Úradná tabuľa

Názov Dátum
Verejná vyhláška - výzva na vyjadrenie sa k odvolaniu 30-2019-Da 13.08.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 12.08.2020 12.08.2020
ÚR-Verejná vyhláška-TOP Car Service, s.r.o.-70/2020-Da 07.08.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 06.08.2020
SP-verejná vyhláška, osadenie závesných balkónov, 234/2020 31.07.2020
Výberové konanie - projektový referent 31.07.2020
Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti k.ú. Stará Ľubovňa, lokalita Priemyslený areál 30.07.2020
Oznámenie o opakovanej dražbe č. DU-POS DD 100Na_2019 27.07.2020
Výberové konanie - príslušník mestskej polície 24.07.2020
Výberové konanie - referent spoločného obecného úradu 24.07.2020
Zámery odpredaja nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Stará Ľubovňa 22.07.2020
PETÍCIA k územnému plánu mesta Stará Ľubovňa projektu IBV Nad Krivuľou proti výstavbe miestnych komunikácií IBV nad Krivuľou 22.07.2020
Verejná vyhláška: Obsah podaného odvolania proti rozhodnutiu č. OU-SL-PLO-2020/000858-52-VF zo dňa 25.06.2020 - upovedomenie 17.07.2020
VZN č. 64 o regulovaní parkovania v meste Stará Ľubovňa 17.07.2020
Kontrola plnenia programového rozpočtu Mesta SL k 30.6.2020 17.07.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia mesta Stará Ľubovňa 16.07.2020
OZNÁMENIE o doručení písomnosti 13.07.2020
Návrh zmeny VZN č. 35 o určení školských obvodov 13.07.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 18.06.2020 25.06.2020
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Tatranská 21, Stará Ľubovňa 25.06.2020
Dražba č. VDS 70/13/2019-Hr 22.06.2020
VZN č. 29 o cene mesta a cene primátora mesta 22.06.2020
Nízkouhlíková stratégia Mesta Stará Ľubovňa - zisťovacie konanie OÚ 22.06.2020
Dražba č. DU-POS DD 100N/2019 16.06.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 12.06.2020
OZNÁMENIE o zrušení výberového konania - príslušník MsP 25.05.2020
Návrh zmeny VZN č. 29 o cene mesta a cene primátora mesta 25.05.2020
Verejná vyhláška č. 98/2020-Da 13.05.2020
Rozhodnutie - Parkovací dom 13.05.2020
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 12.05.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 30.04.2020 11.05.2020
Výberové konanie - voľba hlavného kontrolóra mesta Stará Ľubovňa 11.05.2020
Verejná vyhláška č. 2019/1094-488 SÚ/Da 06.05.2020
Rozhodnutie - verejná vyhláška 06.05.2020
VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania a spravovania mestských bytov 05.05.2020
VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 05.05.2020
VZN č. 46 o správe a prevádzkovom poriadku pohrebísk 05.05.2020
Verejná vyhláška č. 119/2020-Da 05.05.2020
Verejná vyhláška č. 100/2020-Da 05.05.2020
Verejná vyhláška č. 2020/130-55 SÚ/Da 04.05.2020
Verejná vyhláška č. 30/2019-Da-2 27.04.2020
Verejná vyhláška o začatí stavebného konania 24.04.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.04.2020
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.04.2020
Návrh zmeny VZN č. 46 o správe a prevádzkovaní cintorínov 07.04.2020
Návrh zmeny VZN č. 44 o poskytovaní dotácii 07.04.2020
Návrh zmeny VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských bytov 07.04.2020
Verejná vyhláška - oznámenie 24.03.2020
Upustenie od dobrovoľnej dražby č. DU-POS DD 100/2019 24.03.2020
Oznámenie o zámere - Parkovací dom 18.03.2020