Matričný úrad

Mgr. Mária Grešová - matrikárka

prízemie č. d.: 109, kontakt: 052/4315262, e-mail: maria.gresova@staralubovna.sk

 • vedie knihu manželstiev a knihy úmrtí matričného obvodu podľa osobitného predpisu /vydáva prvopisy matričných dokladov, plní oznamovaciu povinnosť, zapisuje matričné udalosti a dodatočné zmeny do matričných kníh, vykonáva počítačové spracovanie matričných udalostí/
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v SR i v cudzine, vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv, vydáva potvrdenie o uzavretí manželstva v cudzine
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje a zúčastňuje sa obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom, vyhotovuje zápisnicu o uzavretí manželstva
 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste, posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko dostupných dokladov cudzincov
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o prijatí predošlého priezviska a vydáva o tom potvrdenie
 • prijíma žiadosti o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania, vykonáva zmeny mena a priezviska bez povolenia
 • pripravuje zápisy narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia slovenských štátnych občanov, ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky
 • vykonáva dodatočné záznamy o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín a zapisuje ich do matričných kníh /zmena mena a priezviska, rozvod manželstva, prijatie predošlého priezviska, zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania, vyhlásenie za mŕtveho/
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave, príslušným orgánom podľa osobitných predpisov, vyhotovuje štatistické hlásenia, vedie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí a pripravuje ju na odovzdanie

 

Bc. Mária Karaffová - matrikárka

prízemie č. d.: 108, kontakt: 052/4315260, e-mail: maria.karaffova@staralubovna.sk

Mgr. Monika Kubisová - matrikárka

prízemie č. d.: 108, kontakt: 052/4315260, e-mail: monika.kubisova@staralubovna.sk

 • vedie knihu narodení: vydáva prvopis rodného listu ( prevzatie hlásenia, vykonanie zápisu v KN, vydanie RL, oznamovacia povinnosť, počítačové spracovanie údajov o matričných udalostiach),
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine, výpisy z matričných kníh z okresného archívu,
 • vedie zbierku listín ako podklad na zápis do matrík o zmene alebo doplnení údajov zapísaných v pôvodnom zápise matričnej udalosti,
 • vyhotovuje a prijíma zápisnice o určení otcovstva pred narodením, po narodení dieťaťa a narodení v domácom prostredí a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva návrh na súd na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak zo strany rodičov nedošlo k dohode o mene a priezvisku, alebo ak nie je známy ani jeden z rodičov,
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • na základe žiadosti vykonáva doplnenie druhého, tretieho mena, zrušenie druhého a tretieho mena zmena poradia mien v zmysle § 2a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, zmenu mena a zmenu priezviska na ktoré nie je potrebné povolenie v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene, alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi v SR a dodatočné záznamy zo zahraničia, po predošlom písomnom súhlase okresného úradu,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov.

K stiahnutiu