Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Informácia o začatí správnych konaní 16.03.2023
Oznámenie o začatí územného a stavebného konania - Záhradná chatka 15.03.2023
Zámer odpredaja nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Stará Ľubovňa 07.03.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania na časť líniovej stavby: "Obytný súbor Hajtovky - Inžinierske siete - 1.etapa" 07.03.2023
Informácia o začatí správnych konaní 06.03.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.02.2023 03.03.2023
Informácia o začatí správnych konaní 02.03.2023
Predĺženie lehoty na dopĺnenie žiadosti o SP a prerušenie konania 01.03.2023
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa 28.02.2023
Informácia o začatí správnych konaní 27.02.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania - SLOBYTERM spol.s r.o., - Zateplenie bytového domu 1x48 b.j., SL 27.02.2023
VZN č. 73, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk a ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk - vyhlásené 24.02.2023
Obchodná verejná súťaž č. 2 - odpredaj hnuteľností - pásový dopravník - stacionár v počte 4 ks 24.02.2023
Oznámenie o začatí ÚK o umiestnení líniovej stavby a nariadenie ústneho pojednávania - VSD a.s., SL,BD-NN 23.02.2023
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Čerpacia stanica pohonných látok OMV SL 22.02.2023
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky Prešov - Rozhodnutie 22.02.2023
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby 22.02.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 22.02.2023
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.02.2023 17.02.2023
Zrušenie ponukového konania 15.02.2023
Výberové konanie - kronikár 14.02.2023
Vyhlásenie výberového konania VPS SL, s.r.o., r.s.p. - správca mestskej plavárne 14.02.2023
Rozhodnutie o umiestnení stavby - RD 09.02.2023
Oznámenie o začatí územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - RD 07.02.2023
Návrh VZN č. 73, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk a ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk 06.02.2023
Ponukové konanie - prenájom nebytových priestorov na Nám. sv. Mikuláša č. 24 31.01.2023
Informácia o začatí správnych konaní 31.01.2023
Oznámenie o začatí územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - RD so skladom 30.01.2023
Zverejnenie - Pavol Kulik 30.01.2023
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 26.01.2023
Rozhodnutie o predĺžení platnosti SP - Zateplenie bytového domu Za vodou 13/1389, SL 26.01.2023
Výzva na doplnenie žiadosti o vydanie SP a prerušenie konania 26.01.2023
Výberové konania - referent stavebného úradu, príslušník mestskej polície 20.01.2023
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v rámci Poľovného revíru Marmont 20.01.2023
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania -Inžinierske siete na ulici SNP v SL 11.01.2023
Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 11.01.2023
Odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení stavby 10.01.2023
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Dávid Grech 05.01.2023 Zverejnenie David Grech - 68.93 kB
Zámery odpredaja nehnuteľností - pozemkov vo vlastníctve mesta 04.01.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.12.2022 22.12.2022
Rozhodnutie OÚ 21.12.2022
Výzva 21.12.2022
Rozhodnutie - zmena stavby pred jej dokončením 20.12.2022
Zateplenie bytového domu Za vodou 13/1389, SL 19.12.2022
Obchodná verejná súťaž - odpredaj hnuteľností - pásový dopravník - stacionár v počte 4 ks 19.12.2022
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Václav Vašulín 19.12.2022
VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku k 01.01.2023 16.12.2022
VZN č. 72, ktorým sa schvaľuje trhový poriadok trhového miesta, Popradská 71 - OD Kaufland 16.12.2022
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach - účinné od 01.01.2023 16.12.2022
VZN č. 54 o verejnom poriadku a verejnej čistoty - účinné od 01.01.2023 16.12.2022
Nastavenia cookies