Schválené v realizácii

7.8.2023

30. Ľubovniansky jarmok - Krájanie jablka alebo žijeme tu spolu...

Cieľom projektu je pripraviť pre návštevníkov 30. ročníka novodobého Ľubovnianskeho jarmoku počas štyroch dní pestrý a zaujímavý program, aby sa zabavili i poučili všetky generácie pri príležitosti výnimočnej udalosti celého regiónu Stará Ľubovňa. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 07.07.2023 v rámci Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023, vyhlásenej dňa 13.02.2023 Prešovským samosprávnym krajom v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.


3.7.2023

Riešenie migračných výziev v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky pred vojnou na Ukrajine. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 30.03.2023 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, vyhlásenej dňa 14.03.2023 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.


18.5.2023

Detské ihrisko Rodinka

Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie detí vybudovaním nového detského ihriska.


6.2.2023

Skatepark v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je doplnenie atrakcií a služieb cestovného ruchu pri rieke Poprad vybudovaním novej turistickej atrakcie – športoviska skatepark v blízkosti rieky Poprad a existujúcej cyklotrasy. Skatepark sa bude skladať z 2 hlavných línií prekážok ukončených štvrtinovými rampami a z tréningovej plochy.


20.1.2023

Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku DEFG na sídlisku Západ v Starej Ľubovni s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.03.2022 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, vyhlásenej dňa 29.12.2021 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.


2.1.2023

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa, čím sa zlepší ich technický stav a zvýši sa dopravná vybavenosť mesta.


18.9.2022

Projektová dokumentácia Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa

Cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípravu projektového zámeru – výstavby cyklotrasy Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa.


1.12.2021

Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II

Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.


18.8.2021

Skatepark Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je vybudovanie nového športoviska Skatepark v blízkosti rieky Poprad a existujúcej cyklotrasy. Skatepark sa bude skladať z 2 hlavných línií prekážok ukončených štvrtinovými rampami a z tréningovej plochy.


22.4.2020

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je navýšenie počtu rómskych domácností na území mesta Stará Ľubovňa s kvalitnejšími podmienkami bývania a snaha o aktívnu participáciu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít na verejnom živote. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 16.09.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, vyhlásenej dňa 26.06.2019 Ministerstvom vnútra SR.

Nastavenia cookies