Schválené v realizácii

20.1.2023

Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku DEFG na sídlisku Západ v Starej Ľubovni s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.03.2022 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, vyhlásenej dňa 29.12.2021 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.


2.1.2023

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa, čím sa zlepší ich technický stav a zvýši sa dopravná vybavenosť mesta.


1.12.2021

Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II

Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.


22.4.2020

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je navýšenie počtu rómskych domácností na území mesta Stará Ľubovňa s kvalitnejšími podmienkami bývania a snaha o aktívnu participáciu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít na verejnom živote. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 16.09.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, vyhlásenej dňa 26.06.2019 Ministerstvom vnútra SR.


20.4.2020

Zmena dokončenej stavby súp. č 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 29.05.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, vyhlásenej dňa 27.06.2018 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


7.3.2020

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará Ľubovňa ako strategického dokumentu na obdobie minimálne 5 rokov. Zahŕňa tiež posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie a aktualizáciu „Koncepcie rozvoja mesta Stará Ľubovňa v oblasti tepelnej energetiky".7.3.2020

Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré chce Mesto Stará Ľubovňa dosiahnuť vybudovaním vodozádržných opatrení v areáli Základnej školy Za vodou č. 14.


1.10.2018

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 6 v Starej Ľubovni prostredníctvom stavebno-technických úprav pre potreby obstarania učební a samotného obstarania vybavenia prírodovednej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne.

Nastavenia cookies