Úradná tabuľa

Názov Dátum
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, ... 23.04.2018
Výberové konanie - samostatný odborný referent Referátu kultúry a športu MsÚ 13.04.2018
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 12.04.2018
Návrh VZN č. 63 o poskytovaní opatrovateľskej služby a poskytovaní finančného príspevku na sociálne služby 03.04.2018
Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 03.04.2018
Návrh zmeny VZN č.22 O PREVÁDZKOVANÍ OBCHODU A SLUŽIEB A O PREDAJNOM A PREVÁDZKOVOM ČASE 28.03.2018
Výberové konanie - vedúci oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 22.03.2018
Výberové konanie na funkciu konateľa/riaditeľa EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa 09.03.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 22.02.2018 02.03.2018
Kalendár separovaného zberu odpadov na rok 2018 04.01.2018
Oznámenie - správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu POH 04.01.2018
VZN č. 62 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Stará Ľubovňa 15.12.2017
Verejná vyhláška 8987/2017 29.11.2017
Verejná vyhláška 8951/2017 29.11.2017
Verejná vyhláška 8989/2017 29.11.2017
Verejná vyhláška 8991/2017 29.11.2017
Verejná vyhláška 8988/2017 29.11.2017
Verejná vyhláška 9109/2017 29.11.2017
Rozhodnutie o zastavení konania - ,,Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka“ 16.11.2017
Návrh plánu KČ 25.10.2017
VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 25.09.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 07.06.2017
VZN č. 59 o územnom pláne mesta Stará Ľubovňa v znení Zmien a doplnkov č. 1 05.05.2017
Návrh VZN č. 59 o územnom pláne mesta Stará Ľubovňa v znení Zmien a doplnkov č. 1 19.04.2017
Výsledok vybavenia petície 29.03.2017
Verejná vyhláška č. 361/2016 20.03.2017
VZN č. 22 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase na území mesta Stará Ľubovňa 24.02.2017
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka 03.02.2017
Výsledok vybavenia petície 16.01.2017
Verejná vyhláška 21.12.2016
Programový rozpočet Mesta SL 2017, 2018, 2019 16.12.2016
PR Mesta SL 2016 - zmena č.2 16.12.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa na II. polrok 2016 27.05.2016
Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020“ 17.02.2016
VZN 41 21.12.2015
Výsledok vybavenia petície 11.12.2015
Výzva na pripomienkovanie - PHaSR sa meni na PRM 12.11.2015
Návrh plánu KČ HKM na I. polrok 2016 30.10.2015
Oznámenie o zámer Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Stará Ľubovňa 02.10.2014
Realizácia stavby „Stará Ľubovňa – Duklianskych hrdinov – úprava NN siete a DP“ 01.06.2014
OZNÁMENIE - o strategickom dokumente „Územný plán Mesta Stará Ľubovňa“ 24.03.2014
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou a cenami vyššími ako 1 000 €. 25.03.2013
ZaD. č. 15 IBV Vabec 15.03.2012
Správa z forenzného auditu – ekonomické posúdenie činnosti mestských podnikov v meste Stará Ľubovňa 24.06.2011