Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 26.06.2024 20.06.2024
Informácia o začatí konania výrub drevín 17.06.2024
Dražobná vyhláška 13.06.2024
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Stará Ľubovňa, Nad Krivuľou 12.06.2024
Zámer odpredaja pozemkov mesta 10.06.2024
Zápisnice okrskových volebných komisií v meste Stará Ľubovňa z volieb do EU parlamentu 10.06.2024
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 07.06.2024
Výberové konanie - riaditeľ/ka Základnej školy Levočská 6, Stará Ľubovňa 05.06.2024
Zámer odpredaja majetku mesta 29.05.2024
Výberové konanie - referent dopravy 29.05.2024
PR Mesta Stará Ľubovňa 2024 - zmena č.1 28.05.2024
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.05.2024 27.05.2024
EIA Oznámenie o strategickom dokumente 27.05.2024
VZN č. 6/2024 o územnom pláne mesta Stará Ľubovňa ,,Zmeny a doplnky č. 3" 24.05.2024
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2023 24.05.2024
Zámery odpredaja a zámeny nehnuteľného majetku mesta 22.05.2024
VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Stará Ľubovňa 21.05.2024
VZN č. 3/2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 21.05.2024
Výberové konanie - technik v oblasti kamerovej a zvukovej produkcie 21.05.2024
VZN č. 5/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 20.05.2024
Výberové konanie - matrikár/ka Matričného úradu Stará Ľubovňa 10.05.2024
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.05.2024 09.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente Smart PSK 03.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente 03.05.2024
Návrh VZN č. 6/2024 29.04.2024
Oznámenie o opakovanej dražbe - 2. kolo 26.04.2024
EIA Oznámenie o strategickom dokumente Obce Chmeľnica 2024 - 2030 18.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ/ka Základnej školy Levočská 6, Stará Ľubovňa 17.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ/ka Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa 17.04.2024
Rozhodnutie EIA Program rozvoja obce Hniezdne 2024-2030 12.04.2024
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 11.04.2024
Návrh VZN č. 5/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 09.04.2024
Návrh VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Stará Ľubovňa 09.04.2024
Návrh VZN č. 3/2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 09.04.2024
Doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 09.04.2024
Výzva vlastníkom VSD orez stromov 08.04.2024
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - zriadenie samostatného vykurovacieho okruhu bytovej jednotky č.1 05.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ príspevkovej organizácie VPS p.o. 03.04.2024
Zverejnenie oznámenia o opakovanej dražbe nehnuteľností v k.ú. Stará Ľubovňa - 1. kolo 27.03.2024
Zápisnice okrskových volebných komisií v meste Stará Ľubovňa z volieb prezidenta SR - 1. kolo 25.03.2024
Vzdanie sa kandidatúry na prezidenta SR 22.03.2024
Zverejnenie verejnej vyhlášky 20.03.2024 zverejnenie-verejnej-vyhlasky-tatiana-mlynarova - 202.95 kB
Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do európskeho parlamentu 07.03.2024
Kandidáti pre voľby prezidenta SR - 23.03.2024 06.03.2024
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do EÚ parlamentu 2024 05.03.2024
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.02.2024 04.03.2024
Verejná vyhláška - "Obytný súbor Hajtovky - inžinierske siete - I. ETAPA" 28.02.2024
Výberové konanie - komunitný pracovník KC 28.02.2024
VZN č. 1/2024 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stará Ľubovňa 28.02.2024
VZN č. 2/2024, ktorým sa mení VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 28.02.2024
Nastavenia cookies