1.3.2024

Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubovňa


 

 

Názov projektu: Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubovňa

Podpora: Úrad vlády Slovenskej republiky

Kód projektu: NFP401406DJG3

Dĺžka realizácie projektu: 30 mesiacov (3/2024 – 8/2026

Celkové oprávnené výdavky projektu: 488 600,74 €

Výška poskytnutej dotácie:  488 600,74 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 0 €

 

Popis projektu:

Mesto Stará Ľubovňa predkladaným projektom reaguje na potrebu zvýšenia občianskej zodpovednosti a zlepšenia občianskeho spolunažívania obyvateľov mesta, nakoľko cieľom tohto projektu je skvalitnenie a podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, prostredníctvom vytvorenia 12-člennej Miestnej občianskej a preventívnej služby s pôsobnosťou v marginalizovaných rómskych komunitách mesta a aj na celom území mesta Stará Ľubovňa. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít Podsadek, Továrenská a SNP v Starej Ľubovni a obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK. Vysoká nezamestnanosť a problémy so zabezpečovaním si primeraného príjmu a s tým súvisiacich životných podmienok silne ovplyvňujú rozvoj sociálnych vzťahov v týchto lokalitách. Úlohou členov MOaPS bude aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v daných lokalitách k zlepšovaniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých. Členovia MOaPS budú príslušníkov komunít podnecovať k ochrane životného prostredia a nevytváraniu čiernych skládok odpadu. MOaPS bude zabezpečovať aj bezpečnosť školopovinných detí, hlavne počas ich odchodu do a zo školy, zabezpečovaním ich bezpečného prechodu cez cestu a upozorňovaním detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu. Členovia MOPS vybavení potrebnými pracovnými pomôckami budú predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať  miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k takémuto deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú kontaktovať a budú nápomocní  Mestskej polícii, príp. iným ochranným zložkám. Týmito aktivitami MOaPS predpokladáme zlepšenie kvality života v daných komunitách. V podstate dlhodobým zamestnaním v MOaPS sa predpokladá aj rozvoj ich vlastného vzťahu k výkonu stálej práce, čím sa zvýši aj predpoklad ich ďalšieho rozvoja a integrácie medzi väčšinové obyvateľstvo a tento "model života" budú mať „za úlohu“ preniesť aj na ostatných príslušníkov MRK.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus a Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci operačného Programu Slovensko 2021 – 2027“

 

Publikované: 1.3.2024 | Zobrazené: 173

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies