30.7.2018

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Mesto Stará Ľubovňa malo ku dňu vyhlásenia volieb 16 161 obyvateľov.

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni dňa 26.07.2018 Uznesením č. 877 určilo v zmysle ust. § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 203/2018 Z. z., že Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni vo volebnom období 2018 - 2022 bude mať 19 poslancov, ktorí budú volení v 2 volebných obvodoch nasledovne:

a) vo volebnom obvode č. 1 budú volení 10 poslanci a tento obvod zahŕňa ulice - Bernolákova, Komenského, Letná, Lipová, Mierová, Okružná, Štúrova, Tatranská, Tehelná, Vansovej, Vsetínska, Zimná;

b) vo volebnom obvode č. 2 budú volení 9 poslanci a tento obvod zahŕňa ulice - 1. mája, 17. novembra, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Mýtna, Nám. gen. Štefánika, Nám. sv. Mikuláša, Obrancov mieru, Podsadek, Poľská, Popradská, Prešovská, Sládkovičova, SNP, Stará Ľubovňa - bez ulice, Továrenská, Za vodou, Zamoyského, Zámocká.

K stiahnutiu

Publikované: 30.7.2018 | Zobrazené: 421

Partneri

Partnerské mestá