Zákazka s nízkou hodnotou

16.3.2022

Stavebné úpravy MK - vypracovanie PD - ZRUŠENÉ

Zákazka pozostáva zo samostatne vypracovaných projektových dokumentácií.
25.10.2021

Vodozádžné opatrenia Stará Ľubovňa - ZŠ za vodou

Zákazka pozostáva zo stavebných prác/rekonštrukčných prác na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni, a to buď prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry alebo prvkov technického charakteru.


25.10.2021

Obedy pre seniorov

Zákazka pozostáva z poskytnutia stravy formou obedu a donášky resp. dodania obedu v pracovných dňoch k dverám klienta


1.10.2021

Revitalizácia sídliskového vnútrobloku - vypracovanie projektovej dokumentácie - Opakované 3

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa v stupňoch a so splnením všetkých požiadaviek, v rozsahu uvedenom v prílohách tejto Výzvy.


21.9.2021

Revitalizácia sídliskového vnútrobloku - vypracovanie projektovej dokumentácie - Opakované 2- Zrušené

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa v stupňoch a so splnením všetkých požiadaviek, v rozsahu uvedenom v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.
Nastavenia cookies