18.10.2017

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS)


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje doručil Mestu Stará Ľubovňa dňa 25.09.2017 „Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok" pre projekt s názvom „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS)", kód žiadosti NFP312050J597. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 191 530,26 €, pričom celkové náklady na projekt sú schválené vo výške 201 610,80 € (pozri priložený súbor „Sumár"). V súčasnom období sa pripravuje podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.


Mesto Stará Ľubovňa v rámci projektu „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS)" vytvorí 8 člennú Miestnu občiansku poriadkovú službu (ďalej len „MOPS"), s pôsobnosťou na území mesta Stará Ľubovňa. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít Podsadek, Továrenská a SNP v Starej Ľubovni. Úlohou členov MOPS bude aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v daných lokalitách k zlepšovaniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých. Členovia MOPS budú príslušníkov komunít podnecovať k ochrane životného prostredia a nevytváraniu čiernych skládok odpadu. MOPS bude zabezpečovať aj bezpečnosť školopovinných detí, hlavne počas ich odchodu do a zo školy, zabezpečovaním ich bezpečného prechodu cez cestu a upozorňovaním detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, čím ich budú vychovávať a učiť deti určitým pravidlám. Členovia MOPS vybavení potrebnými pracovnými pomôckami (rovnošata, baterka, fotoaparát) budú predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú kontaktovať a budú nápomocní Mestskej polícii, príp. Policajnému zboru.

K stiahnutiu

Publikované: 18.10.2017 | Aktualizácia: 7.3.2020 | Zobrazené: 486

Partneri

Partnerské mestá