23.9.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Štefan Grech

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Štefan Grech, bytom Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateteľov SR

oznamuje

Štefanovi Grechovi, naposledy bytom Stará Ľubovňa,

doručenie listovej zásielky zo dňa 21.09.2022 a uloženie zásielky na Daňovom úrade Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Prešovská 1, 064 01 Stará Ľubovňa v kancelárii č. 303.

Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť   v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia počas úradných hodín.

 

V Starej Ľubovni dňa 23.09.2022

 

K stiahnutiu

Publikované: 23.9.2022 | Zobrazené: 80

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies