Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 26.01.2023
Rozhodnutie o predĺžení platnosti SP - Zateplenie bytového domu Za vodou 13/1389, SL 26.01.2023
Výzva na doplnenie žiadosti o vydanie SP a prerušenie konania 26.01.2023
Výberové konania - referent stavebného úradu, príslušník mestskej polície 20.01.2023
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v rámci Poľovného revíru Marmont 20.01.2023
Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 11.01.2023
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Dávid Grech 05.01.2023 Zverejnenie David Grech - 68.93 kB
Zámery odpredaja nehnuteľností - pozemkov vo vlastníctve mesta 04.01.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.12.2022 22.12.2022
Obchodná verejná súťaž - odpredaj hnuteľností - pásový dopravník - stacionár v počte 4 ks 19.12.2022
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Václav Vašulín 19.12.2022
VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku k 01.01.2023 16.12.2022
VZN č. 72, ktorým sa schvaľuje trhový poriadok trhového miesta, Popradská 71 - OD Kaufland 16.12.2022
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach - účinné od 01.01.2023 16.12.2022
VZN č. 54 o verejnom poriadku a verejnej čistoty - účinné od 01.01.2023 16.12.2022
Vyvesenie verejnej vyhlášky - Tibor Kriššák 14.12.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.12.2022 09.12.2022
Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 06.12.2022
Zápisnica z ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.11.2022 02.12.2022
Výberové konanie č. 2 - odborný zamestnanec, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 01.12.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Štefan Imrich 30.11.2022
Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku 29.11.2022
Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 29.11.2022
Návrh zmeny VZN č. 54 o verejnom poriadku a verejnej čistoty 29.11.2022
Rozhodnutie - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov 23.11.2022
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený post poslanca MsZ v Starej Ľubovni 18.11.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.11.2022
Oznam_o_vyberovom_konani_SL_AOPKC 14.12. 16.11.2022
Rozhodnutie OÚ SL-Odbor st. o ŽP-pre zmenu navrhovanej činnosti HOSPIC 15.11.2022
Verejná vyhláška-Stavebné povolenie-Rozšírenie plochy bytu o podkrovné priestory-1.mája 5-Lukačovský 14.11.2022
Verejná vyhláška-Rozhodnutie-Dodatočné povolenie a povolenie užívania stavby-Záhradný domček-Krett 14.11.2022
Verejná vyhláška-Stavebné povolenie-SOŠT SĽ-Príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, SĽ 14.11.2022
ZŠ Levočská-Ponukové konanie-Prenájom nebytových priestorov-Školský bufet 14.11.2022
Návrh VZN č. 72, ktorým sa schvaľuje trhový poriadok trhového miesta, Popradská 71 - OD Kaufland 11.11.2022
Informácia o začatí správnych konaní 09.11.2022
Informácia o začatí správnych konaní 07.11.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Štefan Imrich 04.11.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení ÚK o umiestnení stavby 02.11.2022
Výberové konanie - MŠ Tatranská_špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg 02.11.2022
Informácia o začatí správnych konaní 31.10.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 20.10.2022 28.10.2022
VZN č. 69 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 27.10.2022
VZN č. 71 o zriadení Elokovaného pracoviska, Školská 2, Podolínec ako súčasť ZUŠ J. Melkoviča 27.10.2022
Oznam o výberovom konaní - Koordinátor komunitných aktivít 17.10.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Silvia Kokyová 14.10.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 20.10.2022 13.10.2022
Oznámenie - HOSPIC 07.10.2022
OZNAM - Predaj dedičstva po nariadení likvidácie mimo dražby_ Vyhlásenie ponukového konania 06.10.2022
Návrh VZN č. 71 o zriadení Elokovaného pracoviska, Školská 2, Podolínec ako súčasť ZUŠ J. Melkoviča 03.10.2022
Návrh zmeny VZN č. 69 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 03.10.2022
Nastavenia cookies