20.4.2020

Záhrada plná života

202004201418580.logo-msvvas-sr

Názov projektu: Záhrada plná života

 

Dotačný program: § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom verejných, súkromných a cirkevných základných a stredných škôl

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 200,00 €

Výška poskytnutého fin. príspevku (ŠR): 2 000,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 200,00 €                                                        

Dátum predloženia Žiadosti o dotáciu: 08.04.2020

 

Popis projektu: 

Predmetom projektu bolo svojpomocné vybudovanie drobných skrýš pre vtáky, netopiere, žaby, realizácia jahodových pyramíd, hmatového chodníka pre najmenších, zatienenia stolov a lavičiek v školskej záhrade vrátane doplnenia edukatívnych pomôcok pre vyučovanie a príprava školských aktivít súvisiacich s hlavným cieľom projektu. Hlavným cieľom projektu bolo viesť žiakov k uvedomeniu si zodpovednosti za stav životného prostredia v ich okolí, a ich k uvedomelej ochrane obyvateľov nie len na školskej záhrade ZŠ Za vodu 14 v Starej Ľubovni za účelom získania vedomostí o dôležitosti drobných živočíchov v našich záhradách, nadobudnutia schopností využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.

Publikované: 20.4.2020 | Aktualizácia: 18.2.2021 | Zobrazené: 347

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies