Miriama Varcholová Ing.

 • Projektový referent a ŠFRB
  Poschodie: 2, Číslo dverí: 309
  • Poskytuje informácie žiadateľom o možnosti získania podpory z prostriedkov ŠFRB a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov.
  • Prijíma, overuje úplnosť podkladov a predkladá žiadosti o poskytnutie podpory Štátnemu fondu rozvoja bývania v Bratislave.
  • Kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok a čerpanie podpory z prostriedkov ŠFRB pred jej úhradou bankou.
  • Pripravuje podklady k žiadostiam o poskytnutie dotácií na výstavbu nájomných bytov a k tomu prislúchajúcej technickej vybavenosti z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
  • Vypracováva projekty a žiadosti pre získavanie finančných zdrojov z fondov európskej únie, štátnych a neštátnych zdrojov, respektíve fondov riadených PSK a iných fondov.
Nastavenia cookies