Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Vyvesenie verejnej vyhlášky - Tibor Kriššák 14.12.2022
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 12.12.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.12.2022 09.12.2022
Verejná vyhláška 07.12.2022
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Parkovisko Katrium 06.12.2022
Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 06.12.2022
Zápisnica z ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.11.2022 02.12.2022
Výberové konanie č. 2 - odborný zamestnanec, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 01.12.2022
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a jej užívaní - Elektrická NN prípojka 30.11.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Štefan Imrich 30.11.2022
Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku 29.11.2022
Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 29.11.2022
Návrh zmeny VZN č. 54 o verejnom poriadku a verejnej čistoty 29.11.2022
Zámer odpredaja nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Stará Ľubovňa 28.11.2022
Zámer prenájmu nehnuteľnosti v k. ú. Stará Ľubovňa 25.11.2022
Územné rozhodnutie - Prepojenie ulíc Popradská, Továrenská v Meste Stará Ľubovňa 24.11.2022
Rozhodnutie - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov 23.11.2022
Prerušenie konania na zmenu stavby pred dokončením - HOSPIC - odd. paliatívnej medicíny 22.11.2022
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čerpacia stanica pohonných látok OMV SL 22.11.2022
Verejná vyhláška - rekonštrukcia NN vedenia, verejného osvetlenia a domových prípojok pre stavbu: "St. Ľubovňa - Úprava NN Štúrova, Bernolákova 21.11.2022
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky Prešov - Rozhodnutie 21.11.2022
Zámery odpredaja a zámeny nehnuteľností v k. ú. Stará Ľubovňa 21.11.2022
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený post poslanca MsZ v Starej Ľubovni 18.11.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.11.2022
Verejná vyhláška 16.11.2022
Oznam_o_vyberovom_konani_SL_AOPKC 14.12. 16.11.2022
Rozhodnutie OÚ SL-Odbor st. o ŽP-pre zmenu navrhovanej činnosti HOSPIC 15.11.2022
Verejná vyhláška-Stavebné povolenie-Rozšírenie plochy bytu o podkrovné priestory-1.mája 5-Lukačovský 14.11.2022
Verejná vyhláška-Rozhodnutie-Dodatočné povolenie a povolenie užívania stavby-Záhradný domček-Krett 14.11.2022
Verejná vyhláška-Stavebné povolenie-SOŠT SĽ-Príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, SĽ 14.11.2022
ZŠ Levočská-Ponukové konanie-Prenájom nebytových priestorov-Školský bufet 14.11.2022
Rozhodnutie o dodatočnom povolení 11.11.2022
Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Nad Krivuľou SL - infraštruktúra 11.11.2022
Návrh VZN č. 72, ktorým sa schvaľuje trhový poriadok trhového miesta, Popradská 71 - OD Kaufland 11.11.2022
Informácia o začatí správnych konaní 09.11.2022
Stavebné povolenie - Vansovej ulica, SL 07.11.2022
Informácia o začatí správnych konaní 07.11.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Štefan Imrich 04.11.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení ÚK o umiestnení stavby 02.11.2022
Výberové konanie - MŠ Tatranská_špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg 02.11.2022
Informácia o začatí správnych konaní 31.10.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 20.10.2022 28.10.2022
VZN č. 69 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 27.10.2022
VZN č. 71 o zriadení Elokovaného pracoviska, Školská 2, Podolínec ako súčasť ZUŠ J. Melkoviča 27.10.2022
Ponukové konanie - prenájom nebytových priestorov na Nám. sv. Mikuláša č. 24 27.10.2022
Východoslovenská distribučná a.s., - kolaudačné rozhodnutie 25.10.2022
Rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením 19.10.2022
Upovedomenie 19.10.2022
ÚR - INS_FTTH_Stará Ľubovňa_Podsadek 19.10.2022
Predĺženie platnosti územného rozhodnutia - Bytový dom ELÁN 19.10.2022
Nastavenia cookies