1.10.2018

Obchodná verejná súťaž - byt č. 202 na ul. Levočskej č. 38 - súpisné č. 372 v Starej Ľubovni

Mesto Stará Ľubovňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta.

K stiahnutiu

Publikované: 1.10.2018 | Aktualizácia: 29.9.2018 | Zobrazené: 326

Partneri

Partnerské mestá