Postup žiadania dotácie pre športový klub

Klub podáva žiadosť o poskytnutie dotácie na šport z rozpočtu mesta Stará Ľubovňa na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 44 o poskytovaní dotácií. Žiadateľ doručí vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s požadovanými prílohami (uvedené vo VZN č. 44) mestu Stará Ľubovňa najneskôr do 31. 01. 2024.

    

Komisia športu a mládeže pri MsZ v Starej Ľubovni vypracovala a zverejnila dokument Dotačné kritériá k žiadostiam o poskytnutie dotácie, podľa ktorých navrhne prerozdelenie dotácií a predloží ich spolu s návrhom prerozdelenia dotácií mestskému zastupiteľstvu. Súčasťou žiadosti je vyplnenie >>> online bodovacieho dotazníka <<<, ktorý žiadateľ vyplní najneskôr do 31. 01. 2024.

 

Posudzovanie žiadostí a prideľovanie dotácií prebieha v jednej etape. Poskytnuté prostriedky musia byť použité na zabezpečenie sezóny alebo časti sezóny počas daného kalendárneho roka.

 

Bližšie informácie k dotazníku:

Tento dotazník slúži na efektívnejšie podanie žiadosti, ktorý automaticky prepočíta výšku získaných bodov podľa nižšie uvedených kritérií. Každému kritériu je pridelené bodové ohodnotenie, opodstatnenosť ktorého je možné overiť z verejne dostupných zdrojov a žiadosti športového klubu.Žiadateľ v dotazníku ďalej prehlási, že všetky ním uvedené informácie sú pravdivé a v prípade potreby dožiadania je schopný dodať potvrdenia o daných skutočnostiach do 10 pracovných dní odo dňa vyžiadania potvrdení pracovníkom mesta Stará Ľubovňa.

 

Prostredníctvom bodovania komisia stanovuje hodnotu jedného získaného bodu (celkový rozpočet na rozdelenie vydelený celkovým počtom bodov získaných jednotlivými klubmi podľa druhu športu). Výšku pridelených bodov môže komisia upraviť na základe zistených skutočností a reálneho stavu. Komisia si vyhradzuje právo konzultovať žiadosť s jednotlivými žiadateľmi a konfrontovať údaje vyplnené žiadateľom, ako aj zrealizovať miestne zistenie pre overenie správnosti a opodstatnenosti žiadosti.

 

Komisia športu a mládeže pri MsZ Stará Ľubovňa vyplnené žiadosti následne posúdi, pričom podľa získaných bodov a zistených skutočností určí odporúčanú výšku dotácie na základe alokácie z rozpočtu mesta a odporučí schválenie pridelenia výšky dotácie jednotlivým žiadateľom Mestskému zastupiteľstvu v Starej Ľubovni. 

 

 

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies