Samospráva

Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok

vedúci úradu: Mgr. Mária Fabianová

Kontakt : 052 4315 256 mobil: 0911 624 833

e-mail : stavebny-urad@staralubovna.sk

Stavebný úrad

 V zmysle stavebného zákona č. 50/76 Zb., jeho zmien a doplnkov referát zabezpečuje:
- vedenie územného konania a vydáva: 
             - rozhodnutie o umiestnení stavby, 
             - rozhodnutie o využití územia
             - rozhodnutie o chránenom území, alebo o ochrannom pásme, 
             - rozhodnutie o stavebnej uzávere.
- rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.
- povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia.
- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenia na stavby každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas konania, ako aj ich zmeny (t.j. prístavby, nadstavby, a stavebné úpravy) s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych úradov.
- povoľuje zmeny stavieb pred dokončením.
 - rozhoduje o predĺžení platnosti stavebných povolení.
 - povoľuje terénne úpravy  
 - vedie kolaudačné konanie, vykonáva kolaudácie stavieb a vydáva kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby. 
 - vydáva časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. 
-  po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy rozhoduje o dočasnom užívaní   stavby na skúšobnú prevádzku a určuje pre ňu podmienky.- nariaďuje vlastníkom stavieb, ktorí nevykonávajú riadnu údržbu svojej stavby, aby sa v určenej lehote za určených podmienok postarali o nápravu.
- nariaďuje vlastníkom stavieb urobiť nevyhnutné úpravy na stavbe, stavebnom pozemku, terénnych úpravách, prácach a zariadeniach podľa tohto zákona z hygienických, bezpečnostných, požiarnych, prevádzkových a estetických dôvodov ak to vyžaduje záujem spoločnosti.
- nariaďuje vlastníkovi stavby odstránenie :
             - stavby postavenej bez stavebného povolenia, alebo v rozpore s ním, pokiaľ stavbu dodatočne nepovolí,
            - stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie,
            - dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania, alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.
- povoľuje odstránenie stavby na žiadosť vlastníkov.
- nariaďuje vlastníkovi stavby vykonávať zabezpečovacie práce, ak stavby svojim stavom ohrozuje život, alebo zdravie osôb, prípadne značné národohospodárske alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je stavbu nevyhnutné odstrániť.
- nariaďuje užívateľom stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb.
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavieb alebo ich zmien, nad ich užívaním a pri odstraňovaní stavieb.
- zabezpečuje priestupkové a vyvlastňovacie konanie.
- vykonáva vybavovanie došlej pošty, skartáciu a archiváciu spisov.

Partneri

Partnerské mestá