Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 17.10.2019
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 16.10.2019
OZNAM o skrátenej pracovnej dobe 11.10.2019
DRAŽBA č. DD 07/2019 (1.kolo) 01.10.2019
OZNAM o zatvorení Mestského úradu dňa 27.09.2019 26.09.2019
Stavebné povolenie - Humaniatarian, n.o. 24.09.2019
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 01/2019 18.09.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 05.09.2019 16.09.2019
Výberové konanie - odborný zamestnanec, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 16.09.2019
VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 09.09.2019
VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa 09.09.2019
VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta Stará Ľubovňa 09.09.2019
Verejná vyhláška - "Plán práce na odstránenie environmentálnej záťaže - skládka Skalka" 04.09.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 28.08.2019
OZNAM O ZMENE TERMÍNU ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 26.08.2019
Informácia o vyhlásení výberového konania na jednotlivé pozície ZŠ Podsadek 22.08.2019
Zrušenie výberového konania - riaditeľ ZŠ Podsadek 13.08.2019
Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálne odpady a stavebné odpady 08.08.2019
Návrh zmeny VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na území mesta 08.08.2019
Návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa 08.08.2019
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Podsadek 12.07.2019
Výberové konanie - asistent učiteľa, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 08.07.2019
Výberové konanie - opatrovateľ/ka 08.07.2019
VZN č. 63 o poskytovaní opatrovateľskej služby ... účinné od 01.09.2019 04.07.2019
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách ... účinné od 01.09.2019 04.07.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 20.06.2019 01.07.2019
Verejná vyhláška 27.06.2019
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 19.06.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 13.06.2019
NÁVRH zmeny VZN č. 63 o poskytovaní opatrovateľskej služby ... 04.06.2019
NÁVRH zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách ... 04.06.2019
Výberové konanie - riaditeľ/ka ZŠ 24.05.2019
Verejná vyhláška 22.05.2019
Výberové konanie - učiteľ/ka MŠ 21.05.2019
Verejná vyhláška/Rozhodnutie č. 20604/2018-001/Va 17.05.2019
Výberové konanie na funkciu konateľa ĽMS 17.05.2019
Zrušenie výberového konania - riaditeľ ZŠ Podsadek 16.05.2019
VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa 15.05.2019
Územný plán obce Hniezdne 10.05.2019
Výsledok vybavenia petície - ,,Výstavby bytového domu na par.č. 2837/8, k.ú. Stará Ľubovňa" 07.05.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 25.04.2019 06.05.2019
Informácia o začatí správnych konaní 26.04.2019
Verejná vyhláška - začatie obstarávania zmeny a doplnku č.2 ÚPN mesta Stará Ľubovňa 24.04.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.04.2019
Program odpadového hospodárstva pre mesto Stará Ľubovňa 12.04.2019
Výberové konania 09.04.2019
Návrh VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel 09.04.2019
Dražba č. 89/2019 - 2.kolo 02.04.2019
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa 15.03.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 28.02.2019 08.03.2019
Nastavenia cookies