Komisia sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva

volebné obdobie 2022 - 2026

a) predseda: Mgr. Peter Hrebik
b) členovia - poslanci: MUDr. Marta Benková, MUDr. Nadežda Suchá 
c) členovia - odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb: PhDr. Lýdia Hricíková, Mgr. Dávid Korčkovský, Magdaléna Konkoľová, Mgr. Adriana Landorová, PhDr. Anna Lazorčáková, Mgr. Ľudmila Stašáková, Mgr. Ján Tomus, MUDr. Martina Turčániová, Mgr. Mária Raššová

Náplň práce komisie:

  • je poradným a odporúčacím orgánom mestského zastupiteľstva v sociálnej oblasti;
  • ako poradný orgán primátora mesta v oblasti prideľovania a spravovania mestských bytov preskúmava opodstatnenosť žiadostí o pridelenie bytu v zmysle kritérií pre prideľovanie mestských bytov, opätovne prehodnocuje prideľovanie bytov a prerokováva návrhy správcu bytového majetku na zánik nájmu v zmysle platného VZN o prideľovaní bytov;
  • vydáva odporúčacie stanovisko k prideleniu parkovacích miest pre ŤZP;
  • stanovuje kritériá, podľa ktorých navrhuje prerozdeľovanie dotácií  a vydáva odporúčacie stanovisko k prideľovaniu dotácií v sociálnej oblasti v zmysle platného VZN o dotáciách;
  • vyhodnocuje plnenie akčného plánu a navrhuje nové aktivity komunitného plánu na nasledujúce obdobie;
  • navrhuje zmeny VZN v sociálnej oblasti;
  • zasadá pri riešení krízových situácií občanov v náhlej núdzi.

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2022 - 2026

Rok 2022-23 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026
08.12.2022 17.01.2024    
12.01.2023 07.02.2024    
02.02.2023 20.03.2024    
10.05.2023      
26.05.2023      
06.06.2023      
08.06.2023      
28.06.2023      
11.10.2023      
08.11.2023      

 

 

 

Zasadnutia komisie vo volebnom období 2018 - 2022

 

Dátum Zápisnica
14.02.2019  Zapisnica 1-2019
15.04.2019  Zapisnica 2-2019
14.08.2019  Zapisnica 3-2019
16.10.2019  Zapisnica 4-2019
04.12.2019  Zapisnica 5-2019
29.01.2020  Zapisnica 1-2020
19.02.2020  Zapisnica 2-2020
27.03.2020  Zapisnica 3-2020
21.04.2020  Zapisnica 4-2020
19.05.2020  Zapisnica 5-2020
24.06.2020  Zapisnica 6-2020
23.09.2020  Zapisnica 7-2020
12.11.2020  Zápisnica-8-2020
24.11.2020  Zápisnica-9-2020
02.02.2021  zápisnica-1-2021
10.02.2021  zapisnica-2-2021
30.03.2021  zapisnica-3-2021
30.06.2021  zapisnica-4-2021
10.11.2021  zapisnica-5-2021
02.02.2022  zapisnica-1-2022
06.04.2022  zapisnica-2-2022
16.06.2022 zapisnica-3-2022
27.07.2022 zapisnica-4-2022
20.09.2022 zapisnica-5-2022

 

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies