Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Vedúci úradu: Ing. Štefan Murcko
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie
tel.: 052/43 15 256, mobil: 0911 624 833
e-mail:
stavebny-urad@staralubovna.sk, stefan.murcko@staralubovna.sk

 

STAVEBNÝ ÚRAD

V zmysle stavebného zákona č. 50/76 Zb., jeho zmien a doplnkov referát zabezpečuje:

 • Vedenie územného konania a vydáva:

- rozhodnutie o umiestnení stavby,
- rozhodnutie o využití územia
- rozhodnutie o chránenom území, alebo o ochrannom pásme,
- rozhodnutie o stavebnej uzávere.

 • Rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.
 • Povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia.
 • Vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenia na stavby každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas konania, ako aj ich zmeny (t.j. prístavby, nadstavby, a stavebné úpravy) s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych úradov.
 • Povoľuje zmeny stavieb pred dokončením.
 • Rozhoduje o predĺžení platnosti stavebných povolení.
 • Povoľuje terénne úpravy.
 • Vedie kolaudačné konanie, vykonáva kolaudácie stavieb a vydáva kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby.
 • Vydáva časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.
 • Po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a určuje pre ňu podmienky.- nariaďuje vlastníkom stavieb, ktorí nevykonávajú riadnu údržbu svojej stavby, aby sa v určenej lehote za určených podmienok postarali o nápravu.
 • Nariaďuje vlastníkom stavieb urobiť nevyhnutné úpravy na stavbe, stavebnom pozemku, terénnych úpravách, prácach a zariadeniach podľa tohto zákona z hygienických, bezpečnostných, požiarnych, prevádzkových a estetických dôvodov ak to vyžaduje záujem spoločnosti.
 • Nariaďuje vlastníkovi stavby odstránenie :

- stavby postavenej bez stavebného povolenia, alebo v rozpore s ním, pokiaľ stavbu dodatočne nepovolí,
- stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie,
- dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania, alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

 • Povoľuje odstránenie stavby na žiadosť vlastníkov.
 • Nariaďuje vlastníkovi stavby vykonávať zabezpečovacie práce, ak stavby svojim stavom ohrozuje život, alebo zdravie osôb, prípadne značné národohospodárske alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je stavbu nevyhnutné odstrániť.
 • Nariaďuje užívateľom stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb.
 • Zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavieb alebo ich zmien, nad ich užívaním a pri odstraňovaní stavieb.
 • Zabezpečuje priestupkové a vyvlastňovacie konanie.

 

Ing. Dagmara Dlugolinská - Nám. sv. Mikuláša 2I. poschodie

tel: 052/43 15 255, e-mail: dagmar.dlugolinska@staralubovna.sk

Ing. Ján Halama - Nám. sv. Mikuláša 2I. poschodie

tel: 052/43 15 258, e-mail: jan.halama@staralubovna.sk

 • Obce - Forbasy, Haligovce, Hraničné, Chmeľnica, Jarabina, Kremná, Ľubotín, Nižné Ružbachy, Nová Ľubovňa, Stariná, Stráňany, Šambron, Ruská Voľa n/P, Veľký Lipník

Ing. Vasil Jedinák - Nám. sv. Mikuláša 2I. poschodie

tel: 052/43 15 258, e-mail: vasil.jedinak@staralubovna.sk

 • Obce - Hajtovka, Kamienka, Kolačkov, Lacková, Litmanová, Matysová, Mníšek n/P, Obručné, Plaveč, Sulín, Veľká Lesná

Ing. Štefan Petriľak - Nám. sv. Mikuláša 2I. poschodie

tel: 052/43 15 258, e-mail: stefan.petrilak@staralubovna.sk

 • Obce - Čirč, Ďurková, Hromoš, Jakubany, Kyjov, Legnava, Lesnica, Malý Lipník, Orlov, Plavnica, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Údol, Vislanka

Bc. Janka Jaržembovská - Nám. sv. Mikuláša 2I. poschodie

tel: 052/43 15 257, e-mail: janka.jarzembovska@staralubovna.sk

Nastavenia cookies