Samospráva

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Návrh zmeny VZN č. 43 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 11.10.2018
Návrh zmeny VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta Stará Ľubovňa 11.10.2018
OZNAM pre politické strany a koalície 11.10.2018
Zámery predaja majetku Mesta Stará Ľubovňa 09.10.2018
Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 08.10.2018
Výberové konanie - odborný zamestnanec, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 08.10.2018
Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 05.10.2018
Obchodná verejná súťaž - byt č. 202 na ul. Levočskej č. 38 - súpisné č. 372 v Starej Ľubovni 01.10.2018
Obchodná verejná súťaž - pozemok p. č. CKN 3470/374 na ul. 17. novembra v Starej Ľubovni 01.10.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 20.09.2018 29.09.2018
OZNAM o zatvorení MsÚ 27.09.2018
Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa 2019, 2020, 2021 26.09.2018
Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa 2018 - zmena č. 1 26.09.2018
Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska vo veci "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja 2016-2020" 21.09.2018
Výberové konania - MŠ Tatranská, Stará Ľubovňa 19.09.2018
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.09.2018
Informácia o začatí správnych konaní 07.09.2018
Návrh zmeny VZN č. 28 o vymedzení miest a stanovení podmienok na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane 05.09.2018
OZNAM o zatvorení Matričného úradu 04.09.2018
Výberové konanie - vedúci oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 03.09.2018
Zámer odpredaja nehnuteľnosti v k. ú. Stará Ľubovňa 27.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy 2018 24.08.2018
Výberové konanie - vedúci referátu daní a poplatkov 22.08.2018
Zámery odpredaja nehnuteľností v k. ú. Stará Ľubovňa 22.08.2018
Výberové konanie 01.08.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 26.07.2018 27.07.2018
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 20.07.2018
Mesto Stará Ľubovňa pripravuje zmeny a doplnky územného plánu mesta 17.07.2018
Výberové konanie, ZŠ Levočská 6 13.07.2018 Vyberove konanie SKD - 391.88 kB
Výberové konanie, ZŠ Levočská 6 13.07.2018 Vyberove konanie primarne vzdelanie - 391.44 kB
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - učiteľ Materskej školy 11.07.2018 VK_MS Tatransk - 188.92 kB
Zápisnica z rokovania MsZ 21.06.2018 02.07.2018
VZN č. 29 o Cene Mesta Stará Ľubovňa a Cene primátora mesta Stará Ľubovňa 26.06.2018
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.06.2018
Návrh zmeny VZN č. 29 o Cene mesta Stará Ľubovňa a Cene primátora mesta Stará Ľubovňa 01.06.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 10.05.2018 18.05.2018
Výsledok vybavenia petície - ,,Dostavba zimného štadióna" 09.05.2018
Oznam o mimoriadnom rokovaní MsZ v Starej Ľubovni 04.05.2018
VZN č. 63 o poskytovaní opatrovateľskej služby ... 02.05.2018
Výberové konanie - vedúci oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ 27.04.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 19.04.2018 27.04.2018
Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Vsetínska 26.04.2018
VZN č. 22 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase 23.04.2018
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, ... 23.04.2018
Výberové konanie - samostatný odborný referent Referátu kultúry a športu MsÚ 13.04.2018
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 12.04.2018
Návrh VZN č. 63 o poskytovaní opatrovateľskej služby a poskytovaní finančného príspevku na sociálne služby 03.04.2018
Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 03.04.2018
Návrh zmeny VZN č.22 O PREVÁDZKOVANÍ OBCHODU A SLUŽIEB A O PREDAJNOM A PREVÁDZKOVOM ČASE 28.03.2018
Výberové konanie - vedúci oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 22.03.2018

Partneri

Partnerské mestá