Všeobecne záväzné nariadenia


 

VZN č. 1 O MIESTNYCH POPLATKOCH MESTA STARÁ ĽUBOVŇA V ÚPLNOM ZNENÍ
- zrušené uznesením C 3 zo zasadnutia MsZ č. XIII/2004 zo dňa 15.12.2004

VZN č. 2 KTORÝM SA UPRAVUJÚ PODROBNOSTI O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A OCHRANY ZELENE NA ÚZEMÍ MESTA
- zrušené uznesením č. 533 zo zasadnutia MsZ č. XXII/2013 zo dňa 25.04.2013

VZN č. 3 O ZRIADENÍ MESTSKEJ POLÍCIE

VZN č. 4 O PREVÁDZKOVANÍ OBCHODU A SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
- zrušené uznesením č. 757 zo zasadnutia MsZ č. XXX/2014 zo dňa 24.04.2014

VZN č. 5 O VYRUBENÍ SPRÁVNYCH POPLATKOV ZA ÚKONY VYKONÁVANÉ PRI VÝKONE SAMOSPRÁVY MESTA
- zrušené uznesením D 1 zo zasadnutia MsZ č. XXII/2006 zo dňa 18.09.2006

VZN č. 6 KTORÝM SA STANOVUJÚ ZÁSADY PRIDEĽOVANIA MESTSKÝCH BYTOV V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 7 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI
- zrušené uznesením C 2 zo zasadnutia MsZ č. XIII/2004 zo dňa 15.12.2004

VZN č. 8 O URČENÍ SADZIEB NÁJOMNÉHO ZA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NACHÁDZAJÚCICH SA NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
- zrušené uznesením D 1 zo zasadnutia MsZ č. XXV/2002 zo dňa 5.9.2002

VZN č. 9 O VEREJNÝCH KULTÚRNYCH PODUJATIACH
- zrušené uznesením č. 195 zo zasadnutia MsZ č. X/2015 zo dňa 12.11.2015

VZN č. 10 O OCHRANE PRED ZNEUŽÍVANÍM ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV

VZN č. 11 KTORÝM SA UPRAVUJE PREVÁDZKA A SYSTÉM PLATENÉHO PARKOVISKA NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA A PARKOVANIE NA VYHRADENÝCH PARKOVISKÁCH
- zrušené uznesením D 2 zo zasadnutia MsZ č. XII/2000 zo dňa 12.09.2000

VZN č. 12O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCÍ
- zrušené uznesením D 1 zo zasadnutia MsZ č. XIII/2000 zo dňa 09.11.2000

VZN č. 13 O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ POMOCI OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI A STAROBNÝM A INVALIDNÝM DÔCHODCOM
- zrušené uznesením zo zasadnutia MsZ č. XVI/2009 zo dňa 23.04.2009

VZN č. 14 O ODPREDAJI BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA
- zrušené uznesením C 1 zo zasadnutia MsZ č. XI/2000 zo dňa 19.05.2000

VZN č. 15 O POVINNEJ DERATIZÁCII
- zrušené uznesením č. 157 zo zasadnutia MsZ č. VII/2015 zo dňa 17.09.2015

VZN č. 16 PRE NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM VZNIKAJÚCIM NA ÚZEMÍ MESTA A POPLATKOCH ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA
- zrušené uznesením B 310 zo zasadnutia MsZ č. XX/2001 zo dňa 15.11.2001

VZN č. 17 TRHOVÝ PORIADOK

VZN č. 18 KTORÝM SA STANOVUJÚ ZÁSADY O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM MESTA
- zrušené uznesením C 9 zo zasadnutia MsZ č. V/2007 zo dňa 03.07.2007

VZN č. 19 O ÚZEMNOM PLÁNE SÍDELNÉHO ÚTVARU MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
- zrušené uznesením č. 176 zo zaadnutia MsZ č. VIII/2015 zo dňa 05.10.2015

VZN č. 20 O POBYTE OSÔB NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
- zrušené uznesením D 2 zo zasadnutia MsZ č. XXIII/2006 zo dňa 18.09.2006

VZN č. 21 O VYKONÁVANÍ ROZKOPÁVKOVÝCH A VÝKOPOVÝCH PRÁC NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 22 O PREVÁDZKOVANÍ OBCHODU A SLUŽIEB  A O PREDAJNOM A PREVÁDZKOVOM ČASE NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 23 O CHOVE ZVIERAT V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA
- zrušené uznesením G 1 zo zasadnutia MsZ č. I/2003 zo dňa 30.01.2003

VZN č. 24 O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA A ÚTVARU KONTROLY MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
- zrušené uznesením č. 57 zo zasadnutia MsZ č. III/2015 zo dňa 26.02.2015

VZN č. 25 O PREVÁDZKOVANÍ STÁVKOVÝCH HIER POMOCOU MECHANICKÝCH, ELEKTRONICKÝCH VÝHERNÝCH PRÍSTROJOV
- zrušené uznesením D 3 zo zasadnutia MsZ č. XXIII/2006 zo dňa 18.09.2006

VZN č. 26 O OCHRANE NEFAJČIAROV
- zrušené uznesením C 1 zo zasadnutia MsZ č. XIII/2004 zo dňa 15.12.2004

VZN č. 27 O POUŽÍVANÍ MESTSKÝCH SYMBOLOV
-  zrušené uznesením č. 196 zo zasadnutia MsZ č. X/2015 zo dňa 12.11.2015


VZN č. 28  O VYMEDZENÍ MIEST A STANOVENÁ PODMIENOK NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ KAMPANE V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 29  I. O CENE MESTA STARÁ ĽUBOVŇA, II. O CENE PRIMÁTORA MESTA

VZN č. 30  O ODPREDAJI BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 31 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCÍ
- zrušené uznesením H 31 zo zasadnutia MsZ č. IX/2008 zo dňa 21.02.2008

VZN č. 32  KTORÝM SA UPRAVUJE PREVÁDZKA A SYSTÉM PLATENÉHO PARKOVISKA NA ÚZEMÍ MĚSTA STARÁ ĽUBOVŇA A PARKOVANIE NA ODSTAVNÝCH PARKOVISKÁCH
- zrušené uznesením B 405 zo zasadnutia MsZ č. XVII-M/2006 zo dňa 24.01.2006

VZN č. 33 O ZBERE, PREPRAVE A ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU VZNIKAJÚCEHO NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
- zrušené uznesením č. 361/A zo zasadnutia MsZ č. XV/2016 zo dňa 16.06.2016

VZN č. 34 O OCHRANE OVZDUŠIA PRED ZNEČISŤUJÚCIMI LÁTKAMI A POPLATKY ZA JEHO ZNEČISŤOVANIE
- zrušené uznesením B 51 zo zasadnutia MsZ č. III-M/2003 zo dňa 22.05.2003

VZN č. 35 O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V MESTE

VZN č. 36 O URČENÍ MENŠÍCH OBECNÝCH SLUŽIEB V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA
- zrušené uznesením č. 197 zo zasadnutia MsZ č. X/2015 zo dňa 12.11.2015

VZN č. 37 O OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBE
- zrušené nadobudnutím účinnosti VZN č. 51/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

VZN č. 38 O OCHRANE OVZDUŠIA PRED ZNEČISŤUJÚCIMI LÁTKAMI A POPLATKY ZA JEHO ZNEČISŤOVANIE NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 39  POŽIARNY PORIADOK MESTA
- zrušené uznesením č. 158 zo zasadnutia MsZ č. VII/2015 zo dňa 17.09.2015

VZN č. 40 O OCHRANE NEFAJČIAROV
- zrušené uznesením č. 566 zo zasadnutia MsZ č. XXII/2017 zo dňa 04.05.2017

VZN č. 41 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 42 O CHOVE A DRŽANÍ PSOV NA ÚZEMÍ MESTA

VZN č. 43 O PODMIENKACH, FINANČNÝCH PRÍSPEVKOCH A SPÔSOBE REALIZÁCIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY

VZN č. 44 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ

VZN č. 45 O ČISTOTE A VEREJNOM PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
- zrušené uznesením č. 495 zo zasadnutia MsZ č. XX/2013 zo dňa 21.02.2013

VZN č. 46 O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ CINTORÍNOV NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 47 O URČENÍ PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH, V ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKÝCH ÚČELOVÝCH ZARIADENIACH V RIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 48 O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 49 O NÁJME BYTOV

VZN č. 50 O POSKYTOVANÍ JEDNORÁZOVEJ DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCIZA
- zrušené uznesením č. 818 zo zasadnutia MsZ č. XXXII/2018 zo dňa 19.04.2018

VZN č. 51 O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA TIETO SLUŽBY
- zrušené uznesením č. 817 zo zasadnutia MsZ č. XXXII/2018 zo dňa 19.04.2018

VZN č. 52 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 53 O URČENÍ NÁZVU ULÍC A NÁMESTÍ NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 54 O DODRŽIAVANÍ VEREJNÉHO PORIADKU A VEREJNEJ ČISTOTY NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 55 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA

VZN č. 56 O VÝKONE TAXISLUŽBY NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 57 O ZELENI A OCHRANE DREVÍN NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 58 O PAMÄTIHODNOSTIACH MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 59 O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 60 O ZÁKAZE PREVÁDZKOVANIA NIEKTORÝCH HAZARDNÝCH HIER NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 61 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI  ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA STRÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 62 O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU, NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

VZN č. 63 O POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY A POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA SOCIÁLNU POMOC

Nastavenia cookies