Ročné parkovacie karty

Ročná parkovacia karta – obyvateľ mesta

Ročná parkovacia karta pre obyvateľa (ďalej RK OM) s trvalým pobytom v meste Stará Ľubovňa, pre právnické osoby (ďalej PO) so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa, resp. fyzické osoby (ďalej FO) podnikateľov so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa a držiteľov preukazu ZŤP  sa vydáva na základe online žiadosti, resp. na základe písomnej žiadosti podanej na pracovisku 1.kontaktu Mestského úradu v Starej Ľubovni. 

RK OM môže byť vydaná obyvateľovi s trvalým pobytom v meste Stará Ľubovňa, pre PO so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa, FO podnikateľov so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa (ďalej len „Mesto“), a držiteľov preukazu ZŤP s trvalým pobytom v meste Stará Ľubovňa, ktorí sú zároveň aj vlastníkmi, resp. držiteľmi motorového vozidla. 

Pri výdaji RK OM je žiadateľ povinný predložiť tieto doklady: 

a) občiansky preukaz pre fyzické osoby,

b) živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je zrejmé sídlo, pre právnické osoby ( RK OM PO),

c) technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude priradené k RK OM, 

d) platný preukaz ZŤP, pre fyzické osoby žiadajúce o vydanie ročnej parkovacej karty RK OM FO ZŤP.

Nárok na vydanie RK OM má žiadateľ, ktorý predloží technický preukaz vozidla, v ktorom je ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO, alebo FO podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK žiadateľ preukáže uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu. 

Platnosť RK OM je 1 rok (365 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia). Právo držiteľa RK OM je obmedzené na dobu platnosti karty, prípadne do doby dokiaľ má platný trvalý pobyt, sídlo na území Mesta. Zmenu údajov je povinný držiteľ RK OM bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnom prípade karta zanikne - držiteľ RK OM nebude mať nárok na vrátenie alikvotnej časti už uhradenej sumy. Obnova RK OM je možná najneskôr jeden kalendárny mesiac pred uplynutím platnosti pôvodnej karty.


 

 

Ročná karta – Abonent (neobyvateľ mesta)

Na základe online žiadosti na vydanie ročnej karty abonenta (ďalej RK AB) a splnení nižšie uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať obyvateľovi fyzickej osobe bez trvalého pobytu v meste Stará Ľubovňa, právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi so sídlom inde ako na území mesta Stará Ľubovňa RK AB. 

RK AB môže byť vydaná žiadateľovi (fyzickej osobe) bez trvalého pobytu v meste Stará Ľubovňa, právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi so sídlom inde ako na území Mesta Stará Ľubovňa , ktorí sú zároveň aj vlastníkmi, resp. držiteľmi motorového vozidla. 

Pri výdaji RK AB je žiadateľ povinný predložiť tieto doklady : 

a) občiansky preukaz, pre fyzické osoby (RK AB FO) 

b) živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je zrejmé sídlo, pre právnické osoby (RK AB PO) 

c) technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude priradené k RK AB.

Nárok na vydanie RK AB má žiadateľ, ktorý predloží technický preukaz vozidla, v ktorom je ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO, alebo FO podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK žiadateľ preukáže uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu. 

Platnosť RK AB je 1 rok (365 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia). Právo držiteľa RK AB je obmedzené na dobu platnosti karty.. Zmenu údajov je povinný držiteľ RK AB bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnom prípade karta zanikne - držiteľ RK AB nebude mať nárok na vrátenie alikvotnej časti už uhradenej sumy. Obnova RK AB je možná najneskôr jeden kalendárny mesiac pred uplynutím platnosti pôvodnej karty.

Nastavenia cookies