31.7.2018

O projekte


Prijímateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Názov projektu: Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Špecifický cieľ projektu: 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku

Hlavný cieľ projektu: Dosiahnutie zlepšenia environmentálnych aspektov vo vnútrobloku na najväčšom a najhustejšie zaľudnenom sídlisku Západ v meste Stará Ľubovňa prostredníctvom celého radu opatrení a v konečnom dôsledku docielenia zmeny negatívneho vplyvu urbánneho prostredia na životné prostredie a zdravie obyvateľov mesta Stará Ľubovňa

Celkové oprávnené výdavky: 674 325,55 €

Výška poskytnutého NFP: 640 609,27 €

 

Opis projektu:

Realizácia hlavnej aktivity projektu – Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene zabezpečí ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novo vysadenej zelene pri zachovaní funkčného využívania územia a zvýšenie diverzifikácie druhovej a vekovej štruktúry drevín vrátane regenerácie materiálno-technického zázemia danej lokality. Realizáciou hlavnej aktivity projektu sa dosiahne naplnenie stanoveného merateľného ukazovateľa – revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR.

 

Opatrenia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene:

Ø  nová zeleň v podobe vytvorenia trávnatých plôch, výsadby stromov, okrasných kríkov a kvetinových záhonov,

Ø  obnovené a odvodnené exitujúce spevnené plochy (zachytená dažďová voda v zbernej nádrži bude slúžiť na zavlažovanie zelene vnútrobloku),

Ø  chodníková fontána, situovaná na námestí z veľkoformátovej zámkovej dlažby vrátane mobiliáru v podobe parkových lavičiek a odpadkových košov,

Ø  spoločenská zóna pre stretnutia rodín s deťmi za účelom trávenia voľného času (navrhované sedenie v podobe stola a stoličiek bude pevne ukotvené do zeme),

Ø  oplotený výbeh pre psy,

Ø  športové a detské ihriská: detské dopravné ihrisko, detské ihrisko pre 2 až 5 ročné deti, detské ihrisko pre 5 až 12 ročné deti, hokejbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, basketbalové ihrisko, fitness zóna,

Ø  rampa pre imobilných,

Ø  prístrešok na kontajnery,

Ø  cestné chodníkové zábrany.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu www.mpsr.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 31.7.2018 | Aktualizácia: 1.8.2018 | Zobrazené: 376

Partneri

Partnerské mestá