Oddelenie sociálnych veci a bytovej politiky

Oddelenie sociálnych vecí a bytovej politiky

Vedúca oddelenia: Mgr. Mária Raššová 
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 230,

t. č.: 052/43 15 253, mobil: 0911 277 493,
e-mail: 
maria.rassova@staralubovna.sk

 • Práca s rodinami detí umiestnených v sociálnych zariadeniach.
 • Preventívna práca s rodinami s výskytom nedostatočnej starostlivosti o maloleté deti.
 • Participácia pri výkone výchovných opatrení.
 • Zastupovanie detí a nesvojprávnych osôb na súdnych pojednávaniach.
 • Evidencia zanedbávania povinnej školskej dochádzky.
 • Priestupkové konania vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky.
 • Kontrola starostlivosti o nesvojprávne osoby.
 • Navrhuje poskytnutie vecnej pomoci - jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

 

Referent inštitútu osobitného príjemcu: Mgr. Bibiána Kundľová
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 230,

t. č.: 052/43 15 253,
e-mail: bibiana.kundlova@staralubovna.sk

 • Predkladá návrhy na zaradenie do systému Osobitného príjemcu a navrhuje ukončenie uplatňovania inštitútu OP.
 • Riadi účelné hospodárenie s príjmami rodín, v ktorých sa systém OP uplatňuje.
 • Koordinácia platieb spojených s bývaním (ul. Továrenská 14, Podsadek, SNP).
 • Zabezpečuje asistenciu pri nákupoch, kontrolu zakúpeného tovaru a pod.

 

Referent bytovej politiky a dotácií poskytovaných štátom: Mária Motýľová
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 230,

t. č.: 052/43 15 253,
e-mail: maria.motylova@staralubovna.sk

 • Evidencia nájomných bytov a žiadostí o pridelenie mestských nájomných bytov.
 • Agenda dotácií pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi a v životnom minime na stravu a školské potreby.

Referent sociálnych služieb - Mgr. Zuzana Holíková
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 232,

t. č.: 052/43 15 251,
e-mail: zuzana.holikova@staralubovna.sk

 • Vykonáva sociálnu posudkovú činnosť, ktorého výstupom je sociálny posudok.
 • Vydáva rozhodnutia: rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, vydané Mestom Stará Ľubovňa.
 • Zabezpečuje opatrovateľskú službu.
 • Zabezpečuje stravovanie dôchodcov mesta Stará Ľubovňa.
 • Základné sociálne poradenstvo. 

 

Referent sociálnych služieb - Mgr. Silvia Šulcová
Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie soc. služieb
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 232,

t. č.: 052/43 15 251, mobil 0903 463 230
e-mail: silvia.sulcova@staralubovna.sk

 

 • Vykonáva sociálnu posudkovú činnosť, ktorého výstupom je sociálny posudok.
 • Vydáva rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Základné sociálne poradenstvo.

 

Terénna sociálna práca
Zodp. pracovník: Mgr. Jana Filičková, Mgr. Monika Kolcunová,
Mgr. Mária Stanislavová, Alena Plavčanová, Magdaléna Bačová, Ivan Mižigár
Nám. Sv. Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, I. poschodie, č. kancelárie 231,
Komunitné centrum Podsadek 31, Stará Ľubovňa,

mobil: 0902 136 539, 0902 136 536
e-mail: tsp.staralubovna@gmail.com

 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo, navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia sociálneho problému, distribuuje klienta k príslušným odborníkom a inštitúciám.
 • Mapuje lokalitu, samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov  a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti.  

 

Komunitné centrum  
Zodp. pracovník: Mgr. Alena Krajgerová,
Bc. Mária Pompová, Erik Dunka
Komunitné centrum Továrenská ul. 1, Stará Ľubovňa,

mobil: 0904 285 209
e-mail: komunitne.centrum@staralubovna.sk • Organizačne zabezpečuje voľný čas detí a jeho efektívne trávenie, rozvíjanie zručností a schopností detí, znižuje riziká sociálneho vylúčenia.
 • Participuje na príprave rómskych detí v predškolskom veku, realizuje preventívne aktivity, komunitné a rehabilitačné aktivity.
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo.