1.12.2021

Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II

202201171541580.3-loga-podla-diz-man-1024x132

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II

Kód projektu: 312081BHA5

Prioritná os: 8 REACT-EU

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov (12/2021 - 11/2023)

Financovanie: Nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ (100 %): 212 160 €

 

Popis projektu:

Projektom „Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II" Mesto reaguje na potrebu poskytovania opatrovateľskej služby vo forme, ktorá najmenej zasahuje a mení zabehnutý spôsob života ľudí, ktorí sa v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku stali odkázanými na pomoc inej osoby. Projekt je zameraný na cieľovú skupinu, ktorou sú deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa budú poskytovať sociálne služby a zamestnanci vykonávajúci politikya opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore. Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu výsledkov OPĽZ PO 8 REACT-EU, ŠC 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, rovnakosa bude naďalej zvýšovať povedomie ľudí o možnosti zotrvať doma, vo svojom prirodzenom sociílnom prostredí, aj keď sa ich, či už vekom alebo vplyvom iných okolností zhoršený zdravotný stav zmenil natoľko, že sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, či základných sociálnych aktivitách. Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ako domácej opatrovateľskej služby poskytovanej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí. V rámci projektu bude opatrovateľskú službu poskytovať 13 kvalifikovaných opatrovateliek. Projekt bude realizovaný v domácom prostredí klientov na celom území Mesta Stará Ľubovňa.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.ludskezdroje.gov.sk    www.esf.gov.sk     www.employment.gov.sk

Publikované: 1.12.2021 | Aktualizácia: 1.12.2021 | Zobrazené: 246

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies