Zrealizované

7.3.2020

Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2

Cieľom projektu je prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť o deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby - opatrovateľská služba.


7.3.2020

Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré chce Mesto Stará Ľubovňa dosiahnuť vybudovaním vodozádržných opatrení v areáli Základnej školy Za vodou č. 14.


7.3.2020

Splav bez hraníc

Hlavným cieľom mikroprojektu je zabezpečiť ochranu i udržateľný rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva v danom cezhraničnom regióne rozšírením a modernizáciou existujúceho produktu cestovného ruchu v oblasti vodnej turistiky, ktorým je práve splav rieky Poprad.27.3.2019

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru v Starej Ľubovni.1.10.2018

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 6 v Starej Ľubovni prostredníctvom stavebno-technických úprav pre potreby obstarania učební a samotného obstarania vybavenia prírodovednej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne.


1.10.2018

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Podsadek140 v Starej Ľubovni prostredníctvom materiálno technického vybavenia prírodovednej učebne, jazykových učebni na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov a IKT učebne.


1.10.2018

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Za vodou 14 v Starej Ľubovni. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 23.06.2017 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, vyhlásenej dňa 22.12.2016 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


1.10.2018

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská v Starej Ľubovni

Cieľom projektu bolo zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Levočská 6 v Starej Ľubovni. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 26.06.2017 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, vyhlásenej dňa 22.12.2016 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Nastavenia cookies