7.3.2020

Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni

202001231354020.logo-mops

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni

Kód projektu: 312050S384

Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov (07/2019 – 06/2021)

Financovanie:             Nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a ŠR (95%): 187 649,60 €

                                     Spolufinancovane z vlastných zdrojov (5%): 9 876,29 €

                                     Celková výška oprávnených výdavkov: 197 525,89 €

 

 

Popis projektu:           

Mesto Stará Ľubovňa predkladaným projektom v plnej miere reflektuje na základný predpoklad integrácie Rómov, ktorým je zamestnanosť nakoľko zámerom projektu „Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni“ je skvalitnenie sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, prostredníctvom vytvorenia 8 člennej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) s pôsobnosťou na území mesta Stará Ľubovňa. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít Podsadek, Továrenská a SNP v Starej Ľubovni. Úlohou členov MOPS bude aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v daných lokalitách k zlepšovaniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých. Členovia MOPS budú príslušníkov komunít podnecovať k ochrane životného prostredia a nevytváraniu čiernych skládok odpadu. MOPS bude zabezpečovať aj bezpečnosť školopovinných detí, hlavne počas ich odchodu do a zo školy, zabezpečovaním ich bezpečného prechodu cez cestu a upozorňovaním detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu. MOPS bude tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú nápomocní Mestskej polícii či Policajnému zboru v Starej Ľubovni.  Zamestnaním príslušníkov z marginalizovaných rómskych komunít v MOPS sa predpokladá aj rozvoj vlastného vzťahu k výkonu stálej práce, čím sa zvýši aj ich zamestnateľnosť a finančná gramotnosť a tento "model života" budú mať za úlohu preniesť aj na ostatných príslušníkov rómskych komunít.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.sk                  www.staralubovna.sk                    www.mv.gov.sk

Publikované: 7.3.2020 | Aktualizácia: 17.10.2023 | Zobrazené: 378

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies