Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Výberové konanie - riaditeľ príspevkovej organizácie VPS p.o. 03.04.2024
ÚR - Prepojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko a.s., a DELTA ONLINE spol. s r. o., na verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko a.s., v okresoch SL a Kežmarok 02.04.2024
Zámery odpredaja a prenájmu majetku mesta 28.03.2024
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Stará Ľubovňa - lokalita Pri ihrisku 27.03.2024
Zverejnenie oznámenia o opakovanej dražbe nehnuteľností v k.ú. Stará Ľubovňa - 1. kolo 27.03.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania - RD 26.03.2024
Zápisnice okrskových volebných komisií v meste Stará Ľubovňa z volieb prezidenta SR - 1. kolo 25.03.2024
Vzdanie sa kandidatúry na prezidenta SR 22.03.2024
Ponukové konanie - nebytové priestory na II. NP na Nám. gen. Štefánika 6 (Biely dom) 20.03.2024
Zverejnenie verejnej vyhlášky 20.03.2024 zverejnenie-verejnej-vyhlasky-tatiana-mlynarova - 202.95 kB
Záverečný účet a výročná správa 2023 Mesto Stará Ľubovňa 20.03.2024
Rozhodnutie o predĺžení platnosti ÚR 19.03.2024
KR - rozšírenie plochy bytu č. 25 o podkrovné priestory v byt.dome 1.mája 563 5 SL 18.03.2024
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.03.2024
SLOBYTERM - Zateplenie bytového domu Tatranská 4,5,6,7, SL 13.03.2024
Zverejnenie cenovej ponuky - nebytový priestor na II. NP v objekte Domu kultúry 11.03.2024
Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do európskeho parlamentu 07.03.2024
SP-Východoslovenská distribučná a.s., - SL-Zamoyského ul. úprava NN siete 07.03.2024
Kandidáti pre voľby prezidenta SR - 23.03.2024 06.03.2024
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do EÚ parlamentu 2024 05.03.2024
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.02.2024 04.03.2024
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania 04.03.2024
Verejná vyhláška 590/24 SP 29.02.2024 SP verejná vyhláška 590-24-Žd - 231.13 kB
Verejná vyhláška - "Obytný súbor Hajtovky - inžinierske siete - I. ETAPA" 28.02.2024
Výberové konanie - komunitný pracovník KC 28.02.2024
VZN č. 1/2024 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stará Ľubovňa 28.02.2024
VZN č. 2/2024, ktorým sa mení VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 28.02.2024
KR-VSD a.s., Košice - SL-úprava NN Štúrova, Bernolákova 26.02.2024
Informácia o začatí správneho konania výrub drevín 26.02.2024
Rozhodnutie EIA Rekultivácia skládky Skalka 22.02.2024
Rozhodnutie EIA GAS Familia 21.02.2024
KR-VSD a.s.,- SL-úprava TS25 Slovšport, úprava VN a NN 20.02.2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 20.02.2024
VOĽBY do Európskeho parlamentu 2024 19.02.2024
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.02.2024 16.02.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania - Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská SL - elokované prac. Za vodou 14, SL 16.02.2024
Rozhodnutie - zmena dokončenej stavby súp. č. 1090,plynoinštalácia bytu č. 1 16.02.2024
Oznámenie o začatí konania o predĺžení rozhodnutia o umiestnení stavby 16.02.2024
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Rozšírenie plochy bytu 16.02.2024
Zverejnenie oznámenia o dražbe nehnuteľností nachádzajúcich v k.ú. Stará Ľubovňa 12.02.2024
Územné rozhodnutie - VSD a.s., Košice - SL-Zimná,Vsetínska,Okružná-zriadenie DTS,úprava VN a NN 08.02.2024
SLOBYTERM spol. s r.o., Kolaudačné konanie - Zateplenie byt.domu 54 b.j., Levočská 38 SL 08.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente EIA 08.02.2024
Výberové konanie - člen miestnej občianskej a preventívnej služby 06.02.2024
Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa mení VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 02.02.2024
Návrh VZN č. 1/2024 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stará Ľubovňa 01.02.2024
Informácia o začatí správnych konaní výrub drevín 30.01.2024
Ponukové konanie - nebytové priestory na II. NP v objekte Domu kultúry 30.01.2024
Rozhodnutie - prerušenie 26.01.2024
Oznámenie o Správe EIA Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK 22.01.2024
Nastavenia cookies