Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
SP- RD a prístrešok so skladom 12.06.2023
VÝZVA - doplnenie žiadosti 02.06.2023
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou - zverejnenie 01.06.2023
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania - Humanitarian, centrum sociálnych služieb 31.05.2023
Oznámenie o začatí SK_1420_23 31.05.2023
Zverejnenie 30.05.2023 mestsky-urad-star-lubovna-veronika-badzova - 366.01 kB
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Cyklotrasa Obchodná - Priemyselná zóna v SL 29.05.2023
Výberové konanie - Vedúci/a zariadenia sociálnych služieb 26.05.2023
Návrh zmeny VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa 25.05.2023
Stavebné povolenie 1238-2023 25.05.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022 24.05.2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Osadenie závesného balkóna 24.05.2023
PR Mesta Stará Ľubovňa 2023 - Zmena č.1 24.05.2023
Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu 1x48 b.j. Tatranská 13, 15, 17, 19, SL 19.05.2023
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby - Rozšírenie kanalizácie - zberač A IV, SL 18.05.2023
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Starej Ľubovni 16.05.2023
Zverejnenie EIA dokumentácie zámeru RBG 16.05.2023
Stavebné povolenie - rozšírenie plochy bytu o podkrovné priestory 15.05.2023
Stavebné povolenie - záhradná chatka 15.05.2023
Zámery odpredaja a prenájmu nehnuteľností v k. ú. Stará Ľubovňa 15.05.2023
Verejné prerokovanie RBG Slovakia 12.05.2023
Rozhodnutie - výzva na doplnenie návrhu o umiestnení líniovej stavby a prerušenie ÚK 11.05.2023
Verejná vyhláška - opätovné oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním - RD a prístrešok so skladom 11.05.2023
Verejná vyhláška 1566/23 10.05.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.04.2023 04.05.2023
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach - účinné od 01.06.2023 02.05.2023
Oznámenie o začatí ÚK o umiestnení líniovej inžinierskej stavby - Cyklotrasa SL-NL 27.04.2023
KR- ktorým sa povoľuje užívanie časti stavby - Obytný súbor Hajtovky - Inžinierske siete - 1.etapa 19.04.2023
Výberové konanie - riaditeľ MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 19.04.2023
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.04.2023 18.04.2023
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 13.04.2023
Rozhodnutie o zámere 11.04.2023
Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 06.04.2023
Verejná vyhláška-Rozhodnutie o umiestnení stavby-Stará Ľubovňa-BD-NN 06.04.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním "Rodinný dom" 05.04.2023
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Bytové domy - Jakubianka" 05.04.2023
Výberové konanie - projektový referent 05.04.2023
Rozhodnutie o odvolaní-OÚ Prešov-Prepojenie ulíc Popradská, Továrenská v meste SĽ 05.04.2023
Oznámenie o začatí konania - Parkovisko Katrium 05.04.2023
Zverejnenie - Ján Rybák 04.04.2023 Zverejnenie - Ján Rybák - 202.16 kB
zverejnenie - Pavol Kulik 04.04.2023 mesto-star-lubovna-pavol-kulik - 202.49 kB
Rozhodnutie o odstránení stavby - Budova 31.03.2023
Informácia o začatí správnych konaní 31.03.2023
VSD a.s., v zastúpení VOLTATECH a.s., - Oznámenie o začatí ÚR- SL-Zamoyského ul.- úprava NN sieteo ul. 29.03.2023
Stavebné povolenie - Rodinný dom so skladom 28.03.2023
Stavebné povolenie - Rodinný dom 28.03.2023
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Inžinierske siete na ulici SNP v SL 21.03.2023
Záverečný účet a výročná správa 2022 Mesto Stará Ľubovňa 20.03.2023
VÝZVA na vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu 17.03.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rozšírenie plochy bytu o podkrovné priestory 16.03.2023
Nastavenia cookies