Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Oznam o výberovom konaní - Koordinátor komunitných aktivít 17.10.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Silvia Kokyová 14.10.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 20.10.2022 13.10.2022
Rozhodnutie o dodatočnom povolení a zároveň užívaní stavby 12.10.2022
Zásady umiestnenia nových pozemkov - projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Stará Ľubovňa, lokalita IBV Nad Krivuľou 12.10.2022
Verejná vyhláška 10.10.2022
Oznámenie o začatí ÚK - Parkovisko KATRIUM 07.10.2022
Oznámenie - HOSPIC 07.10.2022
OZNAM - Predaj dedičstva po nariadení likvidácie mimo dražby_ Vyhlásenie ponukového konania 06.10.2022
SP-rozšírenie plochy bytu o podkrovné priestory v byt. dome na ul.1.mája v SL 05.10.2022
Predĺženie lehoty ÚR - Prepojenie ulíc Popradská, Továrenská v meste SL 05.10.2022
Elektrická NN prípojka 04.10.2022
Návrh VZN č. 71 o zriadení Elokovaného pracoviska, Školská 2, Podolínec ako súčasť ZUŠ J. Melkoviča 03.10.2022
Návrh zmeny VZN č. 69 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 03.10.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 03.10.2022
Verejná vyhláška 03.10.2022
Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie 03.10.2022
Obchodná verejná súťaž - Lokalita Za Vodou - Stará Ľubovňa 30.09.2022
Rozšírenie plochy bytu o podkrovné priestory v bytovom dome na ul.1.mája, SL 29.09.2022
IBV Nad Krivuľou - infraštruktúra 29.09.2022
Územné konanie " Rodinný dom " 29.09.2022
Zámery odpredaja a zámeny nehnuteľností v k. ú. Stará Ľubovňa 29.09.2022
Zoznam kandidátov za predsedu PSK a do zastupiteľstva PSK 28.09.2022
VZN č. 70 - Trhový poriadok trhoviska - areál futbalového štadióna 28.09.2022
VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb 28.09.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.09.2022 28.09.2022
VSD a.s., Košice v zastúpení VOLTATECH a.s., Bratislava 26.09.2022
Ponukové konanie - prenájom nebytových priestorov na Nám. sv. Mikuláša č. 2 26.09.2022
Informácia o začatí správnych konaní 26.09.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Štefan Grech 23.09.2022
PR Mesta Stará Ľubovňa 2023, 2024, 2025 23.09.2022
Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania stavby spojené s kolaudačným konaním 21.09.2022
Výberové konanie - kuchár/ka v ŠJ - MŠ Vsetínska 21.09.2022
Oznámenie o zámere 19.09.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.09.2022 14.09.2022
SP - osadenie závesného balkóna, Okružná 36, SL 14.09.2022
Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa - Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Stará Ľubovňa 13.09.2022
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa - HOSPIC - odd. paliatívnej medicíny 13.09.2022
Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania - Rodinný dom 12.09.2022
VSD a.s., Košice - "SL - zriadenie VN vývodu pre mesto a optické prepojenie " 09.09.2022
Oznámenie o začatí ÚK o umiestnení stavby so stavebným konaním - RD 08.09.2022
VSD a.s., v zastúpení ENERPRO - SL-úprava NN Štúrova, Bernolákova 08.09.2022
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Preložka verejnej kanalizácie sídlisko Západ I., SL 08.09.2022
Ponukové konanie - prenájom nebytových priestorov v OD Družba - "COWORKING" 06.09.2022
Zámer odpredaja nehnuteľností mesta 06.09.2022
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Viacgeneračné radové rodinné domy 06.09.2022
NÁVRH VZN č. 70 - Trhový poriadok trhoviska - areál futbalového štadióna 06.09.2022
Vlastníci pozemkov IBV Nad Krivuľou - IBV Nad Krivuľou - infraštruktúra 02.09.2022
Dodatočné stavebné konanie na povolenie zmeny stavby spojenej so zmenou v jej užívaní-byt č. 10, 4.pos., Mierová 28, SL 02.09.2022
VOP SOS s.r.o., 17.novembra 546/17, SL - Bytový dom ELÁN 30.08.2022
Nastavenia cookies