O. Z. Naša Ľubovňa

 

Naša Ľubovňa je občianske združenie v regióne horného Spiša, v slobodnom kráľovskom meste Stará Ľubovňa. Združenie vzniklo v roku 2009 ako otvorená, samostatná, nepolitická a mimovládna nezisková organizácia. Je dobrovoľným združením občanov nášho mesta, ktorí svoj čas ochotne venujú aktivitám smerujúcim k skvalitneniu života v Starej Ľubovni. Hospodári s majetkom, ktoré tvoria finančné a nefinančné prostriedky, najmä dary, dotácie či granty poskytované dobrovoľníkmi. Pre členov združenia je nesmierne dôležitá popularizácia historického, kultúrneho a prírodného dedičstva mesta a zvýšenie záujmu spoločenského vyžitia v regióne. Taktiež sa Vám Naša Ľubovňa pomocou oficiálnej internetovej stránky nasalubovna.sk snaží bližšie priblížiť všetky aktuálne, zaujímavé a dôležité kultúrne udalosti či spravodajské informácie týkajúce sa nášho mestečka.

 

Naša Ľubovňa je prioritne zameraná na:
- Rozvoj a prezentovanie historických, kultúrnych a občianskych hodnôt
- Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
- Podpora a rozvíjanie cestovného ruchu v regióne a spolupráca s inými organizáciami, inštitúciami a nadáciami, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom a turizmom
- Pomocou webovej stránky poskytovanie včasných a aktuálnych informácií miestnym občanom
- Ochrana životného prostredia a pomoc pri riešení environmentálnych problémoch
- Podpora a rozvoj perspektívnych projektov
- Ovplyvňovanie rozvoja mesta so zapájaním konkrétnych občanov a tiež orgánov miestnej samosprávy

 

web - http://www.nasalubovna.sk/

Nastavenia cookies