Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie 16.01.2024
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby a nariadenie ústneho pojednávanie spojeného s miestnym zisťovaním 15.01.2024
Výberové konanie - zdravotnícky pracovník v materskej škole 15.01.2024
VOĽBY prezidenta Slovenskej republiky 11.01.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania - Inžinierske siete na ulici SNP SL 10.01.2024
Výberové konanie - príslušník mestskej polície mesta Stará Ľubovňa 10.01.2024
3300-23 Oznámenie o začatí SK s miest. zist. 09.01.2024 3300-23 Oznámenie o začatí SK s miest. zist. -VOP SOS BD Elan Spevnene plochy - 110.3 kB
Návrh zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov 05.01.2024
Oznámenie o začatí KK, VSD a.s., - SL - úprava TS25 Slovšport, úprava VN a NN 04.01.2024
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície č. konania 3369/2023 27.12.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.12.2023 22.12.2023
Zámery odpredajov nehnuteľného majektu mesta 22.12.2023
Verejná vyhláška - ZaD č. 3 ÚPN - Znovuprerokovanie 20.12.2023
Stavebné povolenie - VSD a.s., v zastúpení eccom s.r.o.,- Viacgeneračné radové domy 20.12.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, VSD a .s., v zastúpení VOLTATECH a.s.,-SL-Zámoyského ul.úprava NN siete, č.s. 9010188 20.12.2023
VZN č. 44 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Ľubovňa - účinnosť od 01.01.2024 18.12.2023
VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel v meste Stará Ľubovňa - účinnosť od 01.01.2024 18.12.2023
VZN č. 38 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - účinné od 01.01.2024 18.12.2023
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Tibor Kriššák 15.12.2023 Zverejnenie - Tibor Kriššák - 203.51 kB
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Tibor Kriššák 15.12.2023 zverejnenie-tibor-krissak - 203.25 kB
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní 14.12.2023
RBG Slovakia s.r.o., - Bytové domy Jakubianka (VN Trafostanica, Rozvody NN) 08.12.2023
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.12.2023 07.12.2023
Zápisnice OVS 2023 07.12.2023
Zverejnenie súťažných návrhov do OVS - pozemok Nad Kalváriou II a rodinný dom súp. č. 157 s pozemkom 07.12.2023
Rozhodnutie, ktorým sa dodatočne povoľuje zmena stavby pred jej dokončením 06.12.2023
Verejná vyhláška 3137-23 SP 04.12.2023 Verejna vyhlaska 3137-23 SP - 218.15 kB
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 01.12.2023
SP-VSD a.s., - SL-BD-NN, silnoprúdové elektrické rozvody 29.11.2023
Návrh VZN č. 44 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Ľubovňa - účinnosť od 01.01.2024 28.11.2023
Návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel v meste Stará Ľubovňa - účinnosť od 01.01.2024 28.11.2023
Návrh VZN č. 38 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - účinné od 01.01.2024 27.11.2023
Opätovné oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby 27.11.2023
Verejná vyhláška 3174-23 24.11.2023 3174-23 - 64.88 kB
Verejná vyhláška - ZaD č. 4 ÚPN - oznámenie 20.11.2023
PR Mesta Stará Ľubovňa 2024, 2025, 2026 15.11.2023
PR Mesta Stará Ľubovňa 2023 - Zmena č.2 15.11.2023
Stavebné povolenie - výmena výťahov v BD na ulici Mierová 11A a 11B SL 14.11.2023
Zámery odpredajov nehnuteľného majetku mesta 14.11.2023
O z n á m e n i e o začatí konania 3388/23 13.11.2023 Oznamenie o zacati konania 3388-23 - 57.68 kB
ETP Slovensko - Výberové konanie - pracovník KC 10.11.2023
Verejná vyhláška - oznámenie vo veci stavby úprava TS OUNZ, VN a NN 09.11.2023
Informácia o začatí správnych konaní o výrube drevín 08.11.2023
Výberové konanie - pracovník kamerového systému 08.11.2023
Verejná vyhláška 1420-23-4 ECCOM 08.11.2023 1420-23-4-eccom-radove-rodinne-domy-sp - 206.15 kB
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 26.10.2023 06.11.2023
EIA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 03.11.2023
Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 03.11.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - RBG s.r.o., - Bytové domy Jakubianka 03.11.2023
Výberové konanie - riaditeľ/ka Centra voľného času, Farbiarska 35/7, Stará Ľubovňa 03.11.2023
Nastavenia cookies