Úradná tabuľa

Názov Dátum
Výberové konanie č. 2 - rodičovský asistent, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 26.11.2020
Návrh VZN č. 65 o územnom pláne mesta Stará Ľubovňa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ,,Zmeny a doplnky č. 2 ÚP Mesta Stará Ľubovňa 25.11.2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 2021 – 2024 25.11.2020
Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa 23.11.2020
OZNÁMENIE o zrušení výberového konania - referent oddelenia správy majetku mesta 20.11.2020
Ponukové konanie - ZŠ Levočská 20.11.2020
Oznam o výberovom konaní - ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa 20.11.2020
Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na žiaka 18.11.2020
PR Mesta Stará Ľubovňa 2020 - zmena č.2 16.11.2020
PR Mesta Stará Ľubovňa 2021, 2022, 2023 16.11.2020
Zámery odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa 11.11.2020
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach hľadá záujemcov o meranie radónu 06.11.2020
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Mesta 06.11.2020
VZN č. 41 - zmeny k 01.01.2021 05.11.2020
OU-SL-PLO-2020/000858-62-VF rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou 03.11.2020
Výberové konanie - rodičovský asistent, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 03.11.2020
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.10.2020 29.10.2020
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 21.10.2020
Informácia o začatí správnych konaní 20.10.2020
Informácia o začatí správnych konaní 16.10.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.10.2020
Obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy 09.10.2020
Výberové konanie - referent správy majetku mesta 08.10.2020
Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 05.10.2020
Zámery odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa 30.09.2020
Sčítanie domov a bytov 2020 - 2021 - tlačová správa 24.09.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 10.09.2020 21.09.2020
VZN č. 64 o regulovaní parkovania v meste Stará Ľubovňa 11.09.2020
Oznam o zmene termínu rokovania MsZ v Starej Ľubovni 09.09.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 03.09.2020
Verejná vyhláška - stavebné povolenie, č. 2652/2020-Žd 02.09.2020
Výberové konanie - NP PRIM_odborný zamestnanec v MŠ Tatranská 21 28.08.2020
Výberové konanie - NP PRIM_asistent učiteľa v MŠ Tatranská 21 28.08.2020
Návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel 25.08.2020
Informácia o vyhlásení výberového konania - ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa 21.08.2020
VZN č. 35 o určení školských obvodov základných škôl 17.08.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 12.08.2020 12.08.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 06.08.2020
Výberové konanie - projektový referent 31.07.2020
Oznámenie o opakovanej dražbe č. DU-POS DD 100Na_2019 27.07.2020
Výberové konanie - príslušník mestskej polície 24.07.2020
Výberové konanie - referent spoločného obecného úradu 24.07.2020
PETÍCIA k územnému plánu mesta Stará Ľubovňa projektu IBV Nad Krivuľou proti výstavbe miestnych komunikácií IBV nad Krivuľou 22.07.2020
Verejná vyhláška: Obsah podaného odvolania proti rozhodnutiu č. OU-SL-PLO-2020/000858-52-VF zo dňa 25.06.2020 - upovedomenie 17.07.2020
VZN č. 64 o regulovaní parkovania v meste Stará Ľubovňa 17.07.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia mesta Stará Ľubovňa 16.07.2020
OZNÁMENIE o doručení písomnosti 13.07.2020
Návrh zmeny VZN č. 35 o určení školských obvodov 13.07.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 18.06.2020 25.06.2020
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Tatranská 21, Stará Ľubovňa 25.06.2020