Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 85/2012 23.5.2012 Zmluva č. PPZ-KA-EO-23-21/2012 o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozpočtu MV SR na rok 2012 -... Ministerstvo vnútra SR   5 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na zlepšenie kvality života seniorov v oblasti... Jednota dôchodcov Slovenska 00897019716  1 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012111/2012 29.6.2012 Zmena - touto zmenou sa ruší objednávka c. 956/2009 vystavená dna 3.11.2009 a platí táto... Exo technologies spol. s r. o.   10 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská __/2011 21.4.2011 zhotovenie diela a dodanie tovarov v rámci projektu „Kompostáreň Stará Ľubovňa“ BIOCLAR, a.s.   1 040 131,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2119001469 6.4.2011 Zbierka zákonov SR, ročník 2011 - 2. preddavok Poradca podnikateľa, s. r. o. 31592503  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2011 1.4.2011 Záložná zmluva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094   
Detail Faktúra došlá FVZ 1204 6.7.2012 Záloha vo výške 30% za dodávku klimatizácie MULTI-CLUB, spol. s r. o.   4 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2011 4.2.2011 Záchranný archeologický výskum na území stavby „ Revitalizácia verejných... Múzeum v Kežmarku    
Detail Faktúra došlá FV 120040 11.6.2012 Za za stavebné práce na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ Stará Ľubovňa" PIENSTAV, a. s.   2 142,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7443110311 31.7.2012 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - preplatok - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   6,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7443110310 31.7.2012 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - Podsadek 31, SĽ - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   1 285,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011023 22.2.2011 Výroba domových (smaltovaných) orientačných čísel Smaltovňa Mišík, s. r. o. 36233013  694,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 110023 3.2.2011 Výpočtová technika COMCAS, s.r.o.   1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110015 3.2.2011 Výpočtová technika COMCAS, s.r.o.   715,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2011 9.3.2011 Vykonávanie autorského dozoru pri realizácii diela ZAAR Trnava s.r.o 45323747   
Detail Faktúra došlá 2011/02/03 22.2.2011 Vyhotovenie a overenie GP v súlade so zmluvou č. 507/2008 čl. 2 a jej dodatku č. 1 zo dňa 30.... Milan Heretik - Geodet 34312496  1 608,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 211250 27.4.2011 Výber dodávateľa - predmet zákazky: Stavebné práce na kompostárni Stará Ľubovňa,... Euro Dotácie, a. s. 36438766  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/07/07 30.7.2012 Vy za vytýčenie a vyhotovenie GP, overenie GP a vyhotovenie sít náčrtu - plyn Lipová Milan Heretik - geodet   546,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FA005/12 18.1.2012 Vás za vykonanie montážnych prác za účelom rozšírenia zabezpečovacej signalizácie EZS na... Security Equipment 10770071  208,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 177/2011 20.6.2011 Úverová zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542  583 320,32 EUR 
Nastavenia cookies