Zákazka s nízkou hodnotou

21.4.2021

Inžinierske siete na ulici SNP - Opakované

Predmetom zákazky je vypracovanie „Projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie“ (vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti) a „Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu“ (vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti ). Navrhované riešenie inžinierskych sietí daného územia musí vychádzať z hlavného cieľa predmetu zákazky, ktorým je príprava pred vybudovaním potrebnej infraštruktúry mesta pre novú IBV – výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie a rekonštrukčné práce na chodníkoch. PD časti elektroinštalácia nie je súčasťou cenovej ponuky a bude riešená samostatne prostredníctvom vybraných projektových partnerov spol. VSD (platnosť od 01.03.2021)


21.4.2021

Kontajnerové stojiská pre MOK nádoby

Predmetom zákazky „obstaranie 5 ks prístreškov, stojísk pre MOK nádoby a ich následnej montáže na pripravenú betónovú plochu, ktorú zabezpečí mesto Stará Ľubovňa. Ďalšie požiadavky a technické parametre predmetu zákazky sú uvedené v prílohe. č. 1 - projektová dokumentácia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy."


31.3.2021

Inžinierske siete na ulici SNP ZRUŠENÉ

Zákazka pozostáva zo samostatne vypracovanej projektovej dokumentácie a jej časti v zmysle jednotlivých príloh tejto výzvy.


22.3.2021

Detské ihriská

Zákazka pozostáva z jednotlivých prvkov, montáž a osadenie všetkých prvkov detského ihriska a z realizácie dopadových plôch podľa platných noriem. Jednotlivé prvky dvoch detských ihrísk v minimálnej konfigurácií sú uvedené v prílohách 1, 2.


22.3.2021

Cyklotrasy a prepojenie komunikácií

Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre prípravu jednotlivých projektových zámerov.


10.2.2021

Revitalizácia sídliskového vnútrobloku - PD - Opakované - ZRUŠENÉ

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – revitalizácia sidliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa v stupňoch, so splnením všetkých požiadaviek a v rozsahu uvedenom v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.


25.1.2021

Revitalizácia sídliskového vnútrobloku - vypracovanie PD - ZRUŠENÉ

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – revitalizácia sidliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa v stupňoch, so splnením všetkých požiadaviek a v rozsahu uvedenom v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.


20.1.2021

Geodeticko-kartografická činnosť 2021-2022

Zákazka pozostáva z poskytnutia Geodeticko-kartografickej činnosti v súlade so zákonom 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, zákonom 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, a v súlade s vyhláškou 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 162/1995 Z. z., v období 24 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami na predmet zákazky.


18.12.2020

Plynoinštalácia, vodovodná prípojka a vykurovanie objektu č. 21

Predmetom zákazky je plynoinštalácia, vodovodná prípojka a rekonštrukcia vykurovania v objekte č. 21 nachádzajúcich sa na námestí sv. Mikuláša v meste Stará Ľubovňa. Objekt č. 21 – národná kultúrna pamiatka je zapísaný v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a súčasne sa nachádza v pamiatkovom území – Pamiatková zóna v meste Stará Ľubovňa.