Zrealizované

7.8.2023

30. Ľubovniansky jarmok - Krájanie jablka alebo žijeme tu spolu...

Cieľom projektu bolo pripraviť pre návštevníkov 30. ročníka novodobého Ľubovnianskeho jarmoku počas štyroch dní pestrý a zaujímavý program, aby sa zabavili i poučili všetky generácie pri príležitosti výnimočnej udalosti celého regiónu Stará Ľubovňa. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 07.07.2023 v rámci Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023, vyhlásenej dňa 13.02.2023 Prešovským samosprávnym krajom v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.


3.7.2023

Riešenie migračných výziev v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu bolo riešenie migračných výziev v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky pred vojnou na Ukrajine. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 30.03.2023 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, vyhlásenej dňa 14.03.2023 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.


20.1.2023

Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu bola revitalizácia vnútrobloku DEFG na sídlisku Západ v Starej Ľubovni s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.03.2022 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, vyhlásenej dňa 29.12.2021 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.


18.9.2022

Projektová dokumentácia Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa

Cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípravu projektového zámeru – výstavby cyklotrasy Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa.18.8.2021

Skatepark Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je vybudovanie nového športoviska Skatepark v blízkosti rieky Poprad a existujúcej cyklotrasy. Skatepark sa bude skladať z 2 hlavných línií prekážok ukončených štvrtinovými rampami a z tréningovej plochy.


15.4.2021

Cyklotrasa Za vodou

Cieľom projektu je vybudovanie nového cyklistického chodníka na úseku od juhovýchodného obchvatu po lávku pre peších na sídlisku Východ. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 31.03.2020 v rámci Výzvy pre región 2020, vyhlásenej dňa 13.02.2020 Prešovským samosprávnym krajom.


2.12.2020

Stabilizácia vybraných druhov ohrozených živočíchov v urbánnom prostredí mesta Stará Ľubovňa

Cieľom projektu bolo zlepšiť úkrytové a reprodukčné možnosti pre netopiere a vtáky. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 bola podaná dňa 28.11.2019 v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2020 Environmentálneho fondu, Oblasť Program ochrany prírody.


26.11.2020

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla

Cieľom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy základnej školy Za vodou využitím aerotermálnej energie. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.03.2020 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na výstavbu zariadení navyužitie vybraných druhov OZE, vyhlásenej dňa 18.12.2019 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia.


20.5.2020

Prístavba k hasičskej zbrojnici v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru v Starej Ľubovni.

Nastavenia cookies