Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Dátum
VZN č. 64 25.10.2019 VZN č. 64 O regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území - 2.05 MB
VZN č.63 01.09.2019 VZN č. 63 - O poskytovaní opatrovateľskej služby a poskytovaní finančného príspevku na soc. pomoc - 439.55 kB
VZN č.47 01.09.2019 VZN č. 47 O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských vych. vzd. zariad. a na čiastočnú úhradu nákladov v šk. účelových zar. v zriad. pôs. mesta - 525.89 kB
VZN č.62 04.03.2019 VZN č.62 O spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta SĽ - 156.79 kB
VZN č.61 04.03.2019 VZN č. 61 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobými stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa - 605.55 kB
VZN č.60 04.03.2019 VZN č.60 O zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta SĽ - 42.07 kB
VZN č.59 04.03.2019 VZN č.59 O územnom pláne mesta SĽ - 533.25 kB
VZN č.58 04.03.2019 VZN č.58 O pamätihodnostiach mesta SĽ - 75.4 kB
VZN č.57 04.03.2019 VZN č.57 O zeleni a ochrane drevín na území mesta SĽ - 58.71 kB
VZN č.56 04.03.2019 VZN č.56 O výkone taxislužby na území mesta SĽ - 82.02 kB
VZN č.55 04.03.2019 VZN č.55 O organizácii miestneho referenda - 97.59 kB
VZN č.54 04.03.2019 VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty - 428.51 kB
VZN č.53 04.03.2019 VZN č.53 O určení názvu ulíc a námestí na území mesta SĽ - 217.77 kB
VZN č.52 04.03.2019 VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka - 319.57 kB
VZN č.49 04.03.2019 VZN č.49 O nájme bytov - 92.72 kB
VZN č.48 04.03.2019 VZN č.48 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ v zriaď.pôsobnosti mesta SL - 35.68 kB
VZN č.46 04.03.2019 VZN č.46 O správe a prevádzkovaní cintorínov na území mesta Stará Ľubovňa - 73.16 kB
VZN č.44 04.03.2019 VZN č. 44 o poskytovani dotacii.pdf - 441.5 kB
VZN č.43 04.03.2019 VZN č.43 O podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - 200.03 kB
VZN č.42 04.03.2019 VZN č. 42 o chove a držaní psov - 384.89 kB
VZN č.41 04.03.2019 VZN č. 41 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA - zmeny k 01.01.2020 - 223.3 kB
VZN č.38 04.03.2019 VZN č.38 O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatky za jeho znečisťovanie na území mesta Stará Ľubovňa - 62.04 kB
VZN č.35 04.03.2019 VZN č.35 O určení školských obvodov základných škôl v meste - 307.24 kB
VZN č.30 04.03.2019 VZN č.30 O odpredaji bytov a nebytových priestorov v meste Stará Ľubovňa - 94.54 kB
VZN č.29 04.03.2019 VZN č.29 O Cene mesta Stará Ľubovňa a Cene primátora mesta - 52.47 kB
VZN č.28 04.03.2019 VZN č.28 O vymedzení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v meste Stará Ľubovňa - 40.66 kB
VZN č.22 04.03.2019 VZN č.22 O prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase na území mesta Stará Ľubovňa - 88.82 kB
VZN č.21 04.03.2019 VZN č.21 O vykonávaní rozkopávkových a výkopových prác na území mesta Stará Ľubovňa - 85.32 kB
VZN č.17 04.03.2019 VZN č.17 Trhový poriadok - 71.22 kB
VZN č.10 04.03.2019 VZN č.10 O ochrane pred znaužívaním alkoholických nápojov - 46.79 kB
VZN č.6 04.03.2019 VZN č.6 O zásadách prideľovania mestských bytov - 78.32 kB
VZN č.3 04.03.2019 VZN č.3 O zriadení mestskej polície - 106.01 kB

Partneri

Partnerské mestá