Zrealizované


15.4.2021

Cyklotrasa Za vodou

Cieľom projektu je vybudovanie nového cyklistického chodníka na úseku od juhovýchodného obchvatu po lávku pre peších na sídlisku Východ. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 31.03.2020 v rámci Výzvy pre región 2020, vyhlásenej dňa 13.02.2020 Prešovským samosprávnym krajom.


2.12.2020

Stabilizácia vybraných druhov ohrozených živočíchov v urbánnom prostredí mesta Stará Ľubovňa

Cieľom projektu bolo zlepšiť úkrytové a reprodukčné možnosti pre netopiere a vtáky. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 bola podaná dňa 28.11.2019 v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2020 Environmentálneho fondu, Oblasť Program ochrany prírody.


26.11.2020

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla

Cieľom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy základnej školy Za vodou využitím aerotermálnej energie. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.03.2020 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na výstavbu zariadení navyužitie vybraných druhov OZE, vyhlásenej dňa 18.12.2019 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia.


20.5.2020

Prístavba k hasičskej zbrojnici v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru v Starej Ľubovni.


22.4.2020

VII. etapa doplnenia kamerového monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality

Cieľom projektu je doplnenie kamerového monitorovacieho systému vo vybraných lokalitách na území mesta Stará Ľubovňa. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 04.03.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality, vyhlásenej dňa 16.01.2019 Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.


20.4.2020

Zmena dokončenej stavby súp. č 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Cieľom projektu bolo zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 29.05.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, vyhlásenej dňa 27.06.2018 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


20.4.2020

Záhrada plná života

Cieľom projektu je viesť žiakov k uvedomeniu si zodpovednosti za stav životného prostredia v ich okolí, a ich k uvedomelej ochrane obyvateľov nie len na školskej záhrade ZŠ Za vodu 14 v Starej Ľubovni. Žiadosť o financovanie rozvojového projektu bola podaná dňa 08.04.2020 v rámci Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania, ENVIROPROJEKT 2020, vyhlásenej 02.2020 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.


6.4.2020

Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov Provinčného domu v Starej Ľubovni

Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov Provinčného domu č. 12 v Starej Ľubovni. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 26.03.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie zameranej na individuálne potreby obcí, vyhlásenej dňa 01.01.2019 Ministerstvom financií SR.


3.4.2020

Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu bola realizácia doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – cyklistických stojanov a krytých cykloprístreškov. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 08.11.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zameranej na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry – zariadení a opatrení/odstavené zariadenie pre bicykle, vyhlásenej dňa 09.09.2019 Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Nastavenia cookies