8.6.2021

OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Valigurský Pavel

Mesto Stará Ľubovňa v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateteľov SR

oznamuje

Pavelovi Valigurskému, bytom Stará Ľubovňa,

doručenie listovej zásielky zo dňa 03.06.2021 a uloženie zásielky na Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad Stará Ľubovňa.

Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará Ľubovňa v úradných hodinách v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia počas úradných hodín.

 

V Starej Ľubovni dňa 08.06.2021

Publikované: 8.6.2021 | Zobrazené: 264

Partneri

Partnerské mestá