Podmienky uchádzania sa o finančnú dotáciu

Podmienky uchádzania sa o finančnú dotáciu z prostriedkov OZ AMOS v zmysle čl. II, ods. 2:
 

a.) Za mimoriadne talentovaného sa považuje žiak, resp. kolektív, ktorý dosiahol mimoriadne úspechy na celoslovenskej alebo  medzinárodnej úrovni. Patrí mu jednorazová finančná odmena. K žiadosti je potrebné doložiť diplom alebo iný doklad o umiestnení a odporúčanie riaditeľa školy.

b.) Preplácanie pomernej časti cestovných nákladov študentom študujúcim v  zahraničí. Študent dosahujúci výborné študijné výsledky po predložení Výkazu o študijných výsledkoch, potvrdení o štúdiu a dokladovaní výšky cestovného môže dostať jednorazovú finančnú výpomoc.

c.) Študent zo sociálne slabšej rodiny môže dostať jednorazovú finančnú výpomoc po predložení Výkazu o štúdiu, potvrdení o návšteve školy a dokladovaní  sociálnych pomerov rodiny.

d.) Najlepší končiaci žiak alebo študent na jednotlivých typoch škôl so sídlom v Starej Ľubovni môže získať jednorazové ocenenie za mimoriadne študijné výsledky formou finančného daru ( do 1000 Sk). Návrh podáva riaditeľ príslušnej školy. Kritériom okrem prospechu je úspešná reprezentácia školy a mesta. Podmienkou na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci študentom zo sociálne slabších rodín a preplácanie cestovných nákladov študentom študujúcich v zahraničí je trvalý pobyt  v Starej Ľubovni. Na poskytnutie finančnej podpory mimoriadne talentovaným študentom a jednorazové ocenenia za mimoriadne študijné výsledky musí žiadateľ spĺňať podmienku sídla školy v Starej Ľubovni. Žiadosť o finančnú dotáciu, adresovaná OZ AMOS, musí obsahovať údaje žiadateľa : meno, priezvisko, vek, trieda, škola. Správna rada bude o každej žiadosti hlasovať osobitne.

Nastavenia cookies