Zrealizované


1.10.2018

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 6 v Starej Ľubovni prostredníctvom stavebno-technických úprav pre potreby obstarania učební a samotného obstarania vybavenia prírodovednej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne.


1.10.2018

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Podsadek140 v Starej Ľubovni prostredníctvom materiálno technického vybavenia prírodovednej učebne, jazykových učebni na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov a IKT učebne.


1.10.2018

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Za vodou 14 v Starej Ľubovni. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 23.06.2017 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, vyhlásenej dňa 22.12.2016 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


1.10.2018

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská v Starej Ľubovni

Cieľom projektu bolo zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Levočská 6 v Starej Ľubovni. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 26.06.2017 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, vyhlásenej dňa 22.12.2016 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.5.9.2018

Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy základnej umeleckej školy v Starej Ľubovni.


22.8.2018

Zelené ihrisko


6.8.2018

Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby

Cieľom projektu bola podpora modernizácie a rekonštrukcie Komunitného centra v Podsadku. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 04.10.2017 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej o. i. aj na modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, vyhlásenej dňa 18.07.2016 Ministerstvom vnútra SR.


31.7.2018

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Cieľom projektu bola revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Západ v Starej Ľubovni s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 30.06.2017 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, vyhlásenej dňa 31.03.2017 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Nastavenia cookies