Schválené v realizácii

22.4.2020

VII. etapa doplnenia kamerového monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality

Cieľom projektu je doplnenie kamerového monitorovacieho systému vo vybraných lokalitách na území mesta Stará Ľubovňa. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 04.03.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality, vyhlásenej dňa 16.01.2019 Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.


20.4.2020

Zmena dokončenej stavby súp. č 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 29.05.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, vyhlásenej dňa 27.06.2018 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


6.4.2020

Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov Provinčného domu v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov Provinčného domu č. 12 v Starej Ľubovni. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 26.03.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie zameranej na individuálne potreby obcí, vyhlásenej dňa 01.01.2019 Ministerstvom financií SR.


3.4.2020

Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je realizácia doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – cyklistických stojanov a krytých cykloprístreškov. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 08.11.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zameranej na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry – zariadení a opatrení/odstavené zariadenie pre bicykle, vyhlásenej dňa 09.09.2019 Ministerstvom dopravy a výstavby SR.


3.4.2020

Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je realizácia novej cyklistickej komunikácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 08.11.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zameranej na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry, vyhlásenej dňa 09.09.2019 Ministerstvom dopravy a výstavby SR.