Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Rozhodnutie verejnou vyhláškou - RD 10.10.2023
VSD a.s., - Rozhodnutie o zmene stavby a jej užívanie 10.10.2023
Zámery odpredajov nehnuteľného majetku Mesta Stará Ľubovňa 10.10.2023
Návrh VZN č. 61 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom v meste Stará Ľubovňa 09.10.2023
Informácia o začatí správnych konaní 06.10.2023
Výberové konania na obsadenie pracovných pozícií do zariadenia sociálnych služieb 04.10.2023
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 69 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka 03.10.2023
Návrh VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb - zmena k 01.12.2023 02.10.2023
Návrh VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku - zmena k 01.01.2024 02.10.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Výmena výťahov v BD, Mierová 11A,11B Stará Ľubovňa 26.09.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.09.2023 25.09.2023
Zámery odpredajov nehnuteľného majetku Mesta Stará Ľubovňa 25.09.2023
Stavebné povolenie - výmena výťahov v BD na ulici Letná 8,10,14,18,20,22 SL 20.09.2023
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky Prešov - Rozhodnutie 19.09.2023
VZN č. 74 o zriadení elokovaného pracoviska Levočská 22 ako súčasti ZŠ Podsadek 140 19.09.2023
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 49 o nájme bytov 19.09.2023
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 21 o vykonávaní rozkopávkových a výkopových prác 19.09.2023
Obchodná verejná súťaž na odpredaj majetku mesta - pozemky v lokalite na Mýtnej ul. v Starej Ľubovni 14.09.2023
Informácia o začatí správnych konaní 12.09.2023
zverejnenie 11.09.2023 Zverejnenie verejnej vyhlášky - Dávid Grech - 203 kB
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.09.2023 08.09.2023
Oznámenie EIA Správa o hodnotení 06.09.2023
Oznámenie EIA Správa o hodnotení 06.09.2023
Oznámenie o čase mieste konania volieb pre občanov s trvalým pobytom len Stará Ľubovňa - bez ulice 06.09.2023
Oznámenie o začatí územného konania 2023_576-368 SÚ_Mo 04.09.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania 358-2023-Mo 04.09.2023
Rozhodnutie č. 286/2023-Mo 28.08.2023
Ponukové konanie - stavba so súp. číslom 1835 (Omrvinka) 25.08.2023
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 49 o nájme bytov 24.08.2023
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 21 o vykonávaní rozkopávkových a výkopových prác 24.08.2023
Návrh VZN č. 74 o zriadení elokovaného pracoviska Levočská 22 24.08.2023
Zámer odpredaja majetku mesta - stavby a pozemku 22.08.2023
Informácia o začatí správnych konaní 21.08.2023
Zámery odpredajov nehnuteľného majetku Mesta Stará Ľubovňa 21.08.2023
Verejná vyhláška EIA zmeny a doplnky č.3 ÚP Mesta oznámenie 15.08.2023
Výzva na doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Stará Ľubovňa - Zimná, Vsetínska, Okružná - zriadenie DTS, úprava VN a NN" 14.08.2023
Verejná vyhláška 2133-23 11.08.2023 2133-23 Vjazd do arealu firmy DUjava povolenie na uzivanie (2) - 62.39 kB
Verejná vyhláška 1420-23 11.08.2023 1420-23-eccom-radove-rodinne-domy-sp-plochy-a-dazd-kanal-predlzenie-lehoty-na-doplnenie-podania-2 - 73.67 kB
Verejná vyhláška - ZaD č. 3 ÚPN - Oznámenie 11.08.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania-Verejná vyhláška-Vl.bytov Letná 8,10,14,18,20,22 11.08.2023
Kontrola plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa k 30.6.2023 10.08.2023
VSD a.s., Košice v zastúpení ENERPRO s.r.o., - SP - SL-úprava TS OUNZ, VN, NN 09.08.2023
Oznámenie - VSD a.s., - SL-Obytný súbor Hajtovky I.Etapa 09.08.2023
Výberové konanie na člena Miestnej občianskej a preventívnej služby 31.07.2023
VSD a.s., - Územné rozhodnutie - SL-Zámoyského, úprava NN siete číslo stavby 9010188 31.07.2023
Stavebné povolenie - RD 27.07.2023
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 27.07.2023
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - výzva 24.07.2023
Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 21.07.2023
Výberové konanie - školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent, rodičovský asistent MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 19.07.2023
Nastavenia cookies