Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Informácia o začatí konania výrub drevín 17.06.2024
Dražobná vyhláška 13.06.2024
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Stará Ľubovňa, Nad Krivuľou 12.06.2024
Zámer odpredaja pozemkov mesta 10.06.2024
Zápisnice okrskových volebných komisií v meste Stará Ľubovňa z volieb do EU parlamentu 10.06.2024
Zateplenie bytového domu - Okružná 2,4,6, SL- zmena dokončenej stavby súp. č. 840 - stavebné úpravy 07.06.2024
Zateplenie bytového domu - Mierová 7, SL - zmena dokončenej stavby súp.č. 1539 - stavebné úpravy 07.06.2024
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 07.06.2024
Výberové konanie - riaditeľ/ka Základnej školy Levočská 6, Stará Ľubovňa 05.06.2024
KR - zmena dokončenej stavby súp. č. 1090 - plynoinštalácia bytu č. 1 05.06.2024
Zámer odpredaja majetku mesta 29.05.2024
Výberové konanie - referent dopravy 29.05.2024
PR Mesta Stará Ľubovňa 2024 - zmena č.1 28.05.2024
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.05.2024 27.05.2024
EIA Oznámenie o strategickom dokumente 27.05.2024
VZN č. 6/2024 o územnom pláne mesta Stará Ľubovňa ,,Zmeny a doplnky č. 3" 24.05.2024
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2023 24.05.2024
Oznámenie - VEDOS CS s.r.o., - Čerpacia stanica pohonných látok OMV SL 23.05.2024
Zámery odpredaja a zámeny nehnuteľného majetku mesta 22.05.2024
VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Stará Ľubovňa 21.05.2024
VZN č. 3/2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 21.05.2024
SP - VSD a.s., Košice - SL - Zimná, Vsetínska, Okružná- zriadenie DTS, úprava VN a NN 21.05.2024
Výberové konanie - technik v oblasti kamerovej a zvukovej produkcie 21.05.2024
VZN č. 5/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 20.05.2024
SP - SLOBYTERM spol. s r.o., - Zateplenie bytového domu Tatranská 4,5,6,7, SL 14.05.2024
Oznámenie - VSD a.s., - SL, Bytový dom ELÁN - NN 14.05.2024
Výberové konanie - matrikár/ka Matričného úradu Stará Ľubovňa 10.05.2024
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.05.2024 09.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente Smart PSK 03.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente 03.05.2024
SP - RD, Duk.hrdinov, SL 03.05.2024
Návrh VZN č. 6/2024 29.04.2024
Oznámenie o opakovanej dražbe - 2. kolo 26.04.2024
KR - SLOBYTERM spol. s r.o., Zateplenie bytového domu - 54 b.j., Levočská 38, SL 22.04.2024
KR - ASARI s.r.o., - Obytný súbor Hajtovky - Inžinierske siete 1.etapa 19.04.2024
EIA Oznámenie o strategickom dokumente Obce Chmeľnica 2024 - 2030 18.04.2024
SP - zvýšenie kapacít MŠ Tatranská v SL - elokované pracovisko Za vodou 14 SL 17.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ/ka Základnej školy Levočská 6, Stará Ľubovňa 17.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ/ka Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa 17.04.2024
Ponukové konanie - nebytové priestory na ul. Letná 6 (OD Družba) 16.04.2024
Zámer odpredaja majetku mesta 12.04.2024
Rozhodnutie EIA Program rozvoja obce Hniezdne 2024-2030 12.04.2024
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 11.04.2024
Stavebné povolenie - VSD a.s., Košice - SL - Zimná, Vsetínska, Okružná - zriadenie DTS, úprava VN a NN 09.04.2024
Návrh VZN č. 5/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 09.04.2024
Návrh VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Stará Ľubovňa 09.04.2024
Návrh VZN č. 3/2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 09.04.2024
Doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 09.04.2024
Výzva vlastníkom VSD orez stromov 08.04.2024
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - zriadenie samostatného vykurovacieho okruhu bytovej jednotky č.1 05.04.2024
Nastavenia cookies