Úradná tabuľa

Názov Dátum
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 21.10.2020
Informácia o začatí správnych konaní 20.10.2020
Informácia o začatí správnych konaní 16.10.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.10.2020
Rozhodnutie č. OU-PO-OOP6-2020/045375-HAK z 8.10.2020 o zamietnutí odvolania“ v rámci konania o JPÚ v časti k.ú. St. Ľubovňa, Nad Krivuľou 15.10.2020
Rozhodnutie o nepovolení JPÚ v časti k.ú Stará Ľubovňa, lokalita Priemyselný areál 14.10.2020
Obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy 09.10.2020
Výberové konanie - referent správy majetku mesta 08.10.2020
Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 05.10.2020
Zámery odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa 30.09.2020
Sčítanie domov a bytov 2020 - 2021 - tlačová správa 24.09.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 10.09.2020 21.09.2020
Obchodná verejná súťaž na odpredaj rodinného domu č. 157 s pozemkom v k. ú. Stará Ľubovňa 18.09.2020
VZN č. 64 o regulovaní parkovania v meste Stará Ľubovňa 11.09.2020
Oznam o zmene termínu rokovania MsZ v Starej Ľubovni 09.09.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 03.09.2020
Verejná vyhláška - stavebné povolenie, č. 2652/2020-Žd 02.09.2020
Výberové konanie - NP PRIM_odborný zamestnanec v MŠ Tatranská 21 28.08.2020
Výberové konanie - NP PRIM_asistent učiteľa v MŠ Tatranská 21 28.08.2020
Návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel 25.08.2020
Informácia o vyhlásení výberového konania - ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa 21.08.2020
VZN č. 35 o určení školských obvodov základných škôl 17.08.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 12.08.2020 12.08.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 06.08.2020
Výberové konanie - projektový referent 31.07.2020
Oznámenie o opakovanej dražbe č. DU-POS DD 100Na_2019 27.07.2020
Výberové konanie - príslušník mestskej polície 24.07.2020
Výberové konanie - referent spoločného obecného úradu 24.07.2020
PETÍCIA k územnému plánu mesta Stará Ľubovňa projektu IBV Nad Krivuľou proti výstavbe miestnych komunikácií IBV nad Krivuľou 22.07.2020
Verejná vyhláška: Obsah podaného odvolania proti rozhodnutiu č. OU-SL-PLO-2020/000858-52-VF zo dňa 25.06.2020 - upovedomenie 17.07.2020
VZN č. 64 o regulovaní parkovania v meste Stará Ľubovňa 17.07.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia mesta Stará Ľubovňa 16.07.2020
OZNÁMENIE o doručení písomnosti 13.07.2020
Návrh zmeny VZN č. 35 o určení školských obvodov 13.07.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 18.06.2020 25.06.2020
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Tatranská 21, Stará Ľubovňa 25.06.2020
Dražba č. VDS 70/13/2019-Hr 22.06.2020
VZN č. 29 o cene mesta a cene primátora mesta 22.06.2020
Dražba č. DU-POS DD 100N/2019 16.06.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 12.06.2020
OZNÁMENIE o zrušení výberového konania - príslušník MsP 25.05.2020
Návrh zmeny VZN č. 29 o cene mesta a cene primátora mesta 25.05.2020
Verejná vyhláška č. 98/2020-Da 13.05.2020
Rozhodnutie - Parkovací dom 13.05.2020
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 12.05.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 30.04.2020 11.05.2020
Výberové konanie - voľba hlavného kontrolóra mesta Stará Ľubovňa 11.05.2020
Verejná vyhláška č. 2019/1094-488 SÚ/Da 06.05.2020
Rozhodnutie - verejná vyhláška 06.05.2020
VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania a spravovania mestských bytov 05.05.2020