Oddelenie sociálnych veci a bytovej politiky

Oddelenie sociálnych vecí a bytovej politiky

Vedúca oddelenia: Mgr. Mária Raššová 
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 230,

t. č.: 052/43 15 253, mobil: 0911 277 493,
e-mail: 
maria.rassova@staralubovna.sk

 • Práca s rodinami detí umiestnených v sociálnych zariadeniach.
 • Preventívna práca s rodinami s výskytom nedostatočnej starostlivosti o maloleté deti.
 • Participácia pri výkone výchovných opatrení.
 • Zastupovanie detí a nesvojprávnych osôb na súdnych pojednávaniach.
 • Evidencia zanedbávania povinnej školskej dochádzky.
 • Priestupkové konania vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky.
 • Kontrola starostlivosti o nesvojprávne osoby.
 • Navrhuje poskytnutie vecnej pomoci - jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

 

 Referent inštitútu osobitného príjemcu: Mgr. Bibiána Kundľová
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 230,

t. č.: 052/43 15 253,
e-mail: bibiana.kundlova@staralubovna.sk

 • Predkladá návrhy na zaradenie do systému Osobitného príjemcu a navrhuje ukončenie uplatňovania inštitútu OP.
 • Riadi účelné hospodárenie s príjmami rodín, v ktorých sa systém OP uplatňuje.
 • Koordinácia platieb spojených s bývaním (ul. Továrenská 14, Podsadek, SNP).
 • Zabezpečuje asistenciu pri nákupoch, kontrolu zakúpeného tovaru a pod.

 

 Referent bytovej politiky a dotácií poskytovaných štátom: Mária Motýľová
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 230,

t. č.: 052/43 15 253,
e-mail: maria.motylova@staralubovna.sk

 • Evidencia nájomných bytov a žiadostí o pridelenie mestských nájomných bytov.
 • Agenda dotácií pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi a v životnom minime na stravu a školské potreby.

 

Referent sociálnych služieb - Mgr. Zuzana Holíková
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 232,

t. č.: 052/43 15 251,
e-mail: zuzana.holikova@staralubovna.sk

 • Vykonáva sociálnu posudkovú činnosť, ktorého výstupom je sociálny posudok.
 • Vydáva rozhodnutia: rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, vydané Mestom Stará Ľubovňa.
 • Zabezpečuje opatrovateľskú službu.
 • Zabezpečuje stravovanie dôchodcov mesta Stará Ľubovňa.
 • Základné sociálne poradenstvo. 

 

 Referent sociálnych služieb - Mgr. Silvia Šulcová
Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie soc. služieb
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 232,

t. č.: 052/43 15 251, mobil 0903 463 230
e-mail: silvia.sulcova@staralubovna.sk

 

 • Vykonáva sociálnu posudkovú činnosť, ktorého výstupom je sociálny posudok.
 • Vydáva rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Základné sociálne poradenstvo.

 

 Terénna sociálna práca
Zodp. pracovník: Mgr. Jana Filičková, Mgr. Monika Kolcunová,
Mgr. Mária Stanislavová, Alena Plavčanová,
Monika Dicová , Ivan Mižigár
Nám. Sv. Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, I. poschodie, č. kancelárie 231,
Komunitné centrum Podsadek 31, Stará Ľubovňa,

mobil: 0902 136 539, 0902 136 536
e-mail: tsp.staralubovna@gmail.com

 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo, navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia sociálneho problému, distribuuje klienta k príslušným odborníkom a inštitúciám.
 • Mapuje lokalitu, samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov  a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti.  

Komunitné centrum  
Zodp. pracovník: Mgr. Alena Krajgerová,
Bc. Mária Pompová, Lukáš Pompa

 

 • Organizačne zabezpečuje voľný čas detí a jeho efektívne trávenie, rozvíjanie zručností a schopností detí, znižuje riziká sociálneho vylúčenia.
 • Participuje na príprave rómskych detí v predškolskom veku, realizuje preventívne aktivity, komunitné a rehabilitačné aktivity.
 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo.