Zákazka s nízkou hodnotou

14.10.2020

Energetická revitalizácia OD Družba Stará Ľubovňa – dlažba - Opakované

Zákazka pozostáva z búracích a demolačných prác a následného osadenie dlažby a podláh v objekte OD Družba Letná 6 v súlade s prílohami, ktoré tvoria súčasť tejto výzvy.8.10.2020

Plynoinštalácia a vykurovanie objektu č.24 - Opakované 2

Predmetom zákazky je plynoinštalácia a rekonštrukcia vykurovania v objekte č. 24 nachádzajúcich sa na námestí sv. Mikuláša v meste Stará Ľubovňa. Objekt č. 24 – národná kultúrna pamiatka je zapísaný v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a súčasne sa nachádza v pamiatkovom území – Pamiatková zóna v meste Stará Ľubovňa.


30.9.2020

Doplnenie kamerového systému

Zákazka pozostáva z vybudovania kamerového monitorovacieho systému vo vybraných lokalitách na území mesta Stará Ľubovňa a jeho sfunkčnenie a kompatibilitu s už existujúcou kamerovou a zaznamenávacou infraštruktúrou


30.9.2020

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni

Financované z Operačného programu ,,Integrovaný regionálny operačný program“.
Zákazka pozostáva z obnovy priestorov ZŠ Komenského v Starej Ľubovni a to konkrétne stavebných prác a stavebných úprav v priestoroch dielne, PC učebne a učebne fyziky pre žiakov školy .


16.9.2020

Prepojenie miestnej komunikácie na Vansovej ulici - Zrušené

Predmetom zákazky je vypracovanie Projektovej dokumentácie pre prípravu projektového zámeru – prepojenia ulíc Vansová, Tehelná a Štúrová v Starej Ľubovni. Navrhované riešenie musí vychádzať z hlavného cieľa predmetu zákazky, ktorým je prepojenie miestnych komunikácií vrátane chodníka, verejného osvetlenia a pri Tehelnej ulici aj inžinierskych sieti – kanalizácia, vodovod, elektrina, plynovod.16.9.2020

Plynoinštalácia a vykurovanie objektu č.24 - Opakované - ZRUŠENÉ

Predmetom zákazky je plynoinštalácia a rekonštrukcia vykurovania v objekte č. 24 nachádzajúcich sa na námestí sv. Mikuláša v meste Stará Ľubovňa. Objekt č. 24 – národná kultúrna pamiatka je zapísaný v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a súčasne sa nachádza v pamiatkovom území – Pamiatková zóna v meste Stará Ľubovňa.11.9.2020

Novostavba cyklochodníka na ulici Za vodou v Starej Ľubovni

Realizované s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja