Prednosta mestského úradu

202005290728440.solar-w

Ing. Aleš Solár
prednosta MsÚ v Starej Ľubovni

telef.: 052 4315 236
Mobil: 0949 693 097
e-mail : prednosta@staralubovna.sk 

Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.  

1.       Funkciu prednostu MsÚ môže vykonávať iba občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie. 

2.       Prednosta MsÚ zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.

3.       Prednosta MsÚ plní najmä nasledovné úlohy:

·         organizuje prácu MsÚ,

·         zabezpečuje hospodársky a správny chod MsÚ, 

·         riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť MsÚ,

·         zostavuje návrh rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a jeho orgánov a zabezpečuje jeho plnenie,

·         kontroluje hospodárne využitie finančných prostriedkov, o čom podáva  písomnú správu primátorovi a MsZ,

·         zabezpečuje - po odsúhlasení primátorom - materiálno-technické vybavenie MsÚ, jeho zariadení a iných pracovísk a stará sa o ich údržbu,

·         zabezpečuje odborné vzdelávanie zamestnancov MsÚ, dbá o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov MsÚ,

·         dohliada na hospodárenie s majetkom mesta,

·         je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú MsÚ, pokiaľ nie sú zákonom alebo inými organizačnými predpismi alebo týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi, prípadne iným zamestnancom mesta,

·         organizuje, riadi a vykonáva - v súčinnosti s primátorom -základné práce v čase nebezpečenstva povodne, prípadne iných živelných pohrôm a havárií,

·         podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí MsZ,  

·         zúčastňuje sa na zasadnutí MsZ a MsR s hlasom poradným.

4.       Prednosta MsÚ plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor mesta.

 

 

 

 

 

 

 

Nastavenia cookies