22.4.2020

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa

202004071058040.logo-eu-efrr

Názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 580 188,35 €

Výška poskytnutého NFP (EÚ + ŠR): 551 178,94  €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 29 009,42 €                                                      

Dátum predloženia Žiadosti o NFP: 16.09.2019

 

Popis projektu: 

Predmetom projektu je prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ vybudovanie a rekonštrukcia miestnych pozemných komunikácií, resp. vybudovanie komplexnej siete chodníkov a ciest v MRK:

  • vybudovanie nového úseku pozemnej komunikácie-chodníka na ulici Mýtnej (485 m),
  • rekonštrukcia existujúcej pozemnej komunikácie-chodníka na ulici Hviezdoslavovej: Vetva B (358,24 m),
  • rekonštrukcia existujúcej pozemnej komunikácie-chodníka na ulici Garbiarskej a SNP: Vetva C (359,96 m) a Vetva D (105,88 m),
  • vybudovanie nového úseku pozemnej komunikácie-chodníka na ulici SNP pri Jakubianke (162,83 m),
  • rekonštrukcia existujúcej pozemnej komunikácie-cesty m. č. Podsadek: Vetva A (210,54 m), Vetva B (168,28 m), Vetva C (120,85 m) a Vetva D (37,44 m),
  • rekonštrukcia existujúcej pozemnej komunikácie-cesty na ulici Továrenskej: Vetva A (159,82 m), Vetva B (53,89 m) a Vetva C (70 m),
  • rekonštrukcia existujúcej pozemnej komunikácie-cesty na ulici Hviezdoslavovej: Vetva A (74,12 m), Vetva B (55,06 m) a Vetva C (82,82 m),
  • vybudovanie nového úseku pozemnej komunikácie-cesty funkčnej triedy C3 od križovatky s ul. Prešovskou pozdĺž potoka Jakubianka s napojením na štátnu cestu I/68.

Realizáciou hlavnej aktivity projektu dosiahneme naplnenie stanoveného merateľného ukazovateľa: Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii – 1 540 osôb. Hlavným cieľom projektu je navýšenie počtu rómskych domácností na území mesta Stará Ľubovňa s kvalitnejšími podmienkami bývania a snaha o aktívnu participáciu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít na verejnom živote v dôsledku efektívneho využívania a primeranej dostupnosti občianskej vybavenosti. 

 

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  |  www.staralubovna.sk  

 

Publikované: 22.4.2020 | Aktualizácia: 18.2.2021 | Zobrazené: 425

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies