchovných opatrení,
 • zastupovanie detí a nesvojprávnych osôb na súdnych pojednávaniach,
 • evidencia zanedbávania povinnej školskej dochádzky,
 • priestupkové konania vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky,
 • podáva trestné oznámenie pri podozrení zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže § 211 trestného zákona,
 • kontrola starostlivosti o nesvojprávne osoby,
 • navrhuje poskytnutie vecnej pomoci - jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Inštitút osobitného príjemcu

Zodp. pracovník: Mgr. Bibiána Kundľová
Kontakty: tel. 4315 253; e-mail: bibiana.kundlova@staralubovna.sk
Adresa: Nám. Sv. Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, č. dv. 230 (I. poschodie)

 • Predkladá návrhy na zaradenie do systému OP a navrhuje ukončenie uplatňovania inštitútu OP,
 • riadi účelné hospodárenie s príjmami rodín, v ktorých sa systém OP uplatňuje,
 • koordinácia platieb spojených s bývaním (ul. Továrenská 14, Podsadek, SNP),
 • zabezpečuje asistenciu pri nákupoch, kontrolu zakúpeného tovaru a pod.,
 • agenda pre klientov: žiadosti, potvrdenia, dohody,
 • primárne sociálne poradenstvo, sociálna prevencia.

Agenda bytovej politiky. Dotácie pre žiakov v HN/ŽM

Zodp. pracovník: Mária Motýľová
Kontakty: tel. 4315 253; e-mail:
maria.motylova@staralubovna.sk
Adresa: Nám. Sv. Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, č. dv. 230 (I. poschodie)

 • Evidencia nájomných bytov a žiadostí o pridelenie mestských nájomných bytov,
 • spracovávanie podkladov na pridelenie mestského nájomného bytu na základe nahlásenia voľných bytov od správcu a žiadostí občanov,
 • predkladanie materiálov na rokovanie MsZ na základe žiadostí občanov o zrušenie predkupného práva Mesta na byty odpredané do osobného vlastníctva,
 • vydáva rozhodnutia na zrušenie predkupného práva na odpredané byty,
 • komunikácia so Správou katastra v Starej Ľubovni, správcom mestských nájomných bytov, nájomníkmi a žiadateľmi,
 • spolupráca so správcom mestských nájomných bytov, spoločnosťou SLOBYTERM, spol. s r. o., v oblasti kontroly užívania nájomných bytov,
 • agenda dotácií pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi a v životnom minime na stravu a školské potreby.

Referát sociálnych služieb (opatrovateľská služba, stravovanie)

Zodp. pracovník: Mgr. Zuzana Holíková

Kontakty: tel. 4315 251; e-mail: zuzana.holikova@staralubovna.sk
Adresa: Nám. Sv. Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, č. dv. 232 (I. poschodie)

 • Vydáva rozhodnutia: rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, vydané Mestom Stará Ľubovňa; rozhodnutie o zastavení poskytovania OS; rozhodnutie o zrušení odkázanosti na sociálnu službu,
 • vykonáva sociálnu posudkovú činnosť, výstupom je sociálny posudok,
 • vypracováva zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
 • zabezpečuje spoločné stravovanie pre občanov mesta,
 • koordinácia poskytovania donášky stravy,
 • agenda sociálnej komisie MsZ,
 • základné sociálne poradenstvo.

Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb

Zodp. pracovník: Bc. Silvia Šulcová
Kontakty:
mobil: 0903 463 230
e-mail: silvia.sulcova@staralubovna.sk
adresa: Nám. Sv. Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, č. dv. 232 (I. poschodie)

 • Vydáva rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
 • vykonáva sociálnu posudkovú činnosť, výstupom je sociálny posudok,
 • základné sociálne poradenstvo.

 

Publikované: 11.2.2013 | Aktualizácia: 4.4.2019

Partneri

Partnerské mestá