Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
VÝZVA - doplnenie žiadosti 02.06.2023
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou - zverejnenie 01.06.2023
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania - Humanitarian, centrum sociálnych služieb 31.05.2023
Oznámenie o začatí SK_1420_23 31.05.2023
Zverejnenie 30.05.2023 mestsky-urad-star-lubovna-veronika-badzova - 366.01 kB
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Cyklotrasa Obchodná - Priemyselná zóna v SL 29.05.2023
Výberové konanie - Vedúci/a zariadenia sociálnych služieb 26.05.2023
Návrh zmeny VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa 25.05.2023
Stavebné povolenie 1238-2023 25.05.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022 24.05.2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Osadenie závesného balkóna 24.05.2023
PR Mesta Stará Ľubovňa 2023 - Zmena č.1 24.05.2023
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Starej Ľubovni 16.05.2023
Zverejnenie EIA dokumentácie zámeru RBG 16.05.2023
Zámery odpredaja a prenájmu nehnuteľností v k. ú. Stará Ľubovňa 15.05.2023
Verejné prerokovanie RBG Slovakia 12.05.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.04.2023 04.05.2023
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach - účinné od 01.06.2023 02.05.2023
Výberové konanie - riaditeľ MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 19.04.2023
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.04.2023 18.04.2023
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 13.04.2023
Rozhodnutie o zámere 11.04.2023
Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 06.04.2023
Verejná vyhláška-Rozhodnutie o umiestnení stavby-Stará Ľubovňa-BD-NN 06.04.2023
Výberové konanie - projektový referent 05.04.2023
Rozhodnutie o odvolaní-OÚ Prešov-Prepojenie ulíc Popradská, Továrenská v meste SĽ 05.04.2023
Zverejnenie - Ján Rybák 04.04.2023 Zverejnenie - Ján Rybák - 202.16 kB
zverejnenie - Pavol Kulik 04.04.2023 mesto-star-lubovna-pavol-kulik - 202.49 kB
Informácia o začatí správnych konaní 31.03.2023
Informácia o začatí správnych konaní 16.03.2023
Zámer odpredaja nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Stará Ľubovňa 07.03.2023
Informácia o začatí správnych konaní 06.03.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.02.2023 03.03.2023
Informácia o začatí správnych konaní 02.03.2023
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa 28.02.2023
Informácia o začatí správnych konaní 27.02.2023
VZN č. 73, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk a ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk - vyhlásené 24.02.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 22.02.2023
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.02.2023 17.02.2023
Výberové konanie - kronikár 14.02.2023
Vyhlásenie výberového konania VPS SL, s.r.o., r.s.p. - správca mestskej plavárne 14.02.2023
Návrh VZN č. 73, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk a ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk 06.02.2023
Informácia o začatí správnych konaní 31.01.2023
Zverejnenie - Pavol Kulik 30.01.2023
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 26.01.2023
Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 11.01.2023
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Dávid Grech 05.01.2023 Zverejnenie David Grech - 68.93 kB
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.12.2022 22.12.2022
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Václav Vašulín 19.12.2022
VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku k 01.01.2023 16.12.2022
Nastavenia cookies