Rezidentské karty

Mesto vo Všeobecne záväznom nariadení č. 64 z roku 2019 definovalo 5 zón regulovaného parkovania v meste. Tieto zóny boli definované, aby obyvatelia bývajúci v týchto zónach neboli diskriminovaní voči ostatným obyvateľom mesta, kde sa parkovanie aktuálne nereguluje. Budú si tak môcť za administratívny poplatok 10,00 € kúpiť tzv. rezidentskú kartu na 1 rok (365 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia).

Rezidentské karty (ďalej RK) budú vydávané len obyvateľom, ktorý  majú voči Mestu Stará Ľubovňa uhradené všetky záväzky. Na základe online žiadosti na vydanie RK, resp. na základe písomnej žiadosti podanej na pracovisku 1. kontaktu Mestského úradu v Starej Ľubovni a splnení nižšie uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať rezidentovi - obyvateľovi rezidentskú kartu. RK môže byť vydaná obyvateľovi s trvalým pobytom v parkovacej zóne (ďalej len PZ), ktorý je zároveň aj vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla  aobyvateľovi strvalým pobytom vmeste Stará Ľubovňa, ktorý má prechodný pobyt vparkovacej zóne aje zároveň vlastníkom, resp. držiteľom motorového  vozidla.  Obyvateľ  sprechodným  pobytom  vparkovacej  zóne  preukáže  vzťah knehnuteľnosti alebo jej časti (napr. nájomnou zmluvou). Pri výdaji RK je žiadateľ povinný predložiť tieto doklady :

a) občiansky preukaz,

b) technický preukaz vozidla,  v ktorom je  žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla  v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude priradené kRK,

c) nájomnú zmluvu, ak ide o obyvateľa s trvalým pobytom v meste Stará Ľubovňa.

 

Nárok na vydanie RK má žiadateľ, ktorý predloží technický preukaz vozidla, v ktorom je ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO, alebo FO podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK žiadateľ preukáže uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu

Platnosť RK je 1 rok (365 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia). Právo držiteľa RK je obmedzené na dobu platnosti karty, prípadne do doby platnosti trvalého pobytu v danej parkovacej zóne. Zmenu údajov je povinný držiteľ RK bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnom prípade karta zanikne - držiteľ RK nebude mať nárok na vrátenie alikvotnej časti už uhradenej sumy. Obyvatelia s trvalým pobytom v PZ, ktorí sú zároveň vlastníkmi, resp. držiteľmi motorového vozidla, majú nárok na vydanie jednej RK na bytovú jednotku. Obnova RK je možná najneskôr jeden kalendárny mesiac pred uplynutím platnosti pôvodnej karty.

Nastavenia cookies